Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Otwocka Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06)
inwestycje@otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 (22) 779 2
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zamówieniu
Zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł- ań. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.)
Zapytanie ofertowe
1. Nazwa zadania: wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach zadania ,,Dokumentacja niezbędna do budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego"
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Dokumentacja musi zawierać:
1) inwentaryzacja zieleni
2) wykonanie projektu koncepcyjnego - dwa warianty ,
3) projekt koncepcyjny musi uwzględniać poszczególne elementy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do projektu umowy oraz zachować przepisowe odległości projektowanego obiektu od zlokalizowanych na nieruchomości ujęć wody.
4) wykonanie kosztorysu szacunkowego dla obydwu wariantów,
5) wykonanie foto realistycznych wizualizacji min. 3 szt. dla każdego wariantu.
6) wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wybranego przez Zamawiającego wariantu.
7) program funkcjonalno- użytkowy musi zawierać:
a. Projekt zagospodarowania terenu
b. Rzuty wszystkich kondygnacji
c. Przekroje charakterystyczne
d. Ustalenia w zakresie materiałów,
e. Opinie geotechniczne,
f. Analiza zapotrzebowania na energie elektryczną, energię cieplną oraz wodę,
g. Analizę opłacalności w okresie eksploatacji z uwzględnieniem oczyszczania wody basenowej i użytkowej,
3. Zamawiający zamieszcza w załączeniu do ogłoszenia materiały jakie posiada w związku z ogłoszeniem o zamówieniu.

Otwarcie ofert: 10. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.08.2021 r god 1400
w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, budynek B pok. Nr 35.

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia oferty:
a) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.08.2021 r do godz 1000 zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego: Biuro Obsługi Mieszkańców - bud. ,,B" pok. 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Otwocka, Ul. Armii Krajowej 5.
b) Opis sposobu przygotowania oferty:
- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Dokumentacja niezbędna do budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego.
- ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
- oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
c) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nieotwarta.
d) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z uwzględnieniem zapisów umownych.

Wymagania:
5. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena -100%
6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty.
a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru - zał. nr 1.
b) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2.
c) Kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów wraz z uprawnieniami.
Oferta niespełniająca warunków wymienionych w pkt. a), b) i c) nie zostanie poddana procesowi punktacji.
7. Opis sposobu obliczania ceny i czasu reakcji w składanej ofercie:
Cenę należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
8. Wymagania w stosunku do Wykonawcy
1) Wykonawca zobowiązany jest by do oferty załączyć dokumenty potwierdzające, iż w ciągu ostatnich 5 lat opracował dokumentację projektową obiektu basenowego o powierzchni zabudowy min. 1700 m2min. 3 kondygnacjach, w tym jednej podziemnej
-3)-Wykonawca zobowiązany jest by oferty załączyć dokumenty potwierdzające, iż zatrudnia
projektanta prowadzącego, który w ciągu ostatnich 5 lat opracował dokumentację projektową obiektu basenowego o powierzchni zabudowy o powierzchni zabudowy min. 1700 m2 min. 3 kondygnacjach, w tym jednej podziemnej
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Krzysztof Gościcki Kamil Mazek Beata Wądołkowska
Zapytania dotyczące treści i przedmiotu zamówienia należy kierować na adres mailowy inwestycje@otwock.pl w tytule umieszczając zwrot ,, Ogłoszenie o zamówieniu"

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.