Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych na zabytkowym budynku pałacyku

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych na zabytkowym budynku pałacyku

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja "Pałac w Korczewie"
Ks. Stanisława Brzóski 3a
08-108 Korczew
powiat: siedlecki
504753404
syberia.korczew@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60863
Województwo: mazowieckie
Miasto: Korczew
Wadium: 25.000,00 PLN
Nr telefonu: 504753404
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPMA.05.03.00-14-G750/20 - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego Mazowsza poprzez rewaloryzację zabytkowego pałacyku letniego SYBERIA w Korczewie nad Bugiem.

Opis
UWAGA! Pełny opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz pozostałe istotne informacje zawarte są w załączniku: "Zapytanie ofertowe nr 1.7.2021.FPK" oraz w pozostałych załącznikach do ogłoszenia. Zaleca się zapoznanie z ww. załącznikami! Załączniki są to dokumenty źródłowe i nadrzędne w stosunku do informacji wpisanych do ogłoszenia w bazie konkurencyjności.
1. Projekt przewiduje rewaloryzację letniego pałacyku o nazwie ,,Syberia", stanowiącego jeden ze znaczących elementów zespołu pałacowo-parkowego w Korczewie nad Bugiem. Celem projektu jest zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej. W efekcie realizacji projektu pałacyk letni ,,Syberia", który jest obecnie całkowicie wyłączony z użytkowania ze względu na fatalny stan techniczny (w ruinie) - zostanie doprowadzony do stanu surowego zamkniętego oraz w dużej części udostępniony turystom - planuje się udostępnienie na całym parterze.
Planuje się tam organizację nowych działań kulturowych i edukacyjnych Fundacji skierowanych do turystów odwiedzających Korczew - powstanie stała wystawa pt. ,,Interpretacje", ukazująca historię architektoniczną całego założenia pałacowo-parkowego w Korczewie na przestrzeni wieków. Ponadto organizowane będą w pałacyku różnorakie warsztaty tematyczne i plenery malarskie. Cały udostępniany turystom parter pałacyku zostanie także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Zamówienie obejmuje:
A.
1. roboty budowlane:
- remont i uzupełnienie murów całego obiektu (bez tynków zewnętrznych),
- budowa ścianek działowych,
- remont kominów i przewodów kominowych,
izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych (obiekt posiada dwa poziomy piwnic),
- remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego (obecnie
papa),
- wykonanie energooszczędnej stolarki okiennej oraz drzwiowej (obecnie brak),
- wykonanie podłoży i posadzek,
- wykonanie ściany drewnianej na ganku,
- remont schodów zewnętrznych i istniejących dwóch tarasów.
2. instalacje sanitarne:
- instalacja wodociągowa i kanalizacyjna (powstanie łazienka),
- instalacja c.o.,
- montaż kotłowni (zakup kotła gazowego).
3. instalacje elektryczne:
- ułożenie instalacji,
- montaż niezbędnych rozdzielnic,
- montaż osprzętu i opraw oświetleniowych.
B.
Bezpłatne serwisy i przeglądy przez cały okres gwarancji, w tym ewentualny koszt materiałów (w tym eksploatacyjnych) niezbędnych do wymiany podczas przeprowadzanych przeglądów i serwisów.
Okres gwarancji
60 miesięcy

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021-23368-60863, 1.7.2021.FPK

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-06

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
siedlecki
Gmina
Korczew
Miejscowość
Korczew

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zakłada poniższe możliwości zmiany umowy:
a. konieczności przedłużenia terminu wykonania robót ze względu na działania sił wyższych, w tym pandemii COVID, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających lub ograniczających możliwość wykonywanie przedmiotu zamówienia, lub zmianę zakresu robót, wynikającą z okoliczności których wcześniej nie można było przewidzieć,
b. konieczności przedłużenia terminu wykonania robót ze względu wstrzymania ich przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, np. zmian w dokumentacji projektowej,
c. konieczności przedłużenia terminu wykonania robót ze względu na zmianę postanowień Umowy o dofinansowanie z MJWPU, o której mowa w pkt. I.
d. wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wynikających z wprowadzonych w dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporządzi kosztorys zamienny, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że łączna wartość kosztorysowa robót po zmianie nie przekroczy wartości kosztorysowej - ceny netto umowy,
e. zmiany wynagrodzenia ze względu na wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki VAT,
f. zmiany zasad finansowania zamówienia projektu,
g. kiedy zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równoważność zaniechanych robót,
h. w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmian technologii wykonywania robót, np. ze względu na:
i. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, itp) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
j. odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
k. przedłużająca się procedura administracyjna, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dotycząca uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami prawa,
l. wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem minimum jednego (1) zadania (tj. robót budowlanych na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków) odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł. W celu potwierdzenia należy dołączyć do oferty dowody prawidłowego wykonania tj. protokoły odbioru bądź referencje.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:
1 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami, oraz że osoba ta posiada min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w wymaganych specjalnościach, oraz wykaże się prowadzeniem nadzoru lub kierowania na minimum pięciu robotach budowalnych na zabytkach. W celu potwierdzenia należy dołączyć do oferty dane osoby podejmującej się funkcji kierownika budowy z potwierdzeniem posiadanych uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, przebytym doświadczeniem potwierdzającym pełnienie funkcji kierownika budowy na min. pięciu robotach budowlanych na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
a. Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
b. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł tj. kwotę ubezpieczenia, jaką gwarantuje ubezpieczyciel.
c. W celu potwierdzenia należy dołączyć do oferty dokument (nie starszy niż 2 miesiące przed terminem składania ofert) potwierdzający posiadanie środków finansowych oraz opłaconą ważną polisę ubezpieczeniową na sumę ubezpieczenia określoną powyżej.
d. Wykonawca przedstawi dokumenty (nie starsze niż 3 miesiące przed terminem składania ofert) i wykaże, że nie zalega z podatkami i opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowo-cenowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowo-cenowego.
2. Kosztorys z cenami jednostkowymi i wartościami robót stanowiącymi cenę zamówienia, zawierający wszelkie elementy takie jak: roboty, dostawy i usługi, wymienione w zapytaniu i mające swoje określenie w projektach, nawet jeśli nie zostały wyszczególnione w opisach, zapytaniu i projektach, ale są one konieczne do prawidłowego wykonania oferowanego zakresu tak aby mógł być on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz Nadzór Budowlany
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy dostatecznie dokładny dla wykazania realności zamiarów Oferenta przy realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania - będzie wymagany na etapie podpisania umowy.
a. Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem, polegające w szczególności na:
i. - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
ii. - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
iii. - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
iv. - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
5. Podpisane oświadczenie (usługa) zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V.1 wraz z
dokumentami potwierdzającymi- załącznik nr 1.
6. Podpisane oświadczenie (osoba) zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V.2.b -
załącznik nr 2.
7. Zobowiązanie do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji -
załącznik nr 4.
8. Kopia protokołu z dokonanej wizji lokalnej -załącznik nr 8.
9. Aktualny, tj. sporządzony maksymalnie na 2 miesiące przed złożeniem oferty dokument
potwierdzający posiadaną zdolność finansową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż
500.000 zł.
10. Opłaconą kopię polisy ubezpieczeniowej (OC) od prowadzonej działalności na kwotę nie
mniejszą niż 500.000 zł.
11. Odpis aktualny z KRS lub wyciąg z CEIDG.
12. Aktualne tj. sporządzone maksymalnie na 3 miesiące przed złożeniem oferty zaświadczenia o
nie zaleganiu z podatkami i opłatami na rzecz:
b. ZUS;
c. Urzędu Skarbowego.
13. Oświadczenie, iż wszystkie dane zawarte w ofercie są aktualne, a zawarte w nich informacje
są prawdziwe.
14. Parafowany przez Oferenta ,,Wzór Umowy".
Wszystkie wymienione wyżej dokumenty zaleca się ponumerować i złożyć w kolejności jaka jest
podana w niniejszym punkcie, tj. powyżej.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
WADIUM:
Termin i miejsce wniesienia wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 25.000 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający za termin wniesienia wadium uważa dzień i godzinę uznania wskazanego poniżej rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej formy wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia 06.08.2021 roku w miejscu wskazanym w pkt X.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Pekao SA: nr rachunku: 69 1240 1037 1111 0010 6774 2364 z adnotacją: ,,Wadium do Zapytania ofertowego nr 1.7.2021.FPK"
4. Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do oferty.
5. W przypadku innych form wniesienia wadium - oryginał dokumentu składa się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 06.08.2021 r. na adres wskazany w pkt. X lub elektronicznie na adres e-mail: syberia.korczew@gmail.com , a do oferty należy dołączyć kopię dokumentu.
6. Inne formy wniesienia wadium:
a. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
b. w gwarancjach bankowych
c. w gwarancjach ubezpieczeniowych
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej musi ona zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze (pisemne) żądanie
8. Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
c. zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Zamawiający zwraca wadium, wraz z odsetkami, wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
a. CENA BRUTTO - waga 60% = 60 pkt
C = cena brutto najtańszej oferty/oferowana cena brutto x 60pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
b. GWARANCJA - waga 20% = 20 pkt
G = okres gwarancji oferty badanej/najdłuższy okres gwarancji x 20pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
c. CZAS REAKCJI SERWISU - waga 20% = 20pkt
S = najkrótszy czas reakcji serwisu/ czas reakcji serwisu oferty badanej x 20pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Maciej Poczman
tel.: 504753404
e-mail: syberia.korczew@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.