Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
powiat: sieradzki
34 3147770, 34 3173633
nw-klobuck@wody.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Sieradz
Wadium: ---
Nr telefonu: 34 3147770, 34 31736
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 130 000 zł, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zarządu Zlewni w Sieradzu" Cz. 1 Prace utrzymaniowe na obiektach Zbiornika Wodnego Poraj - Dokumentacja inwentaryzacyjno - projektowa remontu / naprawy kładek i komunikacji - zapora czołowa.
Cz. 2 Dokumentacja projektowa dot. zadania pn. "Zabezpieczenie brzegu rzeki Liswarty w rejonie km 24+780 w m. Troniny, gm. Lipie

Dokument nr: PO.ZPU.5.2811.19.2021.TP

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 30 lipca 2021 roku, do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz lub przesłać pocztą elektroniczną e-mail:zz-sieradz@wody.gov.pl. W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną w ślad za tym, ofertę należy dosłać również pocztą tradycyjną. Przesyłając ofertę drogą elektroniczną w temacie należy wpisać ,,Zapytanie ofertowe: nr sprawy PO.ZPU.5.2811.19.2021.TP.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: dwa miesiące od daty podpisania Umowy

Wymagania:
3. Kryteria wyboru ofert: cena
4. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowe informacje zawierają Załączniki nr 2 dla poszczególnych części zadania
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Cz.l; Cz. 2
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
a/ Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę, polegającą na opracowaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej na wykonanie robót budowlanych budowli hydrotechnicznej, o których mowa w § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579), na podstawie której wydano prawomocną decyzję pozwolenie na budowę, b/ Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowe w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e w zakresie określonym przez art. 15a pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). lub uprawnienia równoważne nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
7. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ,,Zapytania ofertowego"
- Cena wskazana w Formularzu oferty musi być tożsama z ceną wskazaną w wierszu ,,Razem" Formularza cenowego, sporządzonego na podstawie Załącznika nr 4 do niniejszego ,,Zapytania ofertowego"
- Cena netto, podatek VAT oraz cena brutto muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, która winna wynikać z wyceny ofertowej, który stanowi załącznik do oferty.
- Wycena ofertowa powinna uwzględniać wymagania określone w OPZ oraz załącznikach do niego.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy PO.ZPU.5.2811.19.2021.TP dot. zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zarządu Zlewni w Sieradzu" Cz. 1 Prace utrzymaniowe na obiektach Zbiornika Wodnego Poraj - Dokumentacja inwentaryzacyjno - projektowa remontu / naprawy kładek i komunikacji - zapora czołowa. Cz. 2 Dokumentacja projektowa dot. zadania pn. "Zabezpieczenie brzegu rzeki Liswarty w rejonie km 24+780 w m. Troniny, gm. Lipie
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - cz.l; cz.2
Kompletna oferta musi zawierać: formularz oferty, formularz cenowy oraz wykaz usług
Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
13. Termin związania ofertą: 30 dni
14. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: w ramach przygotowywanej oferty możliwe jest dla wszystkich potencjalnych oferentów przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz zapoznanie się z istniejącą dokumentacją w przedmiotowym zakresie.

Uwagi:
15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP: riod.poznan@wody.gov.pl
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytania ofertowego na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zarządu Zlewni w Sieradzu" nr sprawy PO.ZPU.5.2811.19.2021.TP
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
16. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [Wprzypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składaj.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianq postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać:
dla cz. 1 - Agnieszka Skiba - Sieinska PGW Wody Polskie, Zbiornik Wodny Poraj, 42-360 Jastrząb ul.
Nadrzeczna 9, tel. 34 314 77 70, e-mail: agnieszka.skiba-sieinska@wody.gov.pl
dla cz. 2 - Marek Kotynia PGW Wody Polskie, NW-Kłobuck, 42-100 Kłobuck, ul. Wieluńska 11 tel.
34 317 36 33, e-mail: marek.kotynia@wody.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.