Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
470z dziś
4993z ostatnich 7 dni
18088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Władysławów
ul Rynek 43
62-710 Władysławów
powiat: turecki
tel.63 280-46-49
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Władysławów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.63 280-46-49
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej dotyczącej realizacji zadania inwestycji
budowy chodnika w m. Felicjanów w ramach zadania " ,, Przebudowę drogi w zakresie budowy
chodnika w miejscowości Felicjanów uL Jana Pawła II, uL Wadowicka, Ul. Niegowicka"
2. Przedmiotem zamówienia jest, opracowanie dokumentacji projektowej z decyzjami oraz
z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami dla zadania ,, Przebudowę drogi w zakresie
budowy chodnika w miejscowości Felicjanów Ul. Jana Pawła II, Ul. Wadowicka, ul.
Niegowicka" dokumentacja musi być kompletna wraz z złożeniem
zgłoszenia / pozwolenia na budowę i otrzymaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu
wydanego przez odpowiedni organ. Dla terenu, którego dotyczy przedmiotowa inwestycja
obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego -UCHWAŁA NR 163/13 RADY GMINY
Władysławów z dnia 27.06.2013 r. podobszar II w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławów. Projektowana droga oznaczona jest
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem R 85 KDD, R 2 KDX,
R 92 KDD - działki geodezyjne nr 18, 40/1, 39/1, 34/1, 6/5, 5/8 obręb Felicjnów
3. Zakres dokumentacji
1) Dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana obejmująca:
o opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych (mapa do celów
projektowych / kopia mapy zasadniczej we własnym zakresie projektanta) - 5egz,
o sporządzenie przedmiarów robót, 3 egz.
o sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego, po 3 egz.
o sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
o sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3 egz
o uzyskanie wymaganych warunków, opinii i uzgodnień, wszystkie wymagane branże,
o opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią - 4 egz.
o dostarczenie dokumentacji w formie elektronicznej,
o nadzór autorski - dotyczy całego zakresu przedsięwzięcia objętego zamówieniem
w terminie wykonania inwestycji, w tym np. uzupełnienia i zmiany nieistotne
2) Dokumentacja musi być kompletna wraz z złożeniem zgłoszenia lub pozwolenia na
budowę i otrzymaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu wydanego przez odpowiedni
organ.
4. Dokumentację należy opracować w oparciu i zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w szczególności z :
o ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
o rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018 poz.l935ze zm.) wraz z załącznikami.
o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz.U. 2013 poz.1129 )
o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389)
5. Zakres projektowanych robót obejmuje m. in.:
1) budowę chodnika - chodnik dwustronny, droga publiczna zgodnie z planem
przestrzennym Gminy Władysławów (długość projektowanego odcinka ok. 450 m -
zgodnie z załączoną mapką linia w kolorze czerwonym,).
2) zaprojektowane zjazdów, wjazdów, włączeń do dróg oraz na działki przyległe
zapewniających dojazd (po uzgodnieniu z właścicielami).
3) zaprojektowanie i uwzględnienie przebudowy/odtworzenia lub umocnienie
istniejących ogrodzeń właścicieli prywatnych posesji na wymaganym odcinku
projektowanego chodnika (załącznik dok. zdjęciowa) - jeśli wymagany.
4) rozbudowę, przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń
obcych kolidujących związanych z przebudową drogi i obiektami inżynierskimi,
w zakresie budowy chodnika. ( W tym branża elektryczna - oświetlenie uliczne)
5) Projektant zobowiązany jest przedstawić koncepcje z realizacji prac do akceptacji
przez Inwestora.

Dokument nr: GG0.7011.20.2021

Otwarcie ofert: 11. Termin otwarcia ofert .18.08.2021r do godz. 10:00

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty na adres Urzędu Gminy Władysławów, Ul. Rynek 43,
62-710 Władysławów do dnia 16.08.2021r do godz 15.15
13. Sposób przygotowania oferty2: oferty przygotować w formie pisemnej w zamkniętej
kopercie na adres Urzędu Gminy Władysławów, Ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, do
dnia 16.08.2021 r. Do godz 15.15
14. W temacie wiadomości proszę wpisać:
Oferta .. Przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Felicjanów Ul. Jana
Pawła II, Ul. Wadowicka, Ul. Niesowicka" " - nie otwierać do 18.08.2021 r. do godz. 10:00"
Zamawiającemu przysłusuie prawo wydłużenia terminu zamówienia oraz zastrzesa sobie prawo
rezyenacii z zamówienia bez podania przyczyny.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia 15.12.2021r.

Wymagania:
7. Okres gwarancji - 12 m-c
Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert1:
9. Cena - waga 100 %,
10. - waga............ %,
12. Warunki płatności przelew 21 dni
12. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami,
którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami
Marceli Warmiński tel.63 280-46-49

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.