Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację...

Przedmiot:

Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nurzec-Stacja
ul. Żerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja
powiat: siemiatycki
Tel.: 85 6575078, Fax: 85 6575063
ug_nurzecst@zetobi.com.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Nurzec-Stacja
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 85 6575078, Fa
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia: Opracowanie materiałów do:
1) wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn.:
a) Rozbudowa przedłużenia ulicy Szkolnej w Nurcu-Stacji - Część 1
b) Rozbudowa ulicy Zakątnej w Nurcu-Stacji - Część 2
Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji geodezyjno - projektowej w zakresie:
? Części 1:
Rozbudowy ulicy Szkolnej w Nurcu-Stacji na odcinku od Ul. Żerczyckiej do drogi
wojewódzkiej Nr 693;
na działkach Nr 1083, 1188/5 w Nurcu-Stacji
i Nr 210 w Żerczycach,
do podziału Nr 1188/4, 1188/6 w Nurcu-Stacji
i Nr 203, 205 w Żerczycach,
o łącznej długości ok. 1,235 km.
Zakres robót budowlanych obejmować winien rozbudowę dróg o nawierzchni
bitumicznej z jedno/dwustronnymi chodnikami i zjazdami, z zatokami
postojowymi/parkingami wraz z jednoczesnym wykonaniem kanału
technologicznego, ewentualnego odwodnienia oraz progów spowalniających,
oznakowania pionowego i poziomego oraz przebudową kolidującej infrastruktury
technicznej.
? Części 2:
Rozbudowy Ul. Zakątnej w Nurcu-Stacji na odcinku od Ul. Tartacznej do ul.
Cichej;
na działkach 86, 144, 136, 44, 26, 67/7, 125/1, 140/1, 92/19,
do podziału Nr 102/1, 94, 100, 99, 139, 90, 142, 126, 127, 128, 92/9, 92/11,
92/14, 92/21, 92/4, 92/15, 92/16, 72, 114, 67/1, 67/8, 67/11, 64, 63, 60, 58,
95, 82, 135/6, 135/4, 135/2, 135/1, 107, 98, 105/2, 93/4, 93/5, 93/6, 123, 103, 96,

25/3, 25/4, 124/7, 125/2, 28/1, 29/2, 30/1, 31, 32/1, 32/2, 33, 38/1, 85, 84, 83, 73,
71, 70, 69, 68, 66, 65, 62, 61, 59, 129/1, 129/2
w Nurcu-Stacji, o długości ok. 765mb;
Zamawiający dysponuje następującymi materiałami:
? mapy z projektem podziału nieruchomości oraz wykazem zmian danych
ewidencyjnych dotyczących działek położonych w Nurcu-Stacji przy Ul. Zakątnej,
oznaczonych następującymi numerami geodezyjnymi: 102/1, 94, 100, 99, 139, 90,

142, 126, 127, 128, 92/9, 92/11, 92/14, 92/21, 92/4, 92/15, 92/16, 72, 114, 67/1,
67/8, 67/11, 64, 63, 60, 58,
? kserokopią protokołów z przyjęcia granic powyższych nieruchomości.
? protokołem z pozytywnej weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów
przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Przedmiotowe dokumenty sporządzane są wg stanu na miesiąc-maj 2018r.
Zakres robót budowlanych obejmować winien rozbudowę dróg o nawierzchni
bitumicznej z jedno i dwustronnymi chodnikami i zjazdami, wraz z jednoczesnym
wykonaniem odwodnienia oraz kanału technologicznego, oznakowania pionowego i
poziomego oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.
A. Dokumentacje, o których mowa w Części 1 i 2 należy wykonać w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363, z późn. zm.)
Zakres prac:
1). Koncepcja uwzględniająca założenia projektowe, w szczególności przebieg dróg,
przyjęte rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne, zastosowane technologie i
rozwiązania komunikacyjne, z uwzględnieniem niezbędnych podziałów działek. -
przedstawiona w postaci wstępnego projektu zagospodarowania terenu w formie
graficznej i opisowej.
2). Dokumentacja do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
opracowana na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 247) wraz z załącznikami do wniosku oraz innymi dokumentami wymaganymi
przy uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy
wydanie takiej decyzji jest wymagane przepisami prawa.
3). Dokumentacja do wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1363 z późn. zm.), zwanej dalej decyzją zrid.
4). Dokumentacja geodezyjno-prawna do nabycia z mocy prawa nieruchomości
niezbędnych pod budowę i rozbudowę dróg wydzielonych liniami rozgraniczającymi
(podziały ok. 4 nieruchomości - Część 1 oraz 3 działki całe i ok. 68 nieruchomości -
Część 2 oraz 9 działek całych),
5). Dokumentacja geodezyjno-prawna do nabycia prawa do ewentualnego umieszczenia
infrastruktury na nieruchomościach poza projektowanym pasem drogowym w
związku z budową sieci uzbrojenia terenu.
6). Opracowywana dokumentacja powinna odpowiadać m.in. wymogom:
? Znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z
2020r. poz. 1363 z późn. zm./
? Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470, z
późn. zm.)
? Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn.
zm.)
? Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r.
poz. 2052 z późn. zm.)
? Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r.
poz. 1990, z późn. zm.)
? Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i
trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663)
? Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019r. poz. 393, z późn.
zm.)
? Właściwego miejscowo powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej
? Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, co oznacza, że powinna
zawierać wszystkie materiały geodezyjne, prawne, potwierdzone wnioski (o
wydanie decyzji, dokumentów lub dokonywania jakichkolwiek zmian) oraz
decyzje administracyjne
? Wszystkie wystąpienia o wydanie stosownych decyzji, dokumentów lub
dokonanie jakichkolwiek zmian przygotuje wykonawca na podstawie udzielonego
pisemnie przez Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu.

? W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca winien na roboczo,
celem ich omówienia, kontaktować się z Zamawiającym tel. 85 657 50 78, fax.
85 657 50 63.
7). Zakres opracowania i skład dokumentacji dla Zamawiającego - zakres I usługi:
a) Koncepcja przedstawiona w postaci wstępnego projektu zagospodarowania terenu
w formie graficznej i opisowej - 2 egz.
b) Komplet materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wraz z opracowaniem raportu w razie konieczności - 4 egz.
c) Projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny i
wykonawczy - po 3 egz. w następującym zakresie robót:
? Budowa ulic klasy L/D. Parametry techniczne do projektowania należy przyjąć
odpowiednio do kategorii i klasy ulicy oraz prognoz ruchu zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124, z późn. zm.)
? Zaprojektowanie obsługi komunikacyjnej terenów bezpośrednio związanych z
projektowanymi drogami/ulicami.
? Budowa ewentualnego systemu odwodnienia z objętego projektem ciągu ulic.
? Budowa urządzeń ochrony środowiska wynikających z decyzji środowiskowej.
? Przebudowa uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanych zakresem robót.
? Budowa kanału technologicznego - jeśli przepisy prawa wymagają tego.
d) Opracowanie inwentaryzacji zieleni, z zestawieniem drzew i krzewów do wycinki
w formie opisowej i graficznej na aktualnej kopii mapy zasadniczej obejmującej
projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią - 4
egz.
e) Opracowanie projektu (docelowej) stałej organizacji ruchu - 4 egz.
f) Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - 4 egz.
g) Opracowanie specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót budowlanych - 3
egz.
h) Opracowanie części kosztorysowej (przedmiary i kosztorysy inwestorskie) z
zastrzeżeniem, iż wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone
odpowiednimi kodami CPV - po 2 egz.
i) Ewentualne wykonanie operatu wodno - prawnego, decyzja wodno - prawna i inne
niezbędne pozwolenia.
j) Uzyskanie niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji zrid uzgodnień
branżowych projektów.
k) Uzyskanie wszelkich opinii wymaganych art. 11d ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363 z późn. zm.)
l) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych
wymaganych innymi przepisami.
m) Materiały do wniosku o wydanie decyzji zrid w 4 egz.:
? Mapa w skali 1:500 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące
uzbrojenie terenu, przy czym na mapie należy nanieść w różnych kolorach:
linie rozgraniczające teren inwestycji, czasowe zajęcie terenu pod przebudowę
dróg innych kategorii, wjazdy oraz wszelkie budowane i ewentualnie
przebudowywane urządzenia infrastruktury technicznej poza projektowanym
pasem drogowym wraz z legendą.
? Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi składająca się z
części opisowej i mapy pokazującej te drogi wraz z ich numerami.
? Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
przestrzennego
n) Dokumentacja geodezyjno - prawna do nabycia z mocy prawa nieruchomości
niezbędnych pod rozbudowę drogi wydzielonych liniami rozgraniczającymi
(podziały nieruchomości i działki całe)
? Wstępne prace poprzedzające dokonania podziałów nieruchomości:
- Analiza istniejącej granicy pasa drogowego wskazanej w projekcie (czyli map
do celów projektowych) - Wykonawca zobowiązany jest do jej sprawdzenia i
w razie rozbieżności uaktualnienia na mapie sytuacyjnej, która będzie
załącznikiem w materiałach do wniosku o wydanie decyzji zrid
- Na podstawie zwymiarowania projektowanych granic zajęcia terenu
dokonanego przez Projektanta Wykonawca wykonuje analityczne
opracowanie właściwego projektu podziału nieruchomości (określając
współrzędne punktów granicznych i powierzchnie działek) i tworzy mapę:
? Wykonawca wykorzystując zwymiarowanie granic zajęcia terenu dokonane
przez Projektanta zobowiązany jest do takiego ustalenia punktów załamania
granicy wyznaczającej pas drogowy, który stanowić będzie wypadkową
procesu aproksymacji (generalizacji) granicy ustalonej przez Projektanta i
uwzględnienia sytuacji terenowej oraz układu granic na mapie
ewidencyjnej,
? Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasady, by punkty załamania
granic podziału projektować w miejscach o podwyższonej gwarancji ich
utrzymania (np. miedze).
? Wyznaczając granice podziału działek Wykonawca w miarę możliwości
winien unikać sytuacji stwarzania działek o bardzo małej powierzchni,
której powstanie byłoby jedynie wynikiem niewskazanej w takim
przypadku precyzyjności i ścisłości przyjęcia zwymiarowania dokonanego
przez Projektanta
- Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być
wskazane przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony
Zamawiającego, w załączniku mapowym oraz w formie wykazu
współrzędnych
? Badanie stanu prawnego dzielonych działek oraz działek do nabycia w całości
i załączenie dokumentów własności:
- Gdy nieruchomość ma założoną księgę wieczystą należy przeprowadzić
badanie hipoteczne wszystkich jej 4-ech działów a do dokumentacji należy
załączyć 2 egz.:
? Badanie stanu prawnego powinno dot. tylko działki dzielonej lub całej
wchodzącej w zakres inwestycji z podaniem jej powierzchni wynikającej z
dokumentów znajdujących się w księdze,
? W przypadku gdy na wypisie w ewidencji gruntów jest wskazany tylko akt
notarialny lub błędnie wpisana KW należy ustalić prawidłową księgę i
wykonać badanie hipoteczne,
? W przypadku gdy nie jest założona księga na podstawie aktu notarialnego to
należy uzyskać kopię tego aktu.
- Gdy nieruchomość posiada Akt Własności Ziemi należy uzyskać jego
kserokopię z klauzulą prawomocności, poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez organ wydający a do dokumentacji należy załączyć 2 egz.
(oryginał + kopia).
- Gdy nieruchomość objęta jest Postanowieniem Sądu należy uzyskać odpis z
właściwego Sądu z klauzula prawomocności, do dokumentacji należy
załączyć 2 egz. (oryginał + kopia) z dokumentem własności na poprzedniego
właściciela.
- Gdy nieruchomość posiada umowę przekazania gospodarstwa rolnego należy
uzyskać kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez właściwy
organ a do dokumentacji należy załączyć 2 egz. (oryginał + kopia) z
dokumentem własności na poprzedniego właściciela.
- Gdy nieruchomość posiada inne dokumenty własności (decyzje
wywłaszczeniowe) lub użytkowania wieczystego itp. stwierdzające tytuł
prawny do nieruchomości lub inne prawa do nieruchomości należy uzyskać
kserokopię z klauzulą prawomocności, poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez organ wydający a do dokumentacji należy załączyć 2 egz.
(oryginał + kopia).
- Jeżeli dla nieruchomości nie istnieją żadne dokumenty własności należy
uzyskać aktualny wypis z ewidencji gruntów stwierdzający posiadanie
samoistne (w pozycji właściciel).
- Brak ujawnienia wszystkich dokumentów własności w ewidencji gruntów i
budynków nie zwalnia Wykonawcy z ich uzyskania np. od właścicieli w celu
prawidłowego ustalenia praw do nieruchomości.
? Opracowanie projektów podziału nieruchomości wraz z nieruchomościami
wchodzącymi w zakres pasa drogowego niezbędnych do nabycia z mocy
prawa na podstawie decyzji zrid:
- Wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez
zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą palików, do
dokumentacji należy załączyć 2 egz.:
? Kopii protokołów z przyjęcia lub ustalenia granic nieruchomości.
? Wykazy współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego
? Zarysy pomiarowe
- Sporządzenie map projektu podziału w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363, z późn. zm.) ze
szczególnym uwzględnieniem przepisów §9 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów
nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663) do dokumentacji należy załączyć 5
egz. uwzględniając m.in.:
? Wykonanie mapy projektu podziału oddzielnie dla każdej nieruchomości
podlegającej podziałowi oraz sporządzenia map dla nieruchomości
wchodzących w całości w zakres pasa drogowego, opatrzonych stosowną
pieczęcią powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
? Sporządzenie dokumentacji do uzyskania decyzji o zmianie powierzchni
nieruchomości i uzyskanie prawomocnej decyzji Starosty i zmianie
powierzchni.
? Sporządzenie dokumentacji do uzyskania decyzji o zmianie użytków i klas
grunt i uzyskanie prawomocnej decyzji Starosty o ich zmianie.
? Uzupełnienie mapy zasadniczej i przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy
do celów projektowych o rozbieżności wynikłe z ustalenia granic oraz
brakujące szczegóły sytuacyjne oraz uzbrojenia terenu.
? W przypadku różnic w powierzchni, numeracji, położeniem działek
pomiędzy stanem zawartym w ewidencji gruntów i budynków a stanem
wynikającym z dokumentu własności należy dodatkowo sporządzić wykaz
synchronizacyjny (również dla działek wchodzących w całości w skład
wyznaczonego pasa drogowego).
? W przypadku niezgodności w osobie właściciela pomiędzy danymi w
ewidencji gruntów i budynków a dokumentami własności należy sporządzić
przejściowe wykazy zmian danych ewidencyjnych dla organu
prowadzącego ewidencję oraz wystąpić do tego organu w celu
wprowadzenia zmian, po zmianie należy uzyskać aktualny wypis z
ewidencji gruntów.
? Pole powierzchni działek ewidencyjnych, które utworzone zostaną po
wydzieleniu działek należy wykazać z dotychczasową dokładnością zapisu.
W innym przypadku na mapie projektu podziału winny znaleźć się
następujące klauzule:
? Zapis powierzchni ewidencyjnej działki Nr _ (podlegającej podziałowi)
wg dokumentacji źródłowej do 0,01ha. Podstawa: §11 ust. 2 pkt. 2
załącznika do Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Komunalnej z dnia 20.02.1969r. w sprawie ewidencji gruntów (MP. Nr
11 poz. 98 z późn. zm.)
? Zapis powierzchni działki Nr _ (wydzielonej pod inwestycję) do
0,0001ha po jej pomiarze na gruncie.
? Zapis powierzchni działki Nr _ (pozostałej) stanowi różnicę
powierzchni działki Nr _ (podlegającej podziałowi) i działki Nr _
(wydzielonej pod inwestycję) bez jej pomiaru na gruncie.
? Na mapach projektu podziału winien być wpisany właściciel nieruchomości
wraz z adresem zamieszkania.
? Sporządzenie map zbiorczych nieruchomości niezbędnych dla zrealizowania
inwestycji, zawierających tylko elementy ewidencyjne, dla każdego obrębu
oddzielnie, w układzie wstęgowym, dla całego odcinka inwestycji z
naniesieniem podziałów i linii rozgraniczających inwestycję a do
dokumentacji należy załączyć 5 egz.
? Sporządzenie wykazu wraz ze skorowidzem wszystkich działek (wraz z
działkach drogowymi), niezbędnych dla zarejestrowania inwestycji i
przekazanie na płycie CD (alfabetycznie, dla każdego obrębu oddzielnie) a
do dokumentacji należy dołączyć 5 egz.:
- Wykaz winien zawierać następujące dane: Lp, nazwisko i imię
właściciela, władającego, dzierżawcy, ich adresy zamieszkania, Nr
działki pierwotnej i jej powierzchnię w ha, Nr działki wydzielonej pod
inwestycję i jej powierzchnię w ha, Nr działki pozostałej i jej
powierzchnia w ha, dokument własności, ograniczone prawa rzeczowe i
hipoteki.
- Zarówno mapy zbiorcze jak i wykaz nieruchomości niezbędnych do
zrealizowania inwestycji winny obejmować działki stanowiące
projektowany pas drogowy od początku do końca inwestycji
- Sporządzenie wykazu wraz ze skorowidzem wszystkich nieruchomości
podlegających podziałowi z wyszczególnieniem na obręby (w 1 egz.
oraz na płycie CD) do zatwierdzenia projektu podziału przez Starostę.
- Sporządzenie wykazu wszystkich nieruchomości z wyszczególnieniem
na obręby (w 1 egz. oraz na płycie CD) do obwieszczenia Starosty o
wszczęciu postępowania o wydanie decyzji zrid.
- Sporządzenie wykazu działek, na których realizowana jest inwestycja -
Nr działek po podziale z wyszczególnieniem na obręby w 1 egz. na
płycie CD.
- Sporządzenie wykazu działek, które z mocy prawa stają się własnością
Gminy Nurzec-Stacja - Nr działek po podziale z wyszczególnieniem na
obręby w 1 egz. oraz na płycie CD.
- Uzyskanie 2 egz. (oryginał + kopa) skróconych wypisów z ewidencji
gruntów i budynków dla wszystkich działek objętych liniami
rozgraniczającymi teren inwestycji.
Uwaga: w przypadku gdy działki drogowe nie mają uregulowanego
stanu prawnego na Skarb Państwa - na skróconym wypisie winien
figurować zapis władający a nie właściciel.
? Dokumentacja geodezyjno-prawna do nabycia praw na nieruchomościach poza
projektowanym pasem drogowym w związku z budową-przebudową wjazdów
oraz sieci uzbrojenia terenu:
- Uzyskanie 2 egz. (oryginał + kopia) skróconych wypisów z ewidencji
gruntów i budynków dla wszystkich działek niezbędnych do
budowy/przebudowy wjazdów oraz sieci uzbrojenia terenu.
- Sporządzenie wykazu działek pod wjazdy i sieć uzbrojenia terenu i
przekazanie na płycie CD - do dokumentacji należy załączyć 5 egz.
? Wykaz winien zawierać następujące dane: Lp, nazwisko i imię właściciela,
władającego, dzierżawcy, adresy zamieszkania, obręb, Nr i powierzchnię
działki, powierzchnię zajęcia, dokument własności.
? Sporządzenie części opisowej dot. budowy/przebudowy wjazdu oraz sieci
uzbrojenia terenu i przekazanie na płycie CD - do dokumentacji należy
załączyć 5 egz.:
- Opis powinien zawierać: rodzaj obiektu_sieci uzbrojenia tj.
wjazd_kanalizacja deszczowa, nazwisko i imię właściciela,
władającego, dzierżawcy działki na której wybudowane zostanie
urządzenie, adres zamieszkania, Nr działki, określenie położenia
urządzenia na działce (odległość od granicy, długość, szerokość,
głębokość, przybliżoną powierzchnię zajęcia itp.)
- Badanie stanu prawnego wszystkich działek niezbędnych do
budowy-przebudowy, wjazdów i budowy sieci uzbrojenia terenu i
załączenie dokumentów własności.
8). Sporządzenie przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego inwentaryzacji
nieruchomości zawierającej opis składników roślinnych oraz budowlanych
znajdujących się na działkach położonych w liniach rozgraniczających teren
inwestycji, a które zostaną nabyte z mocy prawa przez jednostkę samorządu
terytorialnego. Inwentaryzacja winna określać stan na dzień wydania decyzji zrid -
zakres II usługi.
9). Dokonanie trwałej stabilizacji znaków granicznych nowo wydzielonych granic
działek (znaki betonowe) i przekazywanie ich w terenie przedstawicielowi Urzędu
Gminy Nurzec-Stacja w ciągu 2 tygodni od dnia, w którym decyzja zrid wydana przez
właściwy organ administracji, stała się ostateczna - zakres III usługi.
10). Uwagi:
a) Wypisy z rejestru gruntów winny być aktualne (ważność 3 miesiące). O pełnej
treści dla działek wchodzących w zakres inwestycji i niepełnych dla działek
sąsiednich.
b) Rozwiązania projektowe winny mieścić się w obszarze wyznaczonym granicą
decyzji zrid. W przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną
infrastrukturą techniczną uzyskanie pisemnej zgody - oświadczenia od
właścicieli/współwłaścicieli działek.
c) Przekazane do Zamawiającego projekty powinny być zweryfikowane przez
sprawdzającego.
d) Za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytań
oferentów w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego na realizację
robót, Projektant jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi do Urzędu Gminy w
ciągu 48 godzin.
e) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem dokumenty w
wersji elektronicznej niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procedury
przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót w trybie przetargu
nieograniczonego - na nośniku CD w formacie: doc., pdf. lub jpg.
f) Przy odbiorze końcowym Wykonawca powinien przedstawić zestawienie
opracowanej dokumentacji oraz uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji
administracyjnych.
g) Dokumentacja winna zawierać wszystkie elementy niezbędne dla możliwości
realizacji zadania.
h) Nazwy lub typy materiałów i produktów, wpisane do dokumentacji projektowej,
powinny być użyte wyłącznie na celu wskazania parametrów jakościowych. W
przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej
nazwą producenta, wykonawca winien zastosować zapis ,,bądź równoważnych"
celem dopuszczenia przez Zamawiającego zastosowania materiałów, urządzeń, itp.
równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą,
przy realizacji projektu.
i) Część opisowa materiałów do wniosku o wydanie decyzji zrid powinna być
wykonana w formacie A4, a graficzna w formacie będącym wielokrotnością
formatu A4, złożona do formatu A4. Całość oprawiona zapakowana w
segregatorach. Część dotycząca dokumentacji geodezyjno-prawnej w formacie A4,
spakowana w segregatorach. Całość ze spisami treści dodatkowo opisana i
ponumerowana.
B. Oferta ma stanowić cenę ryczałtową i winna obejmować całość usługi objętej
dokumentacją przetargową oraz uwzględniać w szczególności:
a) wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami
technicznymi, wymaganiami, uzgodnieniami i opiniami oraz warunkami umowy i
SIWZ,
b) wykonanie usługi w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w
tym w szczególności, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, przeprowadzenia procedury udzielenia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz zrealizowania projektu i oddania do użytkowania.
c) uwzględnienie kosztów wynikających z wymaganych uzgodnień, opinii, itp.
C. Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie się na podstawie faktur/rachunków
częściowych wystawianych na podstawie stosownych protokołów, potwierdzających
wykonanie danego zakresu usługi (I-III) Części 1 i 2.
D. Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe w wysokości nie większej niż 30%
wartości całkowitej umowy odpowiadającej zarówno Części 1 jak i odpowiednio Części
2, po wykonaniu zakresu prac określonego w pkt. 2.A. 1). i 2) i przedłożeniu
Zamawiającemu dokumentów o których mowa w pkt. 2.A. 7). lit. a) i b).
E. Faktury/rachunki będą płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.
F. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i
nienależytego Wykonania zadania.
G. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
H. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcy
oraz poda nazwy firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca polega
I. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczącego podmiotu, na
którego zasoby wykonawca powoływał się, wykonawca obowiązany będzie wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.

Składanie ofert:
8. Miejsce, termin i sposób oraz określenie formy składania ofert: Oferty należy złożyć
do dnia 10.08.2021r. do godz. 11:00 w formie pisemnej w siedzibie tut. Urzędu
Gminy, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy oraz opisanej
w następujący sposób:
,,Oferta na opracowanie drogowej dokumentacji projektowej".
Nie otwierać do dnia 10.08.2021r. do godz. 11:15."
Oferta winna zawierać:
? Nazwę i adres wykonawcy, dane kontaktowe (Nr tel. /adres e-mail),
? Cenę netto + podatek VAT= cenę brutto w PLN, (za pełny przedmiot
zamówienia),
? Termin realizacji zamówienia (nie dłuższy niż wskazany w zapytaniu
cenowym pkt. 5 zapytania cenowego)

Miejsce i termin realizacji:
5. Warunki realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia:
Część 1 i 2:
? dot. zakresu I usługi, o której mowa w pkt. 2.A.7) lit. a) i b) - do dnia 20.12.2021r.
? dot. pozostałego II zakresu usługi - do dnia 30.06.2022r.
? dot. zakresu II usługi, o której mowa w pkt. 2.A.ppkt.8 - do 7 dni od dnia wydania
decyzji zrid,
? dot. zakresu III usługi, o której mowa w pkt. 2.A.ppkt. 9 - do 14 dni od dnia, w którym
decyzja zrid stała się ostateczna.

Wymagania:
3. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena - 100%
4. Ewentualne warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny ich
spełniania:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
? Nie podlegają wykluczeniu.
? Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które dotyczą:
? posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
? sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
? zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia.
Ocena spełnienia warunku nastąpi poprzez weryfikację treści oferty.
6. Istotne postanowienia umowy (ewentualnie wzór umowy): Termin płatności nie
dłuższy niż 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku
zamawiającemu.
7. Warunki niezbędne do spełnienia przez wykonawcę przed zawarciem umowy:
Brak.
9. Inne istotne ustalenia: Uwaga: W przypadku jeśli oferta będzie wymagała wyjaśnienia
lub uzupełnienia, zamawiający dopuszcza wezwanie wykonawcy do złożenia
uzupełnienia, wyjaśnienia treści oferty oraz samodzielnego poprawienia oczywistej
omyłki.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.