Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administrator Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo - Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o
ul. B. Chrobrego 4
11-600 Węgorzewo
powiat: węgorzewski
tel. 87 427 59 36
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Węgorzewo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 87 427 59 36
Termin składania ofert: 2021-08-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji kosztorysowej prac remontowo budowlanych z branży elektrycznej w ramach realizacji zaleceń dot. instalacji elektrycznej lokali stanowiących zasób Gminy Węgorzewo

Gmina Węgorzewo w imieniu, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: ,,Opracowanie dokumentacji kosztorysowej prac remontowo budowlanych z branży elektrycznej w ramach realizacji zaleceń dot. instalacji elektrycznej lokali stanowiących zasób Gminy Węgorzewo"

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu, dokumentacji kosztorysowej prac wymaganych do przeprowadzenia w ramach realizacji zaleceń dotyczących instalacji elektrycznych wymienionych w protokołach z przeglądów instalacji elektrycznych,
Opracowanie schematów poglądowych przebiegu instalacji elektrycznej poszczególnych lokali z wrysowanym obmiarem przyjętym do kosztorysu.

II. Zakres zamówienia:

Zakres opracowań do wykonania w ramach niniejszego zamówienia:

Przedmiar robót,
Kosztorysy inwestorskie,
Zestawienie kosztorysów inwestorskich,
Schematy zastosowanych do obmiaru rozwiązań.

Ogólne wytyczne do dokumentacji kosztorysowej:
Sporządzając dokumentację należy uwzględnić ingerencję w strukturę ścian (np. wykonanie bruzd w przypadku dodatkowych obwodów instalacji elektrycznych - dotyczy wewnętrznych instalacji lokali mieszkalnych, (montaż dodatkowych obwodów na częściach wspólnych budynków dopuszcza się systemem natynkowym zgodnie z obowiązującymi normami) oraz uzupełnienie powstałych ubytków masą tynkarską oraz gładzią szpachlową wraz ze szlifowaniem (bez malowania),
Wykazane kosztorysem prace muszą spełniać wymogi prawne jak i techniczne,
W kosztorysach należy uwzględnić aktualne koszty materiałów oraz wskazaną na podstawie katalogów nakładów rzeczowych średnią stawkę brutto roboczo-godz. dla branży elektrycznej,
Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty na wykonawstwo. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub", lub ,,równoważny". Dodając w opisie przedmiotu zamówienia określenie ,,równoważny" projektant zobowiązany jest zawrzeć określenia precyzujące kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
Dokumentację należy sporządzić w sposób następujący:
Oddzielny kosztorys na każdy budynek z podziałem na poszczególny lokal,
Alfabetycznie uporządkowane ze względu na adres, zestawienie zbiorcze sporządzonych kosztorysów z wyszczególnieniem : liczby porządkowej, adresu, wykazu lokali w których przeprowadzono prace, kosztu brutto prac w poszczególnych lokalach, sumy kosztów brutto prac przeprowadzonych na danym budynku.
Schematy poglądowe należy sporządzić w rzucie z góry z wrysowaniem kolorem czerwonym przebiegu (w przypadku występowania) dodatkowych obwodów, zabezpieczeń, gniazd wtykowych , opraw oświetleniowych, włączników oraz ich oznaczeniem z określeniem rodzaju przewidzianego elementu.
Dokumentację należy dostarczyć w formie papierowej oraz cyfrowej na nośniku CD w formacie .PDF oraz .KST zgodnym z najnowszą wersją programu NORMA PRO,
Oferent zobowiązany jest do wykonania pomiarów przedmiotowej części budynku, niezbędnych do wykonania dokumentacji.

Dokument nr: CeM-2021/1737/W2

Składanie ofert:
VII. TERMIN SKŁADANIA ofert do: 27 sierpnia 2021 r. (piątek), godz. 1200
X. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo - Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. Ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r. (piątek), godz. 1200

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Wymagania:
3. Dokumentację należy opracować w oparciu o:

Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Aktualne Polskie Normy,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
Inne dokumenty w tym przepisy i normy mające zastosowanie w przedmiocie niniejszego zapytania.

III. Postanowienia ogólne

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia, które należy załączyć do składanej oferty,
Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji w terenie celem zapoznania się ze stanem faktycznym oraz uwzględnienia w cenie wszystkich niezbędnych kosztów. Brak przeprowadzonej wizji nie może stanowić podstawy do zwiększenia kwoty stanowiącej koszt przedmiotu niniejszego zapytania,
Wykonawca przy obliczaniu ceny musi uwzględnić wykonanie opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac określonych kosztorysem oraz wszelkich innych czynności, które mogą pojawić się w toku realizacji przedmiotu kosztorysów.

V. Terminy realizacji

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt. II, ust. 1, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

VI. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: ,,OFERTA - Opracowanie dokumentacji kosztorysowej prac remontowo budowlanych z branży elektrycznej w ramach realizacji zaleceń dot. instalacji elektrycznej lokali stanowiących zasób Gminy Węgorzewo". Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.
VIII. Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

IX. Płatność za wykonanie zamówienia:

Płatność za wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami §6 umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczących fakturowania i rozliczenia, stanowiącej załącznik nr 2 niniejszego zapytania

Kontakt:
XI. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

Patryk Kobielski tel. 87 427 59 36 (pn.-pt. w godz. 700-1500).
Paweł Barniak, tel. 87 427 59 36 (w godz. 700-1500).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.