Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej do zagospodarowania w kierunku wodnym wyrobisk...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej do zagospodarowania w kierunku wodnym wyrobisk pokopalnianych odkrywki Adamów

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A
600-lecia 9
62-540 Kleczew
powiat: koniński
63 247 33 81
kuznowicz.barbara@kwbkonin.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1198865,983228bd56c39e4f62ca033c1660eacc.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kleczew
Wadium: ---
Nr telefonu: 63 247 33 81
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej do zagospodarowania w kierunku wodnym wyrobisk pokopalnianych odkrywki Adamów.
Treść zapytania:
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Zamawiający)(w imieniu i na rzecz PAK KWB Adamów S.A. w likwidacji)
zaprasza do złożenia oferty pisemnej w formie otwartej, trybie przetargu z dogrywką na wykonanie usługi:
1) Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zagospodarowania w kierunku wodnym wyrobisk pokopalnianych odkrywki Adamów:
Zadanie I:
Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej na przerzut wody ze zbiornika Jeziorsko przez pompownię Miłkowice II do
wyrobisk na O/Adamów:
Zadanie II:
Dokumentacja projektowa dla zbiornika Adamów Pośredni wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.
Zadanie III:
Dokumentacja projektowa dla zbiornika Adamów Końcowy wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.
2) Warunki wykonania:
a) Transport: na koszt Wykonawcy.
b) Termin wykonania dokumentacji:
Zadanie I:
a) do 3 m-cy od otrzymania podpisanej Umowy przez Wykonawcę,
b) do 4 m-cy od otrzymania podpisanej Umowy przez Wykonawcę,
Zadanie II:
a) do 4 m-cy od otrzymania podpisanej Umowy przez Wykonawcę,
b) do 2 tygodni od uzyskania decyzji środowiskowej,
c) do 2 m-cy od otrzymania podpisanej Umowy przez Wykonawcę,
d) do 2 m-cy od otrzymania podpisanej Umowy przez Wykonawcę,
e) do 2m-cy od zakończenia i odbioru przez Zamawiającego projektu budowlanego.
f) do ..........
Zadanie III:
a) do 4 m-cy od otrzymania podpisanej Umowy przez Wykonawcę,
b) do 2 tygodni od uzyskania decyzji środowiskowej,
c) do 2 m-cy od otrzymania podpisanej Umowy przez Wykonawcę,
d) do 2 m-cy od otrzymania podpisanej Umowy przez Wykonawcę,
e) do 2m-cy od zakończenia i odbioru przez Zamawiającego projektu budowlanego.
f) do ..........
c) Gwarancja: 12 miesięcy.
d) Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu poprawnej faktury przez Zamawiającego.
3) Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 118) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej
ustawy.
4) Złożenie oferty handlowej jest:
a) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści niniejszego zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej
Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów umieszczonych na stronie internetowej
Zamawiającego,
b) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem wzoru umowy (jeżeli jest dołączony do zaproszenia), oświadczeniem o braku
zastrzeżeń do projektu umowy i zobowiązaniem do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz zobowiązaniem odesłania
podpisanej umowy Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od jej otrzymania,
c) potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
d) potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert w imieniu Dostawcy/Wykonawcy przez osobę składającą ofertę na
Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
e) w przypadku udziału Oferenta w dogrywce potwierdzeniem akceptacji zawartych w opisie dogrywki warunków,
f) oświadczeniem Oferenta, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym, oraz zapoznał się z klauzulą
informacyjną umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego,
g) oświadczeniem Oferenta, że jest czynnym podatnikiem VAT, a brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego
określenia w treści składanej oferty,
h) oświadczeniem Oferenta, że oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu, a
w sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, jego
oferta pozostanie wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
5) Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 02.08.2021 od godz. 10.00.
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 09.08.2021 do godz. 10.00.
c) Składanie ofert częściowych: Niedopuszczalne.
d) Składanie ofert równoważnych: Niedopuszczalne.
e) Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
f) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert i o ile nie określono inaczej nie zwraca materiałów przesłanych w
związku z ofertą.
g) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów.
h) Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszej oferty: sierpień 2021r.
i) Kryterium wyboru oferty: cena.
j) Oferta musi zawierać:
1. dane Oferenta składającego ofertę,
2. proponowane wynagrodzenie netto w PLN za całość dokumentacji ze wszystkimi składnikami, z podziałem:
Zadanie I:
a) ................................zł,
b) ................................zł.
Zadanie II:
a) ................................zł,
b) ................................zł,
c) ................................zł,
d) ................................zł,
e) ................................zł,
f) ...............................zł.
Zadanie III:
a) ................................zł,
b) ................................zł,
c) ................................zł,
d) ................................zł,
e) ................................zł,
f) ................................zł.
3. adres mail'owy do prowadzenia korespondencji.
k) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
1. Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
2. Załączenie w internetowym formularzu dokumentów:
(1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
(2) posiadane referencje w zakresie wykonania przedmiotu umowy i zakres działania Oferenta
6) Wadium: Nie dotyczy.
7) Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonym do zaproszenia projekcie umowy, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy/Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za
tę część przedmiotu zamówienia, której dotyczy odstąpienie,
b) za zwłokę w dostawie/wykonaniu - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień
zwłoki, nie mniej jednak niż 200 zł,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego
netto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odrzucenia oferty jeżeli jej treść jest niezgodna z zaproszeniem do złożenia Oferty.
b) Zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania.
c) Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
d) Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
e) Stosowania dogrywki (np. aukcji lub negocjacji) do postępowań realizowanych w trybach które przewidują taką możliwość.
f) W sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w
aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej.
g) Żądania od Dostawcy/ Wykonawcy pisemnego potwierdzenia cen na materiały/usługi objęte postępowaniem.
h) W przypadku wyboru oferty żądania od Dostawcy/ Wykonawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
i) Częściowego wyboru oferty - w ramach danej pozycji, lub - po wspólnym uzgodnieniu: częściowego wyboru oferty również z jednej
pozycji.
9) Pozostałe:
a) Przetarg nie odbywa się w myśl przepisów zawartych w ustawie prawo zamówień publicznych.
b) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną.
c) Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań w formie pisemnej do trzech dni roboczych przed dniem rozpoczęcia zbierania ofert, a
odpowiedzi zostaną opublikowane do dnia rozpoczęcia zbierania ofert. Pytania należy kierować do kupca prowadzącego postępowanie:
Barbara Kuznowicz@kwbkonin.pl
d) Dostawy mogą być realizowane na podstawie zawartej umowy lub zamówienia.
Opracował: Barbara Kuznowicz
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Inne usługi obce 1 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie dokumentacji projektowej do zagospodarowania w kierunku wodnym wyrobisk pokopalnianych odkrywki Adamów."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z617/53698

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1198865,983228bd56c39e4f62ca033c1660eacc.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
02- 08- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
09- 08- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
04- 08- 2021 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1198865,983228bd56c39e4f62ca033c1660eacc.html

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania dokumentacji:
Zadanie I:
a) do 3 m-cy od otrzymania podpisanej Umowy przez Wykonawcę,
b) do 4 m-cy od otrzymania podpisanej Umowy przez Wykonawcę,
Zadanie II:
a) do 4 m-cy od otrzymania podpisanej Umowy przez Wykonawcę,
b) do 2 tygodni od uzyskania decyzji środowiskowej,
c) do 2 m-cy od otrzymania podpisanej Umowy przez Wykonawcę,
d) do 2 m-cy od otrzymania podpisanej Umowy przez Wykonawcę,
e) do 2m-cy od zakończenia i odbioru przez Zamawiającego projektu budowlanego.
f) do ..........
Zadanie III:
a) do 4 m-cy od otrzymania podpisanej Umowy przez Wykonawcę,
b) do 2 tygodni od uzyskania decyzji środowiskowej,
c) do 2 m-cy od otrzymania podpisanej Umowy przez Wykonawcę,
d) do 2 m-cy od otrzymania podpisanej Umowy przez Wykonawcę,
e) do 2m-cy od zakończenia i odbioru przez Zamawiającego projektu budowlanego.
f) do ..........

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Barbara Kuznowicz
tel: 63 247 33 81
e-mail: kuznowicz.barbara@kwbkonin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.