Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jerzmanowice-Przeginia
Rajska 22
32-048 Jerzmanowice
powiat: krakowski
123895247, faks 123895521
gmina@jerzmanowice-przeginia.pl
https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: małopolskie
Miasto: Jerzmanowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 123895247, faks 1238
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów w gminie Jerzmanowice - Przeginia
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi: ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW W GMINIE JERZMANOWICE - PRZEGINIA
2) Wspólny Słownik Zamówień: 09 123 000-7 - gaz ziemny
652 10 000-8 - przesył gazu
3) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w niżej wymienionych regulacjach prawnych: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) zwana dalej ,,ustawą Prawo energetyczne" oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1158) i Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (t.j. Dz. U. 2021 poz. 280) oraz Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.).
4) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę paliwa gazowego i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w ramach umowy kompleksowej do punktów poboru wskazanych w Załączniku nr 1a do SWZ - wykaz punktów poboru gazu.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ,
- wykaz punktów poboru energii - załącznik nr 1a do SWZ
- projektowane postanowienia umowy -załącznik nr 2 do SWZ.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

CPV: 09123000-7, 65210000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00126558, IR.271.1.7.2021.JRM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem
https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
zwanej dalej Platformą.
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcja korzystania z systemu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej (załącznik nr 6 do SWZ). Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio na ww. Platformie.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca składa oświadczenie w zakresie spełnienia wymogów RODO zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2023-01-01

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.1.7.2021.JRM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi: ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW W GMINIE JERZMANOWICE - PRZEGINIA
2) Wspólny Słownik Zamówień: 09 123 000-7 - gaz ziemny
652 10 000-8 - przesył gazu
3) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w niżej wymienionych regulacjach prawnych: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) zwana dalej ,,ustawą Prawo energetyczne" oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1158) i Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (t.j. Dz. U. 2021 poz. 280) oraz Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.).
4) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę paliwa gazowego i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w ramach umowy kompleksowej do punktów poboru wskazanych w Załączniku nr 1a do SWZ - wykaz punktów poboru gazu.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ,
- wykaz punktów poboru energii - załącznik nr 1a do SWZ
- projektowane postanowienia umowy -załącznik nr 2 do SWZ.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2023-01-01
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp) jeżeli wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O realizację zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które
a) posiadają aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.); oraz
b) w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej: posiadają aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.); lub
c) w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej:
posiadają, obowiązującą co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zgodnie z powyższym opisem warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca powinien wykazać się spełnianiem: warunków opisanych w ppkt 2a) oraz warunków opisanych w ppkt 2b) lub ppkt 2c).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ppkt 2 SWZ zostaną spełnione, jeżeli:
1) co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) i będzie odpowiedzialny za realizację świadczenia objętego koncesją oraz
2) co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716ze zm.) i będzie odpowiedzialny za realizację świadczenia objętego koncesją lub
2b) co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał obowiązującą, co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - w tym przypadku (tj. w przypadku posiadania ww. umowy generalnej dystrybucji) musi być to ten sam podmiot, który wykazał się posiadaniem koncesji, o której mowa w ppkt 1.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Kwestię zmian w umowie reguluje załącznik nr do SWZ § 7 "Zmiany w umowie, zmiany taryf"
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.