Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remonty i przebudowy dróg

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remonty i przebudowy dróg

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIŁGORAJU
ul. gen. Sikorskiego 3
23-400 Biłgoraj
powiat: biłgorajski
84-6867078
sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biłgoraj
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 84-6867078
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remonty i przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie powiatu biłgorajskiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 - remont drogi powiatowej nr 2939L Biszcza - dr. woj. nr 863.
Remont dotyczy odcinka drogi w km 4+514 do km 5+554.
Remont obejmuje wykonanie następujących robót: remonty przepustów pod drogą, remont nawierzchni, renowacja rowów, regulacja wysokościowa poboczy oraz regulacja wysokościowa zjazdów.

Zadanie 2 - remont drogi powiatowej nr 2909L Albinów - Jędrzejówka.
Remont dotyczy odcinka drogi w km 0+000 do km 1+600.
Remont obejmuje wykonanie następujących robót: remonty przepustu pod drogą, remont nawierzchni, remonty zjazdó w, uzupełnienie poboczy i skarp

Zadanie 3 - remont dróg powiatowych nr 2924L Biłgoraj - Banachy, nr 2926L Huta Krzeszowska - Biłgoraj, nr 2921L Tereszpol - Smólsko.
Remonty dotyczą:
- dr. nr 2924L Biłgoraj - Banachy - remont obejmuje frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni,
- dr. nr 2926L Huta Krzeszowska - Biłgoraj w m. Ciosmy (zaniżenie lokalne) - remont obejmuje frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni,
- dr. nr 2921L Tereszpol - Smólsko w m. Brodziaki (zaniżenie lokalne) - remont obejmuje frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni.

Zadanie 4 - przebudowa drogi powiatowej nr 2306L Boża Wola - Tarnawa.
Przebudowa dotyczy odcinka drogi w km 16 +472 - 17+422 w m. Tarnawa Kolonia i 18+823 - 20+483 w m. Tarnawa Mała i Tarnawa Duża.
Przebudowa obejmuje wykonanie następujących robót: remont przepustu, wykonanie nawierzchni, roboty ziemne i wykończeniowe, regulacja wysokościowa zjazdów, wykonanie przepustów pod zjazdami do posesji.

CPV: 45233140-2, 45231000-5, 45233000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00126395, IZP.3510.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zdpbilgoraj.bip.lubelskie.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
poczty elektronicznej: sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl a także miniPortalu, dostępnego jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz platformy ePUAP dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
8.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortaloraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
8.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określonego w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
8.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
8.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
8.7 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
o dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;
8.8 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl - preferowany sposób komunikacji.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 20.1 Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, Ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj.
20.2 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych , za pośrednictwem adresu e-mail: ta.marzec@zdpbilgoraj.home.pl
20.3 Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
20.4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
20.5 Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
20.6 Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 10 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
20.7 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
? dostępu do danych. W przypadku. Gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
? Sprostowania danych ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (uE0 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
? wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
20.8 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postepowania lub odrzuceniem jego oferty.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.