Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
(14) 688-27-27, (14) 622-28-76, 14/688-2-869
i.jazwiec@umt.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: nie dotyczy
Nr telefonu: (14) 688-27-27, (14)
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot przetargu
1. Nazwa przetargu:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa tężni solankowej w okolicy Góry św. Marcina w Tarnowie".
Rodzaj zamówienia: Usługi
2. Zakres zamówienia:
2.1. Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. ,,Budowa tężni solankowej w okolicy Góry św. Marcina w Tarnowie" w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń.

2.2 Zakres robót budowlanych (który został zlecony Wykonawcy), w ramach których będzie pełniona ww. funkcja, obejmuje budowę tężni solankowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, budową małej architektury, przebudową konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny oraz utwardzeniem terenu.

2.3. Zakres ww. robót , obejmuje między innymi:

2.3.1 Budowa tężni solankowej (zasilanej ze szczelnego zbiornika) o wymiarach - 2,00 m x 5,00 m wraz z pergolą i infrastrukturą towarzyszącą. Tężnia posadowiona będzie na żelbetowej płycie fundamentowej i wyposażona w:
a) instalację technologiczną solanki,
b) instalację elektryczną wraz z zewnętrznym odcinkiem tzw. WLZ
c) zbiornik przelewowy o pojemności 7 m3
d) zbiornik solanki o pojemności 7 m3
e) oświetlenie tężni - listwy LED
2.3.2. Remont sceny:
a) przebudowa konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny:
demontaż istniejącego zadaszenia, oczyszczenie konstrukcji stalowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne;
montaż pełnego deskowania gr. 2,2 cm zaimpregnowanego środkami w celu ochrony p.poż i korozji biologicznej, pomalowanie;
montaż pokrycia z blachy płaskiej tytan-cynk gr 0,7 mm w kolorze antracytowym na rąbek stojący;
b) remont pozostałych elementów:
częściowy demontaż barierek, montaż ozdobnych desek z drewna modrzewiowego, pozostałe barierki należy wyczyścić i pomalować,
naprawa muru fundamentowego oraz schodów na scenę,
demontaż posadzki w postaci płyt betonowych chodnikowych, montaż posadzki z desek kompozytowych;
2.3.3 Utwardzenie terenu:
a) istniejący dojazd i ciągi piesze - wymiana nawierzchni trylinki na kostkę betonową gr. 8 cm
b) place:
- renowacja nawierzchni istniejącego rekreacyjnego placu betonowego;
- wykonanie placu z nawierzchni z płyt betonowych o różnych wymiarach ok. 10-60 cm gr. 6,5 cm, odcienie szarości wraz dekoracyjnymi łukami z kostki granitowej płomieniowanej;
c) utwardzenie terenu przy tężni z płyt betonowych o różnych wymiarach ok. 10-60 cm gr 6,5 cm - odcienie beżu;
d) utwardzenie terenu z drobnej kostki brukowej (melanż);
e) krawężnik betonowe 12x30x100 cm;
f) obrzeża terenów zielonych z kostki granitowej;
g) zieleń z kostką granitową o wymiarach ok. 20 x 20 x 15 cm;
2.3.4 DOSTAWA i montaż małej architektury:
a) ławki parkowe z oparciem - 15 szt.
b) ławki leżące - 5 szt.
c) siedziska półokrągłe - 17 mb
d) kule - 14 szt.
e) pergole z ławką - 2 szt.
f) stolik/siedziska - 12 szt.
g) tablica informacyjna -1 szt.
h) kosze na śmieci - 7 szt.
i) stojaki na rowery 10 szt.
2.3.5 Zieleń i nasadzenia:
a) przesadzenie dębu szypułkowego;
b) nasadzenie krzewów ostrokrzewu;
c) wykonanie warstw trawnika.

2.4. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia opracowanej przez Architektoniczno-Budowlaną ,,ARCHITRAW" Dorota Filipczyk Ul. Henryka Sienkiewicza 7, 32-566 Alwernia która określa zakres i sposób wykonania robót - załącznik do SWZ. W skład dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wchodzą: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Wszystkie powyższe dokumenty należy rozpatrywać wspólnie i ich treść traktować jako wzajemnie się uzupełniające.

2.5. Zakres usług obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynikający z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, a w szczególności:
1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 - 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) tj:
a) reprezentowanie Organizatora przetargu na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i aktualnymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, udział w komisjach powoływanych przez Organizatora przetargu,
d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika realizacji inwestycji dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
f) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
2) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót;
2) ochrona interesów Organizatora przetargu w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych;
3) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia podpisania umowy,
UWAGA! Koszty dojazdu na plac budowy ponosi Oferent;
4) zawiadamianie Organizatora przetargu niezwłocznie o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach;
5) udział w spotkaniach organizowanych przez Organizatora przetargu w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót;
6) informowanie Organizatora przetargu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;
7) na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Organizatora przetargu do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień;
8) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika realizacji inwestycji;
3) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od Wykonawcy robót certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Inwestora;
4) uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek.

3. Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu realizacji zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia (o ile dotyczy).
Organizator przetargu nie stawia szczególnych wymagań.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: WIM-RIN.7013.41.2021.Pc

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 30.07.2021 r., godz. 1200.
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, Ul. Mickiewicza 6, I piętro, pok. 121 - Sekretariat w Wydziale Infrastruktury Miejskiej.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (tak/nie): NIE.
Liczba części: Nie dotyczy.
6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (tak/nie): NIE.
III. Określenie wysokości, sposobu i terminu wniesienia wadium (o ile dotyczy): Nie dotyczy.
IV. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu spełnienia tych warunków (o ile dotyczy).

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować:
- minimum 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do nadzorowania określonego zakresu przedmiotu zamówienia objętego poszczególnymi branżami. Osoba ta będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń.
Organizator przetargu dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia - załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
V. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy przetargu w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy).

Oświadczenie - załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

VI. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom (o ile dotyczy).
Nie dotyczy.

VII. Inne wymagane dokumenty niż wymienione w rozdziale V i VI ogłoszenia.

Pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Oferenta (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) - w przypadku, gdy formularz oferty został podpisany przez pełnomocnika.

VIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

Oferty nieodrzucone oceniane będą wg kryterium:
Nazwa kryterium
Podstawa oceny
Waga
- znaczenie w %
Cena
kwota brutto w zł
100
na podstawie wzoru:
P = Z : Y x 100
gdzie:
P - liczba punktów,
Z - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Y - cena oferty badanej nieodrzuconej.
Organizator przetargu wybierze ofertę z największą liczbą punktów w kryterium cena.
IX. Umowa, informacje o istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub o ogólnych warunkach umowy lub o wzorze umowy.
1. Zawarcie umowy w wyniku przetargu nastąpi z chwilą złożenia przez strony podpisów na osobnym dokumencie obejmującym jej treść.
2. W przypadku dokonania wyboru oferty w umowie przewiduje się dokonanie między innymi następujących zapisów:
1) zakres przedmiotu umowy;
2) termin wykonania umowy - jak w rozdziale II z zastrzeżeniem, że na żądanie Organizatora przetargu Oferent obowiązany jest pełnić funkcje inspektora nadzoru bez dodatkowego wynagrodzenia do czasu podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych przez Organizatora przetargu;
3) wynagrodzenie ryczałtowe:
a) wynagrodzenie rozliczone będzie na podstawie rachunku/faktury po odbiorze końcowym
zadania;
b) podstawą wystawienia rachunku/faktury będzie:
podpisany protokół odbioru robót,
termin płatności rachunku/faktury - do 21 dni od daty dostarczenia rachunku/faktury Organizatorowi przetargu;
4) Oferent zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi przetargu kar umownych w następujących sytuacjach i wysokościach:
a) za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru bez wymaganych uprawnień - 100% należnego wynagrodzenia brutto,
b) za niewłaściwe wykonywanie lub nie wykonywanie funkcji inspektora nadzoru w wysokości 10% należnego wynagrodzenia brutto,
c) za zaistnienie przerwy lub opóźnienia w realizacji Kontraktu z przyczyn zależnych
od Oferenta, dłuższej niż 5 dni, w wysokości 1 % należnego wynagrodzenia brutto za każdy dzień licząc od 6 dnia przerwy,
d) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Oferenta w wysokości 20% należnego wynagrodzenia brutto,
e) niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych postanowień umowy - w wysokości
5 % należnego wynagrodzenia brutto;
5) Oferent wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia;
6) Organizator przetargu zapłaci Oferentowi karę umowną w wysokości 20% należnego wynagrodzenia brutto, nie dotyczy istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
7) strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, na zasadach ogólnych;
8) łączna wysokość kar umownych, do której zapłaty zobowiązana będzie jedna ze stron umowy nie może przekroczyć 25% kwoty wynagrodzenia brutto.
X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejscu po przecinku.
2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w niniejszym Ogłoszeniu.
3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Oferent je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.).
4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.
5. Oferent nie prowadzący działalności gospodarczej, w cenie oferty uwzględnia m.in. składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które Organizator przetargu zobowiązany jest naliczyć i odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Ofertę należy sporządzić i przedstawić Organizatorowi przetargu w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
4. Formularz oferty i dokumenty, które sporządza Oferent, muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Oferenta lub pełnomocnika Oferenta. W ostatnim przypadku do oferty należy dodatkowo załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Oferenta. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba pełnomocnika.
5. Do formularza oferty należy dołączyć wszystkie wskazane w niniejszym Ogłoszeniu dokumenty. Spis dokumentów zawiera rozdział V i VII niniejszego Ogłoszenia.
6. Ofertę należy złożyć w trwale zabezpieczonym opakowaniu zaadresowanym na Organizatora przetargu, tj. na Gminę Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Organizatora przetargu oraz nazwę przetargu, do którego składana jest oferta. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.
7. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej doręczenia do miejsca składania ofert.
8. Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert zostaną odrzucone.
9. Przed upływem terminu składania ofert Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji i ponownego jej złożenia przed upływem terminu składania ofert. Zmiana treści oferty lub jej wycofanie wymaga formy pisemnej.
XIII. Termin związania ofertą.
Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
XV. Odrzucenie oferty.
Organizator przetargu odrzuca ofertę, jeżeli:
1) wpłynie po upływie terminu składania ofert;
2) Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym Ogłoszeniu;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5) jest niezgodna z niniejszym Ogłoszeniem,
6) zawiera omyłki polegające na niezgodności z niniejszym Ogłoszeniem powodujące istotne rozbieżności z jego treścią;
7) została złożona przez Oferenta, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność nie wykonał zawartej z Organizatorem przetargu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
8) została złożona przez Oferenta, z którym Organizator przetargu rozwiązał albo wypowiedział albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Oferent ten ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

XVI. Informacje dodatkowe.
1. O wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Organizator przetargu niezwłocznie powiadamia uczestników obowiązkowo na piśmie oraz dodatkowo za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, jednocześnie umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Organizatora przetargu.
2. Oferent może zwrócić się do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia wpłynie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru, w szczególności gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką Organizator przetargu może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert warunki przetargu mogą zostać przez Organizatora przetargu zmienione.
5. Przetarg może zostać przez Organizatora przetargu w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyny.

Uwagi:
XVII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnowa pod adresem: iod@umt.tarnow.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania inwestycji.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Osoby, której dane dotyczą posiadają:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych2;
na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
XIV. Osoba/y uprawniona/e do kontaktu i sposób kontaktu.
1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w sprawach formalnych jest Barbara Owczyńska
- pracownik Referatu Inwestycji w Wydziale Infrastruktury Miejskiej, ul. Mickiewicza 6, pok. 118, tel. 14/688-27-27, a w razie jej nieobecności Rafał Nakielny - Dyrektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej - pok. 121, tel. 14/688-2-869.
2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Organizator przetargu oraz Oferenci przekazują pisemnie, faksem na nr.... lub drogą elektroniczną (e-mail: b.owczynska@umt.tarnow.pl).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.