Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów rekreacyjnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów rekreacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SŁOMNIKI
ul. Tadeusza Kościuszki 64
32-090 Słomniki
powiat: krakowski
przetargi@slomniki.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Słomniki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadania: Zadanie1. Prandocin Iły; Zadanie 2. Wesoła
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Prandocin Iły na działce nr ewid.
267/2. Zakres zadania obejmuje:
1) Dostawę i montaż huśtawki typu ,, JOLKA" lub równoważny
2) Dostawę i montaż huśtawki typu ,, KUBA MINI" lub równoważny
3) Dostawę i montaż huśtawki sprężynowej typu ,, BIEDRONKA" lub równoważny
4) Dostawę i montaż dostawę i montaż huśtawki sprężynowej typu ,, BMX" lub równoważny
5) Dostawę i montaż huśtawki ważki typu ,, MODRA" lub równoważny
6) Dostawę i montaż karuzeli krzyżowej typu ,, JAŚ" lub równoważny
7) Dostawę i montaż przeplotni typu ,, Hangar linowy" lub równoważny
8) Dostawę i montaż zjeżdżalni typu ,, SKRZAT" lub równoważny
9) Dostawę i montaż piaskownicy typu ,, MALWA" 2x3 m lub równoważny
10) Dostawę i montaż ławki typu" JULIA"- sztuk 2 lub równoważny
11) DOSTAWA i montaż kosza parkowego typu ,, 6" W1 lub równoważny
12) DOSTAWA i montaż regulaminu placów zabaw typu ,, 1" lub równoważny
13) Plantowanie powierzchni gruntu - 340,64 m2
14) wykonanie trawników z siewem i nawożeniem -340,64 m2
15) roboty ziemne wykonywane koparkami- 18,98 m3
16) wykonanie nawierzchni dojścia z kostki brukowej - 44,56 m2
17) wykonanie, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej
niezbędnej do zgłoszenia zakończenia robót w PINB w szczególności, mapy powykonawczej,
certyfikatów, atestów urządzeń, oświadczeń kierownika budowy, protokołów itp. (należy
uwzględnić w kalkulacji ceny oferty);
18) dla Urządzeń przy HIC powyżej 1 m należy wykonać nawierzchnię amortyzującą upadek z
warstwy piasku gr. 30 cm (należy uwzględnić w kalkulacji ceny oferty).
Zadanie realizowane będzie na podstawie zatwierdzonego projektu decyzją pozwolenia na budowę
wydanej przez Starostę Krakowskiego znak: AB.V.1.198.2021 z dnia 03.03.2021 roku.

Zadanie 2. Budowa i wyposażenie placu zabaw w Wesoła na działce nr ewid. 19/9. Zakres zadania
obejmuje:
1) Dostawę i montaż huśtawki typu ,, JOLKA" lub równoważny
2) Dostawę i montaż huśtawki typu ,, KUBA MINI" lub równoważny
3) Dostawę i montaż huśtawki sprężynowej typu ,, BIEDRONKA" lub równoważny
4) Dostawę i montaż dostawę i montaż huśtawki sprężynowej typu ,, BMX" lub równoważny
5) Dostawę i montaż huśtawki ważki typu ,, MODRA" lub równoważny
6) Dostawę i montaż karuzeli krzyżowej typu ,, JAŚ" lub równoważny
7) Dostawę i montaż zjeżdżalni typu ,, SKRZAT" lub równoważny
8) Dostawę i montaż piaskownicy typu ,, MALWA" 2x3 m lub równoważny
9) Dostawę i montaż ławki typu" JULIA"- sztuk 2 lub równoważny
10) DOSTAWA i montaż kosza parkowego typu ,, 6" W1 lub równoważny
11) DOSTAWA i montaż regulaminu placów zabaw typu ,, 1" lub równoważny
12) roboty ziemne wykonywane koparkami- 14,75m3
13) wykonanie nawierzchni dojścia z kostki brukowej - 30,94 m2
14) wykonanie ogrodzenia systemowego z cokołem betonowym- 21 mb
15) wykonanie, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej
niezbędnej do zgłoszenia zakończenia robót w PINB w szczególności, mapy powykonawczej,
certyfikatów, atestów urządzeń, oświadczeń kierownika budowy, protokołów itp. (należy uwzględnić w kalkulacji ceny oferty)
16) dla Urządzeń przy HIC powyżej 1 m należy wykonać nawierzchnię amortyzującą upadek z
warstwy piasku gr. 30 cm ( należy uwzględnić w kalkulacji ceny oferty)
Zadanie realizowane będzie na podstawie zatwierdzonego projektu decyzją pozwolenia na budowę
wydanej przez Starostę Krakowskiego znak: AB. V.1. 625.2021 z dnia 10.06.2021 roku.

CPV: 37535200-9

Dokument nr: 2021/BZP 00126697, RIiR.271.21.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/umslomniki,m,342153,2021.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zawiadomienia, oświadczenia,
wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: drogą elektroniczną: przetargi@slomniki.pl lub poprzez
Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty należy składać wyłącznie przez https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020 poz. 344).
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: przetargi@slomniki.pl
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
3. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający i Wykonawcy mogą komunikować się ze sobą również za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres email: przetargi@slomniki.pl.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP oraz numerem postępowania.
5. Rejestracja na miniPortal, (w tym złożenie oferty w formie elektronicznej), wymaga od Wykonawcy zamierzającego wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadania konta na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,,RODO") informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Miejskim z siedzibą w Słomnikach,
ul. Tadeusza Kościuszki 64 Burmistrz Gminy Słomniki, kontakt mailowy pod adresem: um@slomniki.pl
b) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: daneosobowe@slomniki.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
j) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.