Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane polegające na remoncie sal wykładowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na remoncie sal wykładowych

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE
ul. Zegrzyńska 121
05-119 Legionowo
powiat: legionowski
(47) 725 52 57, faks (47) 725 35 85
zzp@csp.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487247
Województwo: mazowieckie
Miasto: Legionowo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: (47) 725 52 57, faks
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane polegające na remoncie sal wykładowych nr 1 w budynku nr 5 oraz 101, 120 w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie sal wykładowych nr 1 w budynku nr 5 oraz 101, 120 w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
2. Pełen zakres robót ujęty został w Programie funkcjonalno - użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3. Wszystkie wbudowane wyroby budowlane winny posiadać stosowne atesty
lub certyfikaty.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
5. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej obiektu. Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielem Wydziału Inwestycji i Remontów,
tel. (47) 725 58 98.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
8. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy minimum dwóch osób zgodnie z art. 95 ustawy, które będą wykonywały wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- roboty budowlane,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty malarskie;
10. W trakcie realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności.
12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
13. Zgodnie z art. 310 ustawy Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
14. Zamawiający informuje, iż w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy, umowa może zostać zmieniona.
15. Zamawiający zastrzega sobie, że całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć posiadanych na ten cel środków finansowych.
16. Wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie zaproponowanym w ofercie, nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r. - termin wykonania stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45311200-2, 45421000-4, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00126151, 10/21/IR

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/csp
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/csp/aukcje
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane na stronie operatora w Regulaminie internetowej platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o. o., zwany dalej Regulaminem. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.
3. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/csp w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
4. Do oferty lub wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane w Ogłoszeniu oraz w SWZ dokumenty - w tym np. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (jeśli dotyczy), przedmiotowe środki dowodowe w postaci elektronicznej.
5. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych oferta
oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów.
6. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania https://platformazakupowa.pl/csp Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: zzp@csp.edu.pl (nie dotyczy składania ofert).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej ,,RODO", oraz art. 19
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. poz. 2019, z późn. zm. ), zwaną dalej ,,ustawą Pzp", informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Centrum Szkolenia Policji z siedzibą w Legionowie przy Ul. Zegrzyńskiej 121, 05-119 Legionowo;
2) inspektorem ochrony danych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jest Pani nadkom. Katarzyna Bakalarczyk-Burakowska, Ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo, e-mail: iod@csp.edu.pl;
3) osobą zastępującą inspektora ochrony danych, podczas jego nieobecności,
jest Pan mł. asp. Paweł Turowski, e-mail: iod@csp.edu.pl;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają z przepisów ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora Pani/Pana danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) ogranicza się stosowanie RODO:
1) art. 16 - prawo do sprostowania danych - w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
2) art. 18 ust. 1 lit. a i b - prawo do ograniczenia przetwarzania - w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;
3) art. 15 ust. 1 i 3 - prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą - następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487247
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/csp w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

Wymagania:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu musi wnieść wadium w wysokości
3 500,00 zł, (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wadium wnosi przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 98 ust. 2 ustawy.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości
i formie skutkuje odrzuceniem oferty.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: CSP w Legionowie NBP O/O Warszawa
Nr konta: 83 1010 1010 0070 0913 9120 0000 z dopiskiem przetarg nieograniczony: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sal wykładowych nr 1 w budynku nr 5 oraz 101, 120 w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie"
Skuteczne wniesienie wadium w takiej formie uznaje się za wniesione z chwilą uznania rachunku Zamawiającego w terminie składania ofert.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
lub poręczenia, o których mowa w pkt. 5 (z wyłączeniem formy pieniężnej), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez załączenie oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (przedstawicieli Gwaranta). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację.
9. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczeniach powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
10. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy, oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy, zostanie odrzucona
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 10/21/IR
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 175065,52 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie sal wykładowych nr 1 w budynku nr 5 oraz 101, 120 w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
2. Pełen zakres robót ujęty został w Programie funkcjonalno - użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3. Wszystkie wbudowane wyroby budowlane winny posiadać stosowne atesty
lub certyfikaty.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
5. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej obiektu. Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielem Wydziału Inwestycji i Remontów,
tel. (47) 725 58 98.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
8. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy minimum dwóch osób zgodnie z art. 95 ustawy, które będą wykonywały wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- roboty budowlane,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty malarskie;
10. W trakcie realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności.
12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
13. Zgodnie z art. 310 ustawy Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
14. Zamawiający informuje, iż w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy, umowa może zostać zmieniona.
15. Zamawiający zastrzega sobie, że całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć posiadanych na ten cel środków finansowych.
16. Wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie zaproponowanym w ofercie, nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r. - termin wykonania stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały tylko oferty Wykonawców niewykluczonych i
nieodrzucone.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełniać będzie
wymagania określone w SWZ i otrzyma najwyższą wartość punktową w kryterium oceny ofert jakim jest cena, okres gwarancji, oraz termin wykonania zamówienia.
3. Do porównania ofert pod uwagę będzie brana cena oferty, okres gwarancji oraz termin wykonania zamówienia wynikające z Formularza oferty.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający
poprawi je w ofercie.
6. O poprawieniu omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Wykonawca, w którego ofercie została stwierdzona na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy omyłka w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia zobowiązany jest wyrazić zgodę na jej poprawienie.
8. Brak zgody na zawiadomienie w terminie wskazanym w ust. 8 skutkuje odrzuceniem oferty.
9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką
samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zmawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem usługi na kwotę nie niższą niż 100 000,00 (słownie: sto tysięcy złotych);
2) Zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 2 (dwóch) robót budowlanych odpowiadających swym rodzajem robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, że roboty
te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
b) Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców, iż dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi niezbędną wiedzę
i doświadczenie. W tym celu do oferty musi zostać dołączone oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ, że osoby które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm. ), w pełni pozwalające na realizację przedmiotu zamówienia;
c) Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców, iż zatrudniają na podstawie stosunku pracy minimum dwie osoby zgodnie z art. 95 ustawy, które będą wykonywały wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- roboty budowlane,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty malarskie.
W tym celu do oferty musi zostać dołączone oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy dołączą:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 2 (dwóch) robót budowlanych odpowiadających swym rodzajem robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, o wartości
nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
- oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w pełni pozwalające na realizację przedmiotu zamówienia;
- oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ, iż minimum dwie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, są zatrudnione
na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega
na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem usługi na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokument lub oświadczenie, sporządzane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa, składa każdy z Wykonawców.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
1. oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. wypełnione i podpisane przez Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) pełnomocnictwo dla Wykonawcy wiodącego (lidera) -
w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej
ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej, powinny być złożone w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w
ofercie wspólnej Wykonawców.
Gdy pełnomocnictwa sporządzone są w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu musi wnieść wadium w wysokości
3 500,00 zł, (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wadium wnosi przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 98 ust. 2 ustawy.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości
i formie skutkuje odrzuceniem oferty.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: CSP w Legionowie NBP O/O Warszawa
Nr konta: 83 1010 1010 0070 0913 9120 0000 z dopiskiem przetarg nieograniczony: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sal wykładowych nr 1 w budynku nr 5 oraz 101, 120 w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie"
Skuteczne wniesienie wadium w takiej formie uznaje się za wniesione z chwilą uznania rachunku Zamawiającego w terminie składania ofert.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
lub poręczenia, o których mowa w pkt. 5 (z wyłączeniem formy pieniężnej), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez załączenie oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (przedstawicieli Gwaranta). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację.
9. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczeniach powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
10. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy, oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy, zostanie odrzucona.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają wypełnione i podpisane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) pełnomocnictwo dla Wykonawcy wiodącego (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający informuje, iż w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte
wykonanie przedmiotu umowy, umowa może zostać zmieniona.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały tylko oferty Wykonawców niewykluczonych i
nieodrzucone.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełniać będzie
wymagania określone w SWZ i otrzyma najwyższą wartość punktową w kryterium oceny ofert jakim jest cena, okres gwarancji, oraz termin wykonania zamówienia.
3. Do porównania ofert pod uwagę będzie brana cena oferty, okres gwarancji oraz termin wykonania zamówienia wynikające z Formularza oferty.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający
poprawi je w ofercie.
6. O poprawieniu omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Wykonawca, w którego ofercie została stwierdzona na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy omyłka w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia zobowiązany jest wyrazić zgodę na jej poprawienie.
8. Brak zgody na zawiadomienie w terminie wskazanym w ust. 8 skutkuje odrzuceniem oferty.
9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką
samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.