Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont kuchni

Przedmiot:

Remont kuchni

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
powiat: starachowicki
41 27-36-130, (41) 27-36-134
sekretariat@wachock.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Wąchock
Wadium: ---
Nr telefonu: 41 27-36-130, (41) 2
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

,,Remont kuchni w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku"

zamówienie o wartości poniżej 130.000 PLN
IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmują m.in.:

Malowanie kuchni oraz zaplecza;
Wymiana płytek podłogowych oraz ściennych w kuchni oraz na zapleczu (glazura do wys. 2,1 m, gdzie lastryko tylko nowe płytki);
Wymiana okienka podawczego na aluminiowe z podokiennikiem oraz 2 szt drzwi na stalowe z ościeżnicą;
Roboty instalacyjne: wymiana rur kanalizacyjnych, podejść, baterii, umywalki, zabudowa rur kanalizacyjnych, udrożnienie kratki odpływowej;
Roboty elektryczne: wymiana gniazd i wyłączników, opraw na typu LED, wentylatorów ściennych
Roboty towarzyszące

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiony został w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Podane pozycje katalogowe należy traktować jako przykładowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych.

Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do uzgodnienia materiałów do wbudowania oraz przedstawienia harmonogramu realizacji robót.

WIZJA LOKALNA

Zamawiający zaleca przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku ZPO w Wąchocku po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Dokument nr: OR.271.2.2021

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku Ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock pokój Nr 10, w dniu 2 sierpnia 2021 roku o godz. 10:15.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Remont kuchni w budynku ZPO w Wąchocku" - nie otwierać przed dniem 2 sierpnia r. godz. 10:15", osobiście lub przez operatora pocztowego na adres: Gmina Wąchock Ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock pokój Nr 10.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 roku do godz. 10:00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

Miejsce i termin realizacji:
II. Miejsce wykonywania zamówienia:

Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku, Ul. Kościelna 10
V. Termin realizacji

Prace należy wykonać w terminie do dnia 30 września 2021 r.

Wymagania:
III. Tryb postępowania

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych - art. 2 pkt 1 ppkt 1 (Dz.U.2021.1129 t.j.) - zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,0 PLN
VI. Formy rozliczenia

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu wszystkich robót objętych umową. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie bezusterkowy protokół odbioru wykonania prac.

VII. Opis sposobu sporządzania oferty cenowej:

Oferta musi zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę kosztorysową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

Termin związania z ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

VIII. Kryterium oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %
XI. Zastrzeżenia dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, jego odwołania bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego zapytania ofertowego lub informacje o jego odwołaniu zamieszczane zostaną na stronie BIP Zamawiającego tj. gmina.wachock.sisco.info

Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość środków finansowych, jakimi dysponuje Zamawiający na realizację niniejszego zadania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą lub ograniczenie zakresu do wysokości posiadanych środków finansowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację z przeprowadzenia prac remontowych w wybranych pomieszczeniach.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
X. Osoby do kontaktów:

1. Jacek Lankof - (41) 27-36-134

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.