Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowych

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowych

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Opatowski
Henryka Sienkiewicza 17
27-500 Opatów
powiat: opatowski
15 868 29 71, faks 15 868 47 21
przetargi@opatow.pl
https://powiatopatowski.ezamawiajacy.pl/
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Opatów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 15 868 29 71, faks 1
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie dokumentacji projektowych dla planowanych inwestycji w Powiecie Opatowskim"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych dla poniższych zadań:

Zadanie 1 - ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy, zmiany sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego"

Celem planowanych robót budowlanych na cele, którego zlecone jest wykonanie dokumentacji jest dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów technicznych, podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych pomieszczenia oraz ich dostosowanie do obowiązujących przepisów, w tym także w zakresie działań termomodernizacyjnych w wyniku, czego możliwe będzie utworzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego". Przedmiot zamówienia obejmuje częścią obiektu budowlanego, którego część będąca własnością Powiatu Opatowskiego w ramach przedmiotowego opracowania powinna być wydzielona od części będącej własnością Gminy Tarłów, jako odrębny budynek z przyłączem wody, gazu, prądu, kanalizacją ( szambo lub oczyszczalnia ścieków), przeciwpożarowo oraz kotłownią zasilającą budynek, w co i cwu oraz zastosowanie oze w tym pv.
W ramach projektowanych robót należy także ująć zakres dotyczący termomodernizacji budynku tj docieplenie ścian zewnętrznych, izolacje i ocieplenie ścian fundamentowych, docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
Dokumentację należy zaprojektować w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę dla przeprowadzenie robót celem oddania budynku do użytkowania tworząc Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą typu Specjalistyczno-Terapeutycznego a następnie przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych obiektu, które muszą być zaprojektowane w sposób umożliwiający ich przeprowadzanie w innym czasie niż prace związane z zmianą sposobu użytkowania w tym także wykonanie kosztorysów uwzględniać działy robót umożliwiające przeprowadzenie ww. odrębnie i niezależnie od siebie.

Zadanie 2 - Wykonanie dokumentacji dot. Przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na Parterze Budynku C, położonego przy Ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Celem planowanych robót budowlanych na cele, którego zlecone jest wykonanie dokumentacji jest dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów technicznych, podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych pomieszczenia oraz ich dostosowanie do obowiązujących przepisów, w wyniku, czego możliwe będzie utworzenie Poradni lub Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w budynku C Ul. Szpitalna 4 w pomieszczeniach zlokalizowanych na części powierzchni parteru przedmiotowego budynku, która będzie prowadzona w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.
Zamawiający posiada inwentaryzację budowlaną budynku z 2019 roku przygotowaną na potrzeby ekspertyzy technicznej dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej Budynku C w Opatowie przy Ul. Szpitalnej 4 , nie obejmującą swym zakresem robót budowlanych, które miały miejsce w budynku w 2020 r., ponadto posiada ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej Budynku C w Opatowie przy Ul. Szpitalnej 4 wraz z postanowieniem właściwego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, które zostają udostępnione.
Zamawiający zastrzega, iż załącza dokumenty w celach poglądowych, a ostateczną decyzję w zakresie rozwiązań projektowych podejmuje Wykonawca mając na względzie obowiązujące przepisy i zasadami wiedzy technicznej.
W skład dokumentacji dla obu zadań wchodzi:
1) opracowanie projektu budowlanego zgodnego z zapisami art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tj. wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy j.w. oraz zgodnego z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozdziału 3 w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pliku ,,.pdf", ,,.doc" i ,,.dwg" wraz z uzgodnieniami branżowymi, uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, które są potwierdzeniem przyjętych rozwiązań projektowych,
2) opracowanie projektu technicznego obejmujący zakres określony w art. 34 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pliku ,,.pdf", ,,.doc" i ,,.dwg" wraz z uzgodnieniami branżowymi, uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, które są potwierdzeniem przyjętych rozwiązań projektowych,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pliku ,,.pdf" i ,,.doc" w ilości po 3 egzemplarze,
4) kosztorysy i przedmiary w formacie ,,pdf" i ,,ath" w ilości po 3 egzemplarze, na podstawie których dla Zadania nr 1 możliwe będzie do wydzielenia i realizacji prace związane ze zmianą sposobu użytkowania, przebudowę i prace związane z termomodernizacją.
4) Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej w oparciu o ustalania z Zamawiającym, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucję, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje
z Zamawiającym. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, Wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych. Wykonana dokumentacja winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający przygotowanie i udzielenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane .
Wersja papierowa winna być tożsama z wersją elektroniczną dokumentacji.
5) Przedmiot zamówienia obejmuje również przeniesienie praw autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego, pomoc przy udzielaniu wyjaśnień na ewentualne zapytania skierowane przez oferentów w prowadzonym postępowaniu przetargowym dotyczącym wykonania robót budowalnych na podstawie przygotowanego opracowania oraz wykonanie jednej aktualizacji opracowania.
6) Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności:
a) wyjaśnienie Inwestorowi i Wykonawcy robót wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej w trakcie realizacji zadania wg projektu będącego przedmiotem zamówienia;
b) uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
7) Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na wykonane opracowanie projektowe licząc od dnia odbioru końcowego dokumentacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.

CPV: 71220000-6, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00126452, WI-II.272.27.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://powiatopatowski.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatopatowski.ezamawiajacy.pl/, https://oneplace.marketplanet.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1) Elektronicznie na adres e-mail: przetargi@opatow.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://powiatopatowski.ezamawiajacy.pl/ w zakładce ,,Korespondencja".
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 4;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa Jednostki https://powiatopatowski.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".
4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.8. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? Administratorem Pani /Pana danych jest Starosta Opatowski, z którym można się skontaktować korespondencyjnie na adres: Ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, email: powiat@opatow.pl lub Skrytka ePUAP: /itob629a04/SkrytkaESP lub telefonicznie tel. (15) 86 82 971
? Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Roberta Bednarczyka, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: rbednarczykrodo@interia.pl lub na adres Starostwa w Opatowie
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://powiatopatowski.ezamawiajacy.pl/
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 09:00
Miejsce składania ofert: https://powiatopatowski.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.