Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na drogi gminne

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na drogi gminne

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA GŁUSK
ul. Rynek 1
20-388 Dominów
powiat: lubelski
+48817518760, faks +48817518650
sekretariat@glusk.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Dominów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48817518760, faks +
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na drogi gminne (2)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa na: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na drogi gminne obejmujące wykonanie 2 odrębnych dokumentacji projektowokosztorysowych wg procedury ZRID wraz z uzyskaniem decyzji w Starostwie Powiatowym w Lublinie na:
1) Budowę drogi gminnej nr 112536L łączącej Mętów za rzeką z traktem Skrzynickim - odcinek długości 825 mb usytuowanej na działce nr 459 w m. Mętów - do podziału przewiduje się 5 działek pod poszerzenie drogi .
2) Rozbudowę drogi gminnej nr 107098L przy Ul. Lipowej w miejscowości Kalinówka poprzez budowę chodnika wraz z budową oświetlenia drogowego - odcinek długości około 1450 mb na działce nr 402 i 407 w m. Kalinówka do podziału przewiduje się 36 działek pod poszerzenie drogi ( obie strony );
3.2. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na pozwolenie na budowę/ lub zgłoszenie robót obejmujące zadanie:
Przebudowa drogi dojazdowej (tz. grobli) w miejscowości Żabia Wola - odcinek długość 160 mb, szerokość pasa drogowego 15 m - realizowana w granicach pasa drogowego - na działkach ew. 33/2, 34/2.
Część nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na ,,Budowę drogi gminnej nr 112536L łączącej Mętów za rzeką z traktem Skrzynickim,,

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa na: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na drogi gminne obejmujące wykonanie 2 odrębnych dokumentacji projektowokosztorysowych wg procedury ZRID wraz z uzyskaniem decyzji w Starostwie Powiatowym w Lublinie na:
1) Budowę drogi gminnej nr 112536L łączącej Mętów za rzeką z traktem Skrzynickim - odcinek długości 825 mb usytuowanej na działce nr 459 w m. Mętów - do podziału przewiduje się 5 działek pod poszerzenie drogi .
2) Rozbudowę drogi gminnej nr 107098L przy Ul. Lipowej w miejscowości Kalinówka poprzez budowę chodnika wraz z budową oświetlenia drogowego - odcinek długości około 1450 mb na działce nr 402 i 407 w m. Kalinówka do podziału przewiduje się 36 działek pod poszerzenie drogi
( obie strony );
3.2. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na pozwolenie na budowę/ lub
zgłoszenie robót obejmujące zadanie:
Przebudowa drogi dojazdowej (tz. grobli) w miejscowości Żabia Wola - odcinek długość 160 mb, szerokość pasa drogowego 15 m - realizowana w granicach pasa drogowego - na działkach ew. 33/2, 34/2.
Część nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na ,,Rozbudowę drogi gminnej nr 107098L przy Ul. Lipowej w miejscowości Kalinówka poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym"

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa na: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na drogi gminne obejmujące wykonanie 2 odrębnych dokumentacji projektowokosztorysowych wg procedury ZRID wraz z uzyskaniem decyzji w Starostwie Powiatowym w Lublinie na:
1) Budowę drogi gminnej nr 112536L łączącej Mętów za rzeką z traktem Skrzynickim - odcinek długości 825 mb usytuowanej na działce nr 459 w m. Mętów - do podziału przewiduje się 5 działek pod poszerzenie drogi .
2) Rozbudowę drogi gminnej nr 107098L przy Ul. Lipowej w miejscowości Kalinówka poprzez budowę chodnika wraz z budową oświetlenia drogowego - odcinek długości około 1450 mb na działce nr 402 i 407 w m. Kalinówka do podziału przewiduje się 36 działek pod poszerzenie drogi ( obie strony );
3.2. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na pozwolenie na budowę/ lub zgłoszenie robót obejmujące zadanie:
Przebudowa drogi dojazdowej (tz. grobli) w miejscowości Żabia Wola - odcinek długość 160 mb, szerokość pasa drogowego 15 m - realizowana w granicach pasa drogowego - na działkach ew. 33/2, 34/2.
Część nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na ,,Przebudowę drogi dojazdowej (tz. grobli) w miejscowości Żabia Wola"

CPV: 71320000-7, 71248000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00126635, ZP.271.23.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini Portalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@glusk.pl Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@glusk.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XX SWZ. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję,
że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głusk, Ul. Rynek 1, 20-388 Dominów, email:sekretariat@gusk.pl, nr tel.: 817518760, fax: 817518650.2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:inspektor@cbi24.pl3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art.78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74ust. 4 PZP.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP. 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193Warszawa,9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:- w związku z art. 17 ust. 3
lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XX SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.