Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
643z dziś
5085z ostatnich 7 dni
20160z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa sieci wodociągowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rozbudowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ozorków
Wigury 14
95-035 Ozorków
powiat: zgierski
gmina@ug-ozorkow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Ozorków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Konary - Sierpów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Ozorków.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 55/8 obr. Konary, nr ewid. 257, 267, 40/2, 41/3, 216, 217, 272, 219, 269, 259, 270 obr. Sierpów, gmina Ozorków, których zakres został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

CPV: 45231300-8

Dokument nr: 2021/BZP 00126354, RŚ.272.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
zamowienia.sidaspzp.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zamowienia.sidaspzp.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniona na stronie zamowienia.sidaspzp.pl pod nazwą postepowania wskazaną w tytule SWZ oraz na stronie BIP bip.ugozorkow.nv.pl pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
Składanie ofert odbywa się poprzez Platformę Zamówień Publicznych PZP SIDAS, który dostępny jest po zalogowaniu na stronie app.sidaspzp.pl.
Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344).
Korespondencja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w następujący sposób:
Przed upływem terminu składania ofert (między innymi: pytania do postępowania, wnioski o wyjaśnienie SWZ):
za pośrednictwem portalu pzp, gdzie po zalogowaniu się na uprzednio założone swoje konto, użytkownik wskazuje postępowanie. Po wejściu w szczegół wskazanego postępowania przechodzi do zakładki ,,Komunikacja", która dotyczy wybranego postępowania. W celu przygotowania nowej wiadomości wybiera opcje ,,Utwórz wiadomość". Następnie wskazuje ,,Kategorię wiadomości" i wprowadza treść w polu ,,Wiadomość". W ramach korespondencji można dodać załącznik poprzez opcję ,,Dołącz plik"
bezpośrednio na adres poczty elektronicznej gmina@ug-ozorkow.pl,
Po upływie terminu składania ofert między innymi: dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych PZP SIDAS - analogicznie jak w przypadku korespondencji przed upływem terminu składania ofert.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 10:00
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Ozorków

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RŚ.272.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 55/8 obr. Konary, nr ewid. 257, 267, 40/2, 41/3, 216, 217, 272, 219, 269, 259, 270 obr. Sierpów, gmina Ozorków, których zakres został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (zgodnie z art. 113 ustawy Pzp) - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (zgodnie z art. 114 ustawy PZP) - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa (zgodnie z art. 115 ustawy PZP) - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Zdolność techniczna lub zawodowa (zgodnie z art. 116 ustawy PZP):
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/rozbudowie sieci wodociągowej, w tym jedna robota w zakresie wybudowania/rozbudowy sieci wodociągowej na długości co najmniej 500,00 mb. Przez jedną robotę budowlaną rozumie się robotę będąca przedmiotem jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia robót (zamówień) w celu spełnienia powyższego warunku.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Wymagane jest wykazanie: wykonanie należycie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie/rozbudowie sieci wodociągowej, w tym jedna robota w zakresie wybudowania/rozbudowy sieci wodociągowej na długości co najmniej 500,00 mb. Przez jedną robotę budowlaną rozumie się robotę będąca przedmiotem jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia robót (zamówień) w celu spełnienia powyższego warunku.
Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wymagane jest wykazanie: co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami w zakresie specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Stosownie do treści art. 455 ust. 1 PZP dopuszczalna jest zmiana umowy:
niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:
określają rodzaj i zakres zmian,
określają warunki wprowadzenia zmian,
nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;
gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 1, lub
w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga
to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 PZP;
Zmiany umowy określone są w § 12 projektu umowy będącej załącznikiem do swz
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.