Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu szatni szkolnej, stołówki

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie remontu szatni szkolnej, stołówki

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
powiat: Łódź
+ 48 (42) 638-48-48
zamowienia@uml.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: + 48 (42) 638-48-48
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kolorowa 190-tka" - wykonanie remontu szatni szkolnej, remontu stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem oraz wymiana głównej instalacji wodno - kanalizacyjnej zasilającej dopływ wody do strefy basenowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

(Numeracja zgodna z SWZ) 5.1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie remontu szatni szkolnej, remontu stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem oraz wymiana głównej instalacji wodno - kanalizacyjnej zasilającej dopływ wody do strefy basenowej:
? Demontaż starych rur instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
? Demontaż gniazd elektrycznych, włączników i opraw oświetleniowych,
? Demontaż stolarki drzwiowej, boazerii w sali 33,
? Zeskrobanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów,
? Demontaż urządzeń sanitarnych i skucie płytek ceramicznych w sanitariatach,
? Skucie starych tynków, uzupełnienie i wyrównanie nowych tynków,
? Ułożenie nowych rur instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji,
? Zabudowa pionów i poziomów instalacyjnych w technice gipsowo-kartonowej,
? DOSTAWA i montaż drzwi aluminiowych,
? Ułożenie płytek ceramicznych i montaż urządzeń sanitarnych w sanitariatach,
? Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów,
? Zabezpieczenie ścian lakierem "lamperyjnym", położenie tapety i wykonanie napisów,
? Montaż nowoczesnych odbojnic ściennych oraz narożników ochronnych,
? Przygotowanie podłóg pod ułożenie wykładzin winylowych,
? Ułożenie na posadzkach wykładzin winylowych odpornych na natężenie ruchu,
? Wyposażenie szatni w szafki ubraniowe dla około 500 uczniów,
? DOSTAWA i montaż ławek do boksów szatniowych,
? Montaż nowych gniazd elektrycznych, włączników i opraw oświetleniowych,
? Wymiana głównej instalacji wod-kan,
? Remont stołówki szkolnej - remont podłogi, malowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia i drzwi wejściowych z wyposażeniem
? Wywóz i utylizacja odpadów remontowych.
5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ w Projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacji technicznej, Przedmiarze robót oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 9 do SWZ).

CPV: 45000000-7, 45111100-9, 45111300-1, 45332400-7, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45431100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00126807, DSR-ZP-III.271.69.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: (Numeracja zgodna z SWZ) 15.1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa - Urząd Miasta Łodzi) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: (Numeracja zgodna z SWZ) 15.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): (Numeracja zgodna z SWZ) 33.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
33.1.1 Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
33.1.2 Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych osobowych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez
e-mail iod@uml.lodz.pl Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
33.1.3 Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane
w następujących przepisach:
a) ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
b) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
c) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
d) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
? przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy;
? zawarcia umowy;
? rozliczenia finansowo- księgowego.
33.1.4 Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej - eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
33.1.5 Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji.
W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
na podstawie odrębnych przepisów w tym zakresie do 25 lat.
33.1.6 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
33.1.6.1 dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
33.1.6.2 sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
33.1.6.3 ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
Ciąg dalszy pkt. 33.1.7 - 33.1.10 zawarty w SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 10:00
Miejsce składania ofert: {Zgodnie z numeracją SWZ} 20.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej - nazwa - Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-17

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.69.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

(Numeracja zgodna z SWZ) 5.1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie remontu szatni szkolnej, remontu stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem oraz wymiana głównej instalacji wodno - kanalizacyjnej zasilającej dopływ wody do strefy basenowej:
? Demontaż starych rur instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
? Demontaż gniazd elektrycznych, włączników i opraw oświetleniowych,
? Demontaż stolarki drzwiowej, boazerii w sali 33,
? Zeskrobanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów,
? Demontaż urządzeń sanitarnych i skucie płytek ceramicznych w sanitariatach,
? Skucie starych tynków, uzupełnienie i wyrównanie nowych tynków,
? Ułożenie nowych rur instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji,
? Zabudowa pionów i poziomów instalacyjnych w technice gipsowo-kartonowej,
? Dostawa i montaż drzwi aluminiowych,
? Ułożenie płytek ceramicznych i montaż urządzeń sanitarnych w sanitariatach,
? Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów,
? Zabezpieczenie ścian lakierem "lamperyjnym", położenie tapety i wykonanie napisów,
? Montaż nowoczesnych odbojnic ściennych oraz narożników ochronnych,
? Przygotowanie podłóg pod ułożenie wykładzin winylowych,
? Ułożenie na posadzkach wykładzin winylowych odpornych na natężenie ruchu,
? Wyposażenie szatni w szafki ubraniowe dla około 500 uczniów,
? Dostawa i montaż ławek do boksów szatniowych,
? Montaż nowych gniazd elektrycznych, włączników i opraw oświetleniowych,
? Wymiana głównej instalacji wod-kan,
? Remont stołówki szkolnej - remont podłogi, malowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia i drzwi wejściowych z wyposażeniem
? Wywóz i utylizacja odpadów remontowych.
5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ w Projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacji technicznej, Przedmiarze robót oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 9 do SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45431100-8 - Kładzenie terakoty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
(Numeracja zgodna z SWZ) 34.2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Pzp. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa zlecenia wykonania robót w ramach prawa opcji, bądź ich poszczególnych części w ramach prawa opcji, na warunkach określonych w umowie.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-17
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: (Numeracja zgodna z SWZ) 22.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
(Numeracja zgodna z SWZ) 8.1.4.1. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda, z których każda polegała na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie: budynku mieszkalnego lub budynku użyteczności publicznej.
Uwagi:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby ww. warunek oceniany będzie łącznie.
2. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość roboty, o której mowa powyżej.
3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający
nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
4. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
5. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: (Numeracja zgodna z SWZ)9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SWZ.
9.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9.1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
9.1.3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
9.2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona obejmują:
9.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
9.2.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
9.2.1.2. art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
9.2.1.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
9.2.1.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5a do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
9.3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
9.3.1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
9.3.2.
(Ze względu na ograniczenia liczby znaków pozostała część tekstu znajduje się SWZ)
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: (Numeracja zgodna SWZ) 9.2.2 Wykazu robót budowlanych (wg wzoru - Załącznik nr 7 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa,
? referencje;
? bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane;
? a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Uwagi:
1. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz
o którym mowa w pkt. 9.2.2., dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt. 9.2.2 SWZ liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
(Numeracja zgodna z SWZ)12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
12.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 8.1 SWZ.
12.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ).
12.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
12.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 9.2, przy czym:
12.6.1. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.2.1 składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia,
12.6.2. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.2.2, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.1 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
(Numeracja zgodna z SWZ) 34.3. Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane we wzorze umowy (Załączniku nr 9 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: (Numeracja zgodna z SWZ) 22.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.