Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa zewnętrznej windy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa zewnętrznej windy

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie
Seniorów Lotnictwa 5
31-455 Kraków
powiat: Kraków
sekretariat@zso9.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa zewnętrznej windy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych związanych z budową szybu dźwigu osobowego przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie przy Ul. Seniorów Lotnictwa 5 wraz z przebudową fragmentu budynku, przebudową i rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji c.o., przebudową fragmentu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.
1.1. Przy realizacji wykonawca winien uwzględnić:
a) zorganizowanie prac w sposób zapewniający możliwość statutowej działalności Szkoły w tym m.in.:
? wykonywanie prac z uwzględnieniem wydzielenia i zabezpieczenia terenu prac od pozostałej części budynku (np. poprzez tymczasowe, szczelne, lekkie ściany oddzielające) i zagospodarowania z wyznaczeniem bezpiecznych szlaków komunikacyjnych oraz realizacji prac hałaśliwych poza godz.mi prowadzonych lekcji,
? roboty przy instalacji c.o. należy zorganizować w taki sposób, aby nie doszło do obniżenia temperatury w budynku poniżej 21 stopni Celsjusza,
? prace przy instalacji kanalizacyjnej oraz elektrycznej wykonać w sposób nie powodujący zakłóceń działania Szkoły,
b) utrudniony dojazd samochodów ciężarowych takich jak betonowozy, pompy do betonu zważywszy na układ komunikacyjny do budynku szkoły jak również układ dróg wewnętrznych. Wykonawca winien stosować środki transportu, które nie uszkodzą dróg i chodników szkoły,
c) montaż tymczasowego, pełnego ogrodzenia zewnętrznego, zamykanego, uniemożliwiającego dostęp osób trzecich do składu materiałów, terenu budowy,
d) przed rozpoczęciem robót fundamentowych, odbiór podłoża winien być przeprowadzony przez uprawnionego geotechnika,
e) przy realizacji robót żelbetowych należy stosować szalunki systemowe,
f) wykonanie robót odtworzeniowych wynikających z prowadzonych prac w budynku, na zewnątrz budynku oraz w zagospodarowaniu terenu w tym m.in., wykończeniowych, malarskich, tynkarskich, posadzkarskich, brukarskich, odtworzenie trawnika,
g) zestawienie stali ma charakter szacunkowy,
h) przed wykonaniem, konieczność przedstawienia szczegółowych rozwiązań wykonawczych warsztatowych jak np. dla schematu połączenia konstrukcji budynku z konstrukcją szybu windowego,
i) montaż haków montażowych w nadszybiu,
j) pozytywny odbiór UDT (bez uwag) w zakresie wykonawcy,
k) wykonanie niezbędnych przycinek drzew i krzewów,
l) zamawiający stosowania rusztowań systemowych. Montaż, odbiory i przeglądy rusztowań winny być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zgodnie z dokumentacja DTR/projektem indywidualnym,
m) prace realizowane będą na podstawie Decyzji Pozwolenia na roboty budowlane Decyzja nr 285/6740.1/2021 z dnia 10.03.2021.
2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określają łącznie:
1) Rodz. III niniejszej SWZ,
2) Wzór umowy (załącznik nr 3 do SWZ),
3) STWiORB, Projekt, pozostałe dokumenty (załączniki 5-8 do SWZ),
5) Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane.

CPV: 45000000-7, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00126490, ZSO9.21.1.2021.SD

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.xxiiilo.krakow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl ;-ePUAPu,dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal; - poczty elektronicznej - adres e-mail: sekretariat@zso9.krakow.pl; 2. Dotyczy pkt. "informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej": Podano adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert; 3. Szczegółowe informacje zawiera rozdz. VIII - IX SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje wynikający z RODO obowiązek informacyjny w SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 09:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZSO9.21.1.2021.SD
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych związanych z budową szybu dźwigu osobowego przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie przy ul. Seniorów Lotnictwa 5 wraz z przebudową fragmentu budynku, przebudową i rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji c.o., przebudową fragmentu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.
1.1. Przy realizacji wykonawca winien uwzględnić:
a) zorganizowanie prac w sposób zapewniający możliwość statutowej działalności Szkoły w tym m.in.:
? wykonywanie prac z uwzględnieniem wydzielenia i zabezpieczenia terenu prac od pozostałej części budynku (np. poprzez tymczasowe, szczelne, lekkie ściany oddzielające) i zagospodarowania z wyznaczeniem bezpiecznych szlaków komunikacyjnych oraz realizacji prac hałaśliwych poza godzinami prowadzonych lekcji,
? roboty przy instalacji c.o. należy zorganizować w taki sposób, aby nie doszło do obniżenia temperatury w budynku poniżej 21 stopni Celsjusza,
? prace przy instalacji kanalizacyjnej oraz elektrycznej wykonać w sposób nie powodujący zakłóceń działania Szkoły,
b) utrudniony dojazd samochodów ciężarowych takich jak betonowozy, pompy do betonu zważywszy na układ komunikacyjny do budynku szkoły jak również układ dróg wewnętrznych. Wykonawca winien stosować środki transportu, które nie uszkodzą dróg i chodników szkoły,
c) montaż tymczasowego, pełnego ogrodzenia zewnętrznego, zamykanego, uniemożliwiającego dostęp osób trzecich do składu materiałów, terenu budowy,
d) przed rozpoczęciem robót fundamentowych, odbiór podłoża winien być przeprowadzony przez uprawnionego geotechnika,
e) przy realizacji robót żelbetowych należy stosować szalunki systemowe,
f) wykonanie robót odtworzeniowych wynikających z prowadzonych prac w budynku, na zewnątrz budynku oraz w zagospodarowaniu terenu w tym m.in., wykończeniowych, malarskich, tynkarskich, posadzkarskich, brukarskich, odtworzenie trawnika,
g) zestawienie stali ma charakter szacunkowy,
h) przed wykonaniem, konieczność przedstawienia szczegółowych rozwiązań wykonawczych warsztatowych jak np. dla schematu połączenia konstrukcji budynku z konstrukcją szybu windowego,
i) montaż haków montażowych w nadszybiu,
j) pozytywny odbiór UDT (bez uwag) w zakresie wykonawcy,
k) wykonanie niezbędnych przycinek drzew i krzewów,
l) zamawiający stosowania rusztowań systemowych. Montaż, odbiory i przeglądy rusztowań winny być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zgodnie z dokumentacja DTR/projektem indywidualnym,
m) prace realizowane będą na podstawie Decyzji Pozwolenia na roboty budowlane Decyzja nr 285/6740.1/2021 z dnia 10.03.2021.
2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określają łącznie:
1) Rodz. III niniejszej SWZ,
2) Wzór umowy (załącznik nr 3 do SWZ),
3) STWiORB, Projekt, pozostałe dokumenty (załączniki 5-8 do SWZ),
5) Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniącegofunkcję kierownika budowy)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna i zawodowa. Określenie warunków. Warunek: Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować następującymi osobami: - Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniący funkcję kierownika budowy) -posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą PB". Doświadczenie ww. osoby podlegać będzie ocenie Zamawiającego w ramach kryterium oceny ofert;
- Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu PB.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy PB, rozumie przez to również inne ważne uprawnienia budowlane,upoważniające do pełnienia ww. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy realizacji budynków o kubaturze przekraczającej 1000 m3, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220). Przez realizację budynków rozumie się budowę budynków jak również inne roboty budowlane wykonywane w ramach obiektów tego typu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona: - oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty i oświadczenia załączane do oferty razem z oświadczeniem, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy PZP, zawartym na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.1 do SWZ:
1). Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (wypełniony załącznik nr 1.1 do SWZ);
2) Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP):
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik nr 2.2 do SWZ;
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 3;
Uwaga:
(1) Zapis pkt. 4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
(2) Zapis pkt. 3-4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Dotyczy wymagań nie wykazanych w pozostałej części ogłoszenia: - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy PZP, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Określono w załączniku nr 3 do SWZ (wzór umowy)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniącegofunkcję kierownika budowy)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.