Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dobudowa dźwigu osobowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dobudowa dźwigu osobowego

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe
Józefa Piłsudskiego 7
28-200 Staszów
powiat: staszowski
158642765, faks 158642211
powiat@staszowski.eu
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Staszów
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: 158642765, faks 1586
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa budynku szkoły - Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie polegająca na dobudowie dźwigu osobowego (windy) na dz. nr ew. 5856/12 i 5856/9 w Staszowie w ramach projektu pn.: ,,Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego"

Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:
a) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ
b) przedmiary robót - załącznik nr 1a do SWZ
c) projekt budowlany - załącznik nr 1b do SWZ
d) STWiORB- załącznik nr 1c do SWZ
e) decyzja pozwolenia na budowę- załącznik nr 1d do SWZ

Przy określaniu ceny obejmującej przedmiotowe zamówienie należy uwzględnić informacje zawarte w ,,Opisie przedmiotu zamówienia" oraz zalecanej wizji w terenie.

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podług i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
42416100-6 Windy
45330000-9 Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyłączeniem dróg

CPV: 42416100-6, 45100000-8, 45111200-0, 45262310-7, 45262311-4, 45320000-6, 45330000-9-, 45410000-4, 45430000-0, 45440000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00126621, IZ-IV.IZ.272.5.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.staszowski.eu
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy
zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/staszowski
Zamawiający dopuszcza, awaryjnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej
powiat@staszowski.eu. - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i
wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 3 marca 2020 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim
mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/staszowski Zamawiający dopuszcza, awaryjnie komunikację za
pośrednictwem poczty elektronicznej powiat@staszowski.eu
4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje
sięna stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Szczegółowe informacje określa SWZ w rozdziale XIII SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA
TREŚCI SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Staszowski, Ul. Józefa Piłsudskiego 7,
28-200 Staszów, tel. 15 864 2765
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dariusz.kozlowski@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie
Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze
żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych
danych zawartych w protokole
i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
Rozporządzenia.
Cd. w SWZ rozdział II II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:30
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://platformazakupowa.pl/pn/staszowski

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZ-IV.IZ.272.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa budynku szkoły - Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie polegająca na dobudowie dźwigu osobowego (windy) na dz. nr ew. 5856/12 i 5856/9 w Staszowie w ramach projektu pn.: ,,Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego"

Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:
a) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ
b) przedmiary robót - załącznik nr 1a do SWZ
c) projekt budowlany - załącznik nr 1b do SWZ
d) STWiORB- załącznik nr 1c do SWZ
e) decyzja pozwolenia na budowę- załącznik nr 1d do SWZ

Przy określaniu ceny obejmującej przedmiotowe zamówienie należy uwzględnić informacje zawarte w ,,Opisie przedmiotu zamówienia" oraz zalecanej wizji w terenie.

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podług i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
42416100-6 Windy
45330000-9 Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyłączeniem dróg
4.2.6.) Główny kod CPV: 42416100-6 - Windy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Zgodnie z art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu w następującym zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

1) dysponuje lub będzie dysponować potencjałem kadrowym niezbędnym do realizacji zamówienia tj.
A. dysponuje lub wykaże, że będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. w Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z póź. zm.) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w w/w specjalności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
B. dysponuje lub wykaże, że będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. w Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z póź. zm.) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w w/w specjalności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
C. dysponuje lub wykaże, że będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. w Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z póź. zm.) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w w/w specjalności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
D. dysponuje lub wykaże, że będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia geodetą uprawnionym w zakresie obsługi inwestycji oraz do sporządzania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. w Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z póź. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie
z ustawą z dnia 22 grudnia 2018r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. w Dz.U. z 2020r. Nr 63, poz. 220 z póź. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
W przypadku posiadania wymaganych rodzajów uprawnień Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia tych funkcji przez jedną osobę.

2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto polegającą na: budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej.

Ww. wykonane lub wykonywane prace muszą być potwierdzone dowodami określającymi,
iż roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie:
- przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, w którym zostanie on opublikowany.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (jeżeli dotyczy).
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SWZ.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa
w pkt. X. 3) SWZ, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do SWZ;
3. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - Załącznik nr 5 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
w terminie wyznaczonym do składania ofert Wykonawca składa:
1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ - załącznik nr 3 do SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 9 do SWZ;
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - załącznik nr 10 do SWZ.
4) dowód wniesienia wadium;
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;
6) odpowiednie pełnomocnictwa, o ile ofertę składa pełnomocnik
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę poprzez wniesienie wadium w
wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). Warunki wniesienia wadium wskazano w SWZ
Rozdział XVI
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy).
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi/roboty budowlane/dostawy (w zależności od tego
co jest rodzajem zamówienia) wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań
dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy,
zgodnie z art. 60 ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje określa SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. katalog zmian znajduje się w § 17 projektu umowy - załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.