Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu rewitalizacji Rynku Zygmunta Starego wraz z Ul. Rynek

Przedmiot:

Wykonanie projektu rewitalizacji Rynku Zygmunta Starego wraz z Ul. Rynek

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew
powiat: otwocki
tel.: (22) 780-65-16, fax. (22) 780-65-36, tel. 722/ 780-65-16 w. 107
k.matwiejewa@karczew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Karczew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (22) 780-65-16
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
,,Wykonanie projektu rewitalizacji Rynku Zygmunta Starego wraz z Ul. Rynek Zygmunta Starego, fragmentem Ul. Widok oraz Ul. Bielińskiego w Karczewie"
V. Opis Przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie projektu rewitalizacji Rynku Zygmunta Starego wraz z ulicą Rynek Zygmunta Starego, fragmentem ul Widok oraz Ul. Bielińskiego w Karczewie". Granice opracowania pokazuje rys.1.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:
a. Rynek Zygmunta Starego, Ul. Rynek Zygmunta Starego, Ul. Widok, Ul. Bielińskiego
i. Wykonanie 3 wariantów koncepcji rewitalizacji Rynku Zygmunta Starego w Karczewie. Koncepcje powinny zawierać część architektoniczną w formie graficznej i opisowej: rzut zagospodarowania terenu, charakterystyczny przekrój, wizualizacje w kontekście najbliższego otoczenia, formę opisową, podstawowe parametry techniczne, zestawienie podstawowych powierzchni.
ii. Udział wykonawcy w konsultacjach społecznych. Zamawiający zorganizuje i przeprowadzi konsultacje we własnym zakresie we współudziale Wykonawcy.
iii. Przygotowanie koncepcji z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas konsultacji.
iv. Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego rewitalizacji rynku (5 kopii + CD) z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, specyfikacji technicznych, przedmiarów, kosztorysów (2 egz. + CD).
v. Mapę geodezyjną do celów projektowych wraz z niwelacją terenu
vi. Badania geologiczne gruntu - 8 odwiertów
vii. Projekt branża drogowa wraz z Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i uzgodnieniami sieci
viii. Projekt branża arch. krajobrazu - zieleń wraz z inwentaryzacją dendrologiczną
ix. Projekty instalacji elektrycznych, sanitarnych, deszczowych
x. Projekt budowlany i wykonawczy
xi. Kosztorys inwestorski
xii. Przedmiar robót
xiii. Wszelkie uzgodnienia
xiv. Projekt stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym
xv. Uzyskanie dokumentu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku pozwalającego na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego
xvi. Projekt branży konstrukcyjnej
2
xvii. Kosztorysy, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż.
xviii. Projekt branża architektoniczna (wystąpienie o zalecenia do konserwatora, udział w co najmniej 5 spotkaniach konsultacyjnych, uzgodnienie koncepcji z konserwatorem, wystąpienie o warunki przyłączy do poszczególnych gestorów sieci, przygotowanie i koordynacja wielobranżowej dokumentacji wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, projekt budowlany i wykonawczy zawierać będzie wszystkie niezbędne elementy wraz z małą architekturą, toaletą, posadzką placu, oświetleniem i programem uzupełniającym w postaci placów zabaw i innego programu oraz 5 wizualizacji), nadzory autorskie podczas realizacji budowy (co najmniej 4x w miesiącu). Cenę nadzorów autorskich proszę zawrzeć w ofercie. Elementy małej architektury są dowolne - szczegółowe informacje będą omawiane podczas konsultacji.
3. Przygotowana dokumentacja budowlana winna zawierać:
a. Kompletny projekt budowlany i wykonawczy wraz z wszelkimi potrzebnymi uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę - 5 szt.
b. Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót - 2 egz.
c. Kosztorys inwestorski - 2 szt.
d. Przedmiar robót - 2 szt.
e. Projekt stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym
f. Wszelkie uzgodnienia oraz uzyskanie dokumentu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku pozwalającego na przeprowadzenie inwestycji
g. Całość dokumentacji w wersji elektronicznej PDF. i DWG. Na płycie CD.
4. Dodatkowe informacje:
a. Zakres przedmiotowy obejmuje wykonanie trzech wersji koncepcji rewitalizacji płyty głównej Runku Zygmunta starego oraz zagospodarowanie terenu placu. Koncepcje powinny zawierać między innymi:
i. Zaprojektowanie strefy parkowania samochodów osobowych. Przewidywalne zapotrzebowanie na miejsca parkingowe mniej więcej 1:1. Lokalizacja podana na rys. 1.
ii. Zaprojektowanie strefy rekreacyjnej
iii. Rewitalizację istniejącej zieleni i zaprojektowanie nowych zasadzeń (drzewa, krzewy ozdobne) klombów
iv. Zaprojektowanie oświetlenia parkowego, wraz z oświetleniem ulicznym o parametrach oświetlenia ulicznego dla dróg uwzględniając ich własność i kategorię.
b. Gmina udzieli pełnomocnictwa w niezbędnym zakresie dla uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwolenia na budowę.
c. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w celu oceny, na własna odpowiedzialność wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.
d. Wykonawca musi zawrzeć w cenie oferty koszt wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń.
e. Zamawiający ma prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla wszystkich działek objętych zakresem opracowania.
f. Zamawiający informuje, że nie posiada na chwilę obecną wytycznych do projektu rewitalizacji Rynku Zygmunta Starego.
3
g. W 2017 r. była wykonana koncepcja programowo - przestrzenna, jednak Zamawiający nie chce by miała ona jakikolwiek wpływ na obecne zamówienie.
h. Na obszarze planowanej inwestycji nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani nie występują żadne formy ochrony przyrody wymagające Decyzji Środowiskowych.
i. Zamawiający uzyskał zalecenia konserwatora, które udostępnione zostaną w zał. Nr 4. Układ urbanistyczny Rynku Zygmunta Starego został wpisany do Ewidencji Konserwatora Zabytków w związku z czym należy wziąć pod uwagę potencjalne dane strategiczne, jakie Wykonawca będzie chciał zaprojektować ale mieć na uwadze, że nie wolno zmieniać układu urbanistycznego.
j. Przez teren inwestycji przebiega ulica o statusie drogi powiatowej - Ul. Warszawska.
k. Zamawiający informuje, że Wykonawca w imieniu Gminy Karczew powinien uzyskać wszystkie dokumenty i pozwolenia takie jak np. warunki zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję konserwatora zabytków na realizację inwestycji. Gmina Karczew udzieli wszelkich pełnomocnictw w niezbędnym zakresie dla uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwolenia na budowę.
1. Zamawiający planuje usunąć większość miejsc parkingowych sprzed remizy OSP( dopuszczalne są miejsca na zasadzie chwilowego postoju przed sklepami firmowymi a następnie zwolnienie miejsca). W zakresie projektu powinno znajdować się zaprojektowanie nowych miejsc parkingowych. Zamawiający dopuszcza zbilansowanie miejsc parkingowych w nowym projekcie. Na mapie zawartej w pkt V, podpunkt 1. Zamawiający pokazuje propozycję miejsc parkingowych w nowym projekcie.
m. W postępowaniu występuje więcej niż 20 stron, w związku z czym Zamawiający informuje, że zgodnie z KPA Art. 49 - informowanie stron zainteresowanych odbywa się poprzez obwieszczenie.
n. Zamawiający informuje, że na rynku znajdują się 2 studzienki kanalizacyjne odprowadzające wodę deszczową do kanału głównego ( 300mm odprowadzenia do drogi), wodociąg (50mm), W drodze kanalizacja deszczowa (300 mm), w ziemi instalacja energetyczna i telekomunikacyjna. W związku z czym jeśli będzie niezbędne przebudowanie sieci, proszę o uwzględnienie jej w projekcie. Zaś właścicielem sieci na terenie planowanej inwestycji jest: PGE Dystrybucja - sieci nadziemne, UM Karczew - sieci podziemne.
o. Zamawiający informuje, że w bliskiej okolicy Ul. Stare Miasto znajduje się kanał burzowy - należy uwzględnić jego obecność przy projekcie.
p. Zamawiający oczekuje, by nawierzchnia na ul Rynek Zygmunta Starego była zharmonizowana z nawierzchnią Ul. Stare Miasto i nawiązywała do zabytkowej drogi. Nawierzchnie fragmentu Ul. Widok i Ul. Bielińskiego winny zostać jedynie odświeżone / zmodernizowane.

Dokument nr: WIPF. 271.8.2021.KM

Składanie ofert:
II. Termin przesyłania ofert: do 09.08.2021r. do godz. 16:00 - decyduje termin wpływu oferty na adres elektroniczny lub złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Karczewie.
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu Oferty można składać:
o za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji na adres: k.matwiejewa@karczew.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF
o złożenie w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Karczewie.

Miejsce i termin realizacji:
X. Przewidywany termin wykonania Zamówienia - do 11.02.2022 r.,

Wymagania:
III. Kryterium wyboru:
Cena 60%, doświadczenie 40%, przy założeniu, nie mniej niż jednego poświadczenia wykonania prawidłowo podobnego zadania - 10%, i za każde kolejne 10 punków, maksymalnie 4 czyli 40%. Ponadto Zamawiający wyjaśnia: kryterium ,,doświadczenie" będzie oceniane w następujący sposób:
i. 1 poświadczenie wykonania prawidłowo podobnego zadania - 10%
ii. 2 poświadczenia wykonania prawidłowo podobnego zadania - 20%
iii. 3 poświadczenia wykonania prawidłowo podobnego zadanie - 30%
iv. 4 poświadczenie wykonania prawidłowo podobnego zadania - 40% Przy założeniu, że 1%=1p.
VI. Okres Gwarancji
Do wykonawcy należeć będzie sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót budowlanych z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych ( nieistotnych) w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
VII. Warunki płatności:
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 30 dni od doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, sporządzanej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego.
VIII. Inne istotne warunki zamówienia:
1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2014 r poz. 121 ze zm.) i jest ceną ostateczną obejmująca wszystkie koszta związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku oraz słownie. W razie rozbieżności pomiędzy zapisem cen liczbowo i słownie, Zamawiający za wiążącą uzna cenę podana słownie.
3) Kryterium oceny ofert jest cena brutto ( waga - 60%) i doświadczenie ( waga - 40%)
4) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia architektoniczno - budowlane do projektowania bez ograniczeń oraz dysponował osoba posiadająca uprawnienia budowlane projektowe w branży drogowej i osobą posiadająca uprawnienia w branży instalacyjnej.
5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się niezbędna wiedzą i doświadczeniem w zakresie robót objętych niniejszym zapytaniem. Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie -co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowych w zakresie odpowiadającym swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę 18 000zł. Wykonawca musi załączyć do oferty wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem NR 3 do niniejszego zapytania. Przez podobne zadania Zamawiający rozumie wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie odpowiadającym swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę 18 000,00 zł. Przez wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie odpowiadającym swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot.
6) Na ofertę składa się:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zał. Nr 1,
5
b) Oświadczenie dot. wymaganych uprawnień architektonicznych wg załączonego wzoru -zał. Nr 2, oaz wykaz osób posiadających wymagane uprawnienia - zał. Nr 2a,
c) Wykaz wykonanych usług - zał. Nr 3.
7) Na przesłanym do Zamawiającego formularzu oferty cenowej należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego w wersji zawierającej opis ustępu V punktu 2 podpunktu a i b oraz w wersji jedynie ustępu V punktu 2 podpunktu a (dwie wyceny)
8) Cena oferty Wykonawcy jest cena ostateczną i niezmienną, która obejmuje wszystkie koszta związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
9) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
10) Termin związania ofertą: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11) Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Co oznacza, że cena zdefiniowana przez Wykonawcę w ofercie będzie stała w okresie realizacji zamówienia.
12) Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
13) Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą prane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zapytania ofertowego ( odwołania ogłoszenia o zamówieniu) bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Powyższe nie uchybia możliwości zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek oferty zgodnie z uprawnieniem określonym w art. 703 § 1 KC.

Kontakt:
XI. VIII. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego:
o Katarzyna Matwiejewa, e-mail: k.matwiejewa@karczew.pl, tel. 722/ 780-65-16 w. 107,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.