Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Suwałki
Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
powiat: Suwałki
87 - 562 80 00
zp@um.suwalki.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Suwałki
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 87 - 562 80 00
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej: Część I - dróg w rejonie Ul. Rycerskiej, Część II -dróg w rejonie Ul. Franciszkańskiej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej:
Część I - Budowa Ul. Rycerskiej, Ul. Hetmańskiej (przedłużenie do Ul. Rycerskiej), Ul. Kawaleryjskiej (przedłużenie do Ul. Rycerskiej), Ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do Ul. Rycerskiej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
w zakresie :
- opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy,
- opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy i rozbudowy ulicy wraz ze wszystkimi branżami,
- uzyskanie decyzji ZRID.
2. Zamawiający posiada:
1) warunki techniczne: zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach dotyczące projektowanego układu drogowego, kanału technologicznego i oświetlenia ulicy,
2) b/ warunki techniczne: PWiK Sp. z o.o. w Suwałkach dotyczące instalacji wod. - kan. i kanalizacji deszczowej,
3) c/ pozostałe warunki techniczne, projektant uzyska na podstawie wystawionego przez Zamawiającego upoważnienia tj. Dystrybucja PGE, ORANGE, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., PEC Sp. z o.o. Suwałki i inne.
3. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 1 do SWZ.
4. Dokumentacja musi spełniać obowiązujące przepisy i warunki techniczno - budowlane oraz być opracowana zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
5. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ustawy Pzp. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca dokumentacji nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". W takim przypadku Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Przedmiot zamówienia winien być opisany zgodnie z art. 101 Ustawy Pzp.
6. Dokumentacja techniczna winna uwzględniać zapisy art. 100 Ustawy Pzp. tj. ,,W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu".
7. Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 Pzp informuje, że zakres usługi opracowania dokumentacji technicznej nie wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej:
Część II - Przebudowa i rozbudowa Ul. Szpitalnej i Ul. Franciszkańskiej oraz budowa ulicy 2kd i 3KD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
w zakresie:
- opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy,
- opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy i rozbudowy ulicy wraz ze wszystkimi branżami,
- uzyskanie decyzji ZRID.
2. Zamawiający posiada:
1) warunki techniczne: zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach dotyczące projektowanego układu drogowego, kanału technologicznego i oświetlenia ulicy,
2) b/ warunki techniczne: PWiK Sp. z o.o. w Suwałkach dotyczące instalacji wod. - kan. i kanalizacji deszczowej,
3) c/ pozostałe warunki techniczne, projektant uzyska na podstawie wystawionego przez Zamawiającego upoważnienia tj. Dystrybucja PGE, ORANGE, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., PEC Sp. z o.o. Suwałki i inne.
3. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 1 do SWZ.
4. Dokumentacja musi spełniać obowiązujące przepisy i warunki techniczno - budowlane oraz być opracowana zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
5. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ustawy Pzp. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca dokumentacji nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". W takim przypadku Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Przedmiot zamówienia winien być opisany zgodnie z art. 101 Ustawy Pzp.
6. Dokumentacja techniczna winna uwzględniać zapisy art. 100 Ustawy Pzp. tj. ,,W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu".
7. Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 Pzp informuje, że zakres usługi opracowania dokumentacji technicznej nie wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00126726, ZP.271.86.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/ https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/ https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej;
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Ceckowska - sprawy proceduralne, tel.: 087 562 82 72 email.: zp@um.suwalki.pl, aceckowska@um.suwalki.pl;
Tomasz Sidłowski - sprawy merytoryczne, tel.: 087 562 82 90,
Artur Radzewicz - sprawy merytoryczne, tel.: 087 562 82 84.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji";
4) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB;
6) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP;
7) dane postępowanie można wyszukać w liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Suwałkach, z siedzibą przy Ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 087 - 562 80 00 reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest Pan Rafał Luto, iod@um.suwalki.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.86.2021 pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej: Część I - dróg w rejonie Ul. Rycerskiej, Część II -dróg w rejonie Ul. Franciszkańskiej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD prowadzonym w trybie podstawowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, albo 10 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, stosowanie do art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **. Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
przy czym skorzystanie z ww. uprawnień nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.