Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przebudowy i remontu budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie przebudowy i remontu budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Gliwicach
Dolnych Wałów 11
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
(32)3392950
bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: 5.000,00zł
Nr telefonu: (32)3392950
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przebudowy i remontu budynku przy Ul. Chemicznej 19 w Gliwicach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z numeracją SWZ:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego związanego z uporządkowaniem przewodów kominowych, dobudową pionu kominowego, wydzieleniem pomieszczeń łazienek w lokalach mieszkalnych nr 2 i 5 wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej celem podłączenia pięciu kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komora spalania na potrzeby lokali mieszkalnych w budynku przy Ul. Chemicznej 19 w Gliwicach.
2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
2.1. przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach, w tym montaż kotłów gazowych kondensacyjnych,
2.2. dobudowę przewodów kominowych
2.3. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
2.4. wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej
2.5. roboty w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej,
2.6. częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2.7. remont klatki schodowej
2.8. izolacja stropu
2.9. remont budynku gospodarczego
2.10. prace w zakresie nawierzchni
2.11. prace ogólnobudowlane związane z adaptacją pomieszczeń w lokalach

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ: dokumentacja techniczna w postaci projektu remontu budynku i, budowy instalacji gazu, C.O. i wod-kan., projektu w zakresie robów instalacji elekrycznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót, pozwolenia na budowę, wymagań dodatkowych inwestora.

CPV: 45331100-7, 45000000-7, 45111291-4, 45111300-1, 45233200-1, 45310000-3, 45321000-3, 45332000-3, 45400000-1, 45420000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00126244, 152/PZ/2021/ZBM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Wpostępowaniuoudzieleniezamówienia komunikacja między Zamawiającym
aWykonawcamiodbywasiędrogąelektroniczną
przyużyciuminiPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich
użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortal
udostępnympodadresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie
ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania
oferty oraz dokomunikacjiwynosi150 MB. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w
art. 125ust.1pzp,podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych
oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja
elektroniczna(inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji).Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może
być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl Dokumenty
elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na
adres email bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U.z 2020 r. poz. 2452).Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z
Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Korzystanie przez Wykonawcę ze wskazanej platformy jest bezpłatne.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L119z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:1.1. administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z
siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100) przy Ul. Dolnych Wałów 11;1.2. w sprawach związanych z
Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą
poczty tradycyjnej na adres: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.,44-100 Gliwice, Ul. Dolnych Wałów 11 lub pocztą elektroniczną na adres
email:iod@zbmgliwice.pl1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1
lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych
spoczywającynaZamawiającym;1.4.OdbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z dnia 11września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.
zm.), dalej,,ustawaPzp";1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;1.6.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawyPzp;1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;1.8. posiada Pani/Pan:1.8.1.
na podstawie art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;1.8.2. na
podstawie art.16RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.1.8.3.na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010443/01 z dnia 2021-02-24
2021-02-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwaczłonkowskiego.1.8.4. prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisyRODO;1.9. nie przysługuje Pani/Panu:1.9.1. w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danychosobowych;1.9.2. prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;1.9.3. na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6ust.1 lit.c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
4.1. pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank - oddział w Gliwicach 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 z adnotacją: ,,Wadium - postępowanie nr 152/PZ/2021/ZBM",
4.2. gwarancjach bankowych,
4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 152/PZ/2021/ZBM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z numeracją SWZ:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego związanego z uporządkowaniem przewodów kominowych, dobudową pionu kominowego, wydzieleniem pomieszczeń łazienek w lokalach mieszkalnych nr 2 i 5 wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej celem podłączenia pięciu kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komora spalania na potrzeby lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Chemicznej 19 w Gliwicach.
2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
2.1. przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach, w tym montaż kotłów gazowych kondensacyjnych,
2.2. dobudowę przewodów kominowych
2.3. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
2.4. wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej
2.5. roboty w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej,
2.6. częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2.7. remont klatki schodowej
2.8. izolacja stropu
2.9. remont budynku gospodarczego
2.10. prace w zakresie nawierzchni
2.11. prace ogólnobudowlane związane z adaptacją pomieszczeń w lokalach

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ: dokumentacja techniczna w postaci projektu remontu budynku i, budowy instalacji gazu, C.O. i wod-kan., projektu w zakresie robów instalacji elekrycznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót, pozwolenia na budowę, wymagań dodatkowych inwestora.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Spełnia/nie spałnia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2.3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), potwierdzonym informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
2.3.2. W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 400.000,00zł.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali:
dwa zamówienia polegające na wykonaniu prac ogólnobudowlanych w budynku o wartości minimum 50.000,00zł brutto,
jedno zamówienie polegające na wykonaniu remontu, przebudowy lub wykonaniu nowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalu/budynku/obiekcie budowlanym o wartości minimum 50.000,00zł brutto.
Uwagi:
o Pod pojęciami ,,budowa", ,,przebudowa" rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).
o Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
o Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.
o Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego.
o W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
2.5. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
2.5.1. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
2.5.2. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
2.5.3. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży instalacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
2.5.4. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5ustawy,obraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego2007 r.oochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z
innymwykonawcą,któryzłożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupykapitałowej wrazzdokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnieodinnegowykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze
wzoremstanowiącymzałącznik nr3 do SWZ;2.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego
lub zCentralnejEwidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
4ustawy,sporządzonych niewcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisywymagająwpisu do rejestru lubewidencji;2.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejscezamieszkania pozagranicamiRzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej,
składadokument lub dokumentywystawionew kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejscezamieszkania, potwierdzające, żenie otwartojego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami niezarządza likwidator lub sąd, niezawarłukładu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jestzawieszona ani nie znajduje się onwinnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej proceduryprzewidzianej w przepisachmiejscawszczęcia tej procedury.2.2.2. Jeżeli w kraju, w
którym wykonawcama siedzibę lubmiejscezamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy,nie wydajesiędokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentemzawierającymodpowiedniooświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionychdo jegoreprezentacji, luboświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą,lub,jeżeli w kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisówooświadczeniu podprzysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym,notariuszem,organem samorząduzawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibęlub miejscezamieszkaniawykonawcy.2.2.3. Dokumenty/oświadczenia, o których
mowa w pkt. 2.2.1 i2.2.2 powinnybyćwystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z numeracją SWZ:2.3. Informacji banku
lubspółdzielczejkasyoszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środkówfinansowychlubzdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące
przed jejzłożeniem;jeżeliz uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczącychsytuacjifinansowej,może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianiewarunkuudziału wpostępowaniu; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówieniadokumentskłada tenwykonawca, który będzie odpowiadał za spełnienie tego
warunku.2.4.Dokumentupotwierdzającegoubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonejdziałalnościzwiązanej zprzedmiotem zamówienia na wymaganą sumę gwarancyjną.2.5.
Wykazurobótbudowlanych,zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,
spełniającychwymaganiaokreślone wpunkcie IV.2.4 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 latprzed upływemterminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tymokresie, wraz zpodaniemich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzeczktórych roboty tezostaływykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy
te roboty budowlanezostaływykonanenależycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź innedokumentysporządzoneprzez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeliwykonawcaz przyczynniezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inneodpowiedniedokumenty;2.6.Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 5 doSWZ,skierowanych przezwykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
spełniającychwymaganiaokreślone w punkcieIV.2.5 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych,uprawnień,doświadczenia iwykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a takżezakresuwykonywanychprzez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymiosobami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
4.1. pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank - oddział w Gliwicach 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 z adnotacją: ,,Wadium - postępowanie nr 152/PZ/2021/ZBM",
4.2. gwarancjach bankowych,
4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4.Oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we
Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności,
pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Spełnia/nie spałnia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.