Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie umocnienia koryta cieku wraz z przebudową urządzenia wodnego

Przedmiot:

Wykonanie umocnienia koryta cieku wraz z przebudową urządzenia wodnego

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA GÓRNO
Górno 169
26-008 Górno
powiat: kielecki
Tel. (41) 30 - 23 - 018 Fax. (41) 30 - 23 - 009, tel. 041 30 23 628
gmina@gorno.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Górno
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (41) 30 - 23 -
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie umocnienia koryta cieku wraz z przebudową urządzenia wodnego w miejscowości Krajno Zagórze i Krajno Pierwsze.

3. Zakres robót budowlanych:

3.1. Zakres prac obejmuje umocnienie koryta cieku na działce nr 113 obręb Krajno Pierwsze poprzez umocnienie skarp materacami gabionowymi oraz umocnienie dna narzutem kamiennym zamkniętym siatką bez zmiany koryta w miejscu umocnienia. Umocnienie obejmie łącznie 16 m koryta cieku. Skarpy zostaną umocnione bez zmiany przekroju koryta cieku. Dno cieku umocnione zostanie materacami gabionowymi o szerokości 1 m, skarpy koryta - od 0,6 do 09 m.

Przebudowa urządzenia wodnego zlokalizowanego na działkach nr 114 i 115 obręb Krajno Pierwsze - wylotu z rowu przydrożnego, poprzez umocnienie skarp wylotu materacami gabionowymi oraz dna narzutem kamiennym zamkniętym siatką. Umocnienie obejmie ostatni odcinek wylotu na długości 9 m licząc od koryta cieku. Wysokość ułożenia materacy gabionowych wyniesie ok. 0,7 m. Dno wylotu umocnione zostanie materacami gabionowymi o szerokości 1 m.

3.2. Przewidywany zakres i wielkość zamówienia zawiera załącznik nr 3 - przedmiar robót oraz załącznik nr 4 - dokumentacja techniczna. W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości zamówienia.

3.3. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może zaoferować produkty ,,równoważne" z tym, że oferowane produkty winny posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w dokumentacji lub innych dokumentach. Wykonawca oferujący produkty równoważne zobowiązany jest wykazać, że zaproponowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

CPV: 45111200-0, 45332000-3, 45233222-1

Otwarcie ofert: 9.4.Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł obowiązującym w Gminie Górno..

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin składania ofert.

9.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres Zamawiającego opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone
w sposób następujący:

Oferta na: Umocnienie koryta cieku wraz z przebudową urządzenia wodnego

w miejscowości Krajno Zagórze i Krajno Pierwsze

z dopiskiem: ,,Nie otwierać przed 02.08.2021 r. godz. 10:00"

nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

9.2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia: 02.08.2021 r. do godz. 10:00 (liczy się data złożenia oferty na sekretariacie).

Urząd Gminy Górno

Górno 169, 26-008 Górno

Sekretariat pokój nr 22 (I piętro)

9.3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

Wymagania:
5 Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:

a) roboty budowlane: do 60 dni od daty podpisania umowy,

b) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: do 90 dni od daty podpisania umowy.

6. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria wyboru oferty

Oferent poda cenę brutto w złotych za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Wzór

Sposób oceny

Cena

(Cena minimalna / oferowana cena) * 100

100 pkt

6.1. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi złożonymi ofertami. Z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

6.2. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert najkorzystniejszych na tę samą wartość Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty do złożenia ofert dodatkowych zgodnie z warunkami składania ofert podstawowych. W przypadku ponownego złożenia ofert najkorzystniejszych o tej samej cenie Zamawiający dopuszcza licytację ustną zaoferowanej ceny.

7. Wymagane dokumenty:

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty:

- aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby oraz posiadanie wymaganych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi we wszystkich branżach,

- kosztorys ofertowy.

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy bądź nie dostarczy wyżej wymienionych dokumentów wymaganych do podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

10. Oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1)

- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do podpisania oferty (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru m. in. CEIDG, KRS. pełnomocnictwo).

Kontakt:
9.5. Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zaproszenia jest:

imię i nazwisko Żaneta Sideł

tel. 041 30 23 628

fax. 041 30 23 621

e-mail zanetasidel@gorno.pl, gmina@gorno.pl

w terminach godz. pracy Urzędu Gminy w Górnie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.