Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
188z dziś
4614z ostatnich 7 dni
19640z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Punktu Informacji Turystycznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa Punktu Informacji Turystycznej

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ojcowski Park Narodowy
Ojców
32-045 Sułoszowa
powiat: krakowski
12 389 20 05
opnar@pro.onet.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Sułoszowa
Wadium: 1 800,00 zł
Nr telefonu: 12 389 20 05
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa Punktu Informacji Turystycznej pod Grotą Łokietka
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa Punktu informacji turystycznej pod Grotą Łokietka na szlaku czarnym.

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45223500-1, 45262500-6, 45320000-6, 45410000-4, 45421100-5, 45422000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00126423, 262.13.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 15:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pz.gov.pl/dt/login/loginurlt=hsdr1e7se47sfaq14d8d
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja elektroniczna będzie odbywała się przy pomocy standardowej procedury związanej z portalem ePUAP
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w ogłoszeniu o zamówieniu
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 15:00
Miejsce składania ofert: Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego Willa "Jadwiga", Ojców 9 32-045 Sułoszowa

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 262.13.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa Punktu informacji turystycznej pod Grotą Łokietka na szlaku czarnym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45422000-1 - Roboty ciesielskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest:
Cena
Okres gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca dysponuje kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub w wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Złożenie oferty przez Wykonawcę na druku wskazanym przez Zamawiającego jest jednocześnie spełnieniem warunku niepodlegania wykluczeniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V pkt 3 SWZ zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) - wykazu osób skierowanych do wykonania przedmiotowego zadania.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykaz robót budowlanych zawierający spis wykonania minimum dwóch tożsamych robót budowlanych .
Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co najmniej 200 000,00 zł
Wzór wykazów o których mowa powyżej stanowi załącznik do SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 PZP
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust 1 PZP
Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie na podstawie art 117 ust 4 PZP
Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 800,00zł
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z § 14 zał nr 7 "wzór umowy" do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest:
Cena
Okres gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.