Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
777z dziś
5300z ostatnich 7 dni
18396z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowych

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie-kożlu
ul. Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
sekretariat@cuwkk.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie zamówienia obejmuje wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Zamówienie podzielone jest na 5 części, każda część składa się z II etapów:
1) ETAP I. wykonanie i uzgodnienie z Jednostką organizacyjną koncepcji oraz szacowanych kosztów prac robót budowlanych;
2) ETAP II wykonanie i przekazania Jednostce organizacyjnej kompletnej dokumentacji wraz z innymi dokumentami
Jednostka organizacyjna po otrzymaniu dokumentów z I etapu, i ich przeanalizowaniu może odstąpić od realizacji II etapu prac.
W takim wypadku Wykonawcy zostanie zapłacone tylko wynagrodzenie za I etap zamówienia. Wykonawca nie może rościć sobie praw do pozostałej części wynagrodzenia.

CZEŚĆ NR 1: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa"
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej o charakterystycznych parametrach - danych wyjściowych do projektowania jak poniżej:
a. długość odcinka objętego projektem: około 2,17 km (początek: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1403 O Ul. Bełk w Cisku, koniec: na wysokości posesji nr 3 w miejscowości Bierawa przy Ul. Powstańców (ok. 110 m przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 425), bez odcinka obejmującego obiekt mostowy nad rzeką Odrą;
b. droga klasy: Z;
c. nr drogi publicznej: 1404 O;
d. kategoria ruchu: KR 4.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
1) przebudowy nawierzchni drogi o szerokości jezdni 6,0 m w km 0+000 do km 0+168 i od km 0+646 do 2+645;
2) odwodnienia - projektowane rowy przydrożne oraz projekt przebudowy/budowy kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym w miejscowości Bierawa oraz w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przebudowa przepustów drogowych (o ile wyniknie to z projektu budowlanego);
3) przebudowy/budowy chodnika w terenie zabudowanym w miejscowości Bierawa;
4) przebudowy obiektu mostowego w km 0+088;
5) budowy przepustu drogowego w km 1+020 (tzw. Ćmokowy Dół);
6) budowy dwukierunkowej ścieżki rowerowej po prawej stronie drogi od km 0+000 do km 0+168 i od km 0+598 do 1+384;
7) badania podłoża gruntowego oraz istniejącej nawierzchni jezdni publicznej drogi z oceną jej przydatności do przebudowy/budowy;
8) inwentaryzacji drzew i krzewów w istniejącym i w docelowym pasie drogowym;
9) wykonania kanału technologicznego dla sieci teletechnicznych;
10) poszerzenia pasa drogowego, głównie w celu lokalizacji ciągu rowerowego.
Do wyceny projektów podziałów w ramach przedmiotu zamówienia należy przyjąć ok. 28 działek przylegających do istniejącego pasa drogowego wraz z późniejszym wyniesieniem granic w teren (po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ZRID).
2. Szczegółowy zakres wykonania projektu obejmuje:
1) Opracowanie koncepcji projektowej do akceptacji przez Jednostkę organizacyjną oraz szacowanych kosztów prac robót budowlanych.
2) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
3) Opracowanie projektu budowlanego dla branży drogowej, ewentualnie projektów branżowych (elektrycznego, teletechnicznego, w zakresie sieci gazowej). Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w formie elektronicznej w plikach z rozszerzeniem *.dwg (pliki graficzne), *.doc (część opisowa) oraz *.pdf (całość).
4) Opracowanie projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz informacji i danych służących do przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawców. Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w formie elektronicznej w plikach z rozszerzeniem *.dwg (pliki graficzne), *.doc (część opisowa) oraz *.pdf (całość).
5) Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018 poz. 1474 ze zm.).
6) Przygotowanie materiałów i wniosków na decyzje (wraz z uzyskaniem tych decyzji) i opracowania towarzyszące np. operaty wodno-prawne (pozwolenie wodnoprawne), karty informacyjne przedsięwzięcia, ewentualnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), itp.
7) Dokumentację geodezyjno-prawną, w tym projekt podziału nieruchomości ze wskazaniem prawnych granic każdej nieruchomości, przez które przebiegać będzie rozgraniczenie terenu inwestycji.
8) Wypisy z rejestru gruntów.
9) Wyniesienie projektu podziału w terenie.
10) Dokumentację geologiczną (odwierty w gruncie min. co 300 m, w konstrukcji jezdni min. co 200 m)
- komplet badań należy przekazać Jednostce organizacyjnej wraz z dokumentacją projektową.
11) Opracowanie projektu docelowej stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych opinii i zatwierdzenia.
12) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
a. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać w 2 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w 2 egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w formie elektronicznej edytowalnej (*.doc lub *.xls)
i w plikach *.pdf, opracowanych w sposób zgodny z ustawą prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie za pomocą odpowiedniego opisu parametrów precyzujących rodzaj, standard itp.
b. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
w 2 egzemplarzach w formie papierowej i 2 egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w formie elektronicznej edytowalnej (*.doc lub *.xls) i w plikach *.pdf.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi, udział w radach technicznych, współpracę i bieżące uzgodnienia z gestorami infrastruktury technicznej. Wykonawca zadania przekaże
w formie pisemnej autorskie prawa majątkowe całego opracowania dla wszystkich utworów wytworzonych w tym zakresie na polach eksploatacji niezbędnych do realizacji inwestycji, na rzecz Jednostki organizacyjnej, przed wystawieniem faktury za wykonanie zamówienia. Jednostka organizacyjna wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na organizowanych spotkaniach - radach technicznych. Jednostka organizacyjna oczekuje równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie Jednostki organizacyjnej.
4. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Jednostki organizacyjnej oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu.
5. Wykonawca w celu zachowania spójności i jednolitej technologii wykonania nawierzchni przy projektowaniu niniejszej dokumentacji powinien wziąć pod uwagę posiadaną już przez Jednostkę organizacyjną dokumentację projektową na:
1) ,,Przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa w sąsiedztwie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie".
Powyższa dokumentacja zostanie protokolarnie przekazana Wykonawcy na etapie podpisania umowy.

Wykonanie zamówienia obejmuje wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Zamówienie podzielone jest na 5 części, każda część składa się z II etapów:
1) ETAP I. wykonanie i uzgodnienie z Jednostką organizacyjną koncepcji oraz szacowanych kosztów prac robót budowlanych;
2) ETAP II wykonanie i przekazania Jednostce organizacyjnej kompletnej dokumentacji wraz z innymi dokumentami
Jednostka organizacyjna po otrzymaniu dokumentów z I etapu, i ich przeanalizowaniu może odstąpić od realizacji II etapu prac.
W takim wypadku Wykonawcy zostanie zapłacone tylko wynagrodzenie za I etap zamówienia. Wykonawca nie może rościć sobie praw do pozostałej części wynagrodzenia.
CZEŚĆ NR 2: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce - Łężce - DK Nr 38: Etap III"
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej o charakterystycznych parametrach - danych wyjściowych do projektowania jak poniżej:
a. długość odcinka objętego projektem: około 5,00 km (początek: na wysokości posesji nr 40 A w miejscowości Pociękarb przy Ul. Głównej, koniec wyznacza skrzyżowanie z drogą krajową nr 38);
b. droga klasy: Z;
c. nr drogi publicznej: 1409 O;
d. kategoria ruchu: KR 4
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
1) przebudowy nawierzchni drogi od km 2+969 do km 7+971 o szerokości jezdni 6,0 m; dopuszcza się zaprojektowanie szerokości jezdni 5,5 m w terenie zabudowanym po uzyskaniu odstępstwa od warunków technicznych;
2) odwodnienia - projektowane rowy przydrożne oraz projekt przebudowy/budowy kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym w miejscowości Bytków i w miejscowości Łężce oraz w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przebudowa przepustów drogowych (o ile wyniknie to z projektu budowlanego);
3) przebudowy/budowy chodnika w terenie zabudowanym w miejscowości Bytków i w miejscowości Łężce;
4) przebudowy obiektów mostowych w km 5+810 i w km 6+430;
5) badania podłoża gruntowego oraz istniejącej nawierzchni jezdni publicznej drogi z oceną jej przydatności do przebudowy/budowy;
6) inwentaryzacji drzew i krzewów w istniejącym i docelowym pasie drogowym;
7) wykonania kanału technologicznego dla sieci teletechnicznych;
8) wykonania przejścia/przejść dla pieszych oznakowanych aktywnie po uzgodnieniu lokalizacji z Jednostką organizacyjną.
Do wyceny projektów podziałów w ramach przedmiotu zamówienia należy przyjąć ok. 84 działek przylegających do istniejącego pasa drogowego, wraz z późniejszym wyniesieniem granic w teren (po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ZRID).
2. Szczegółowy zakres wykonania projektu obejmuje:
1) Opracowanie koncepcji projektowej do akceptacji przez Jednostkę organizacyjną oraz szacowanych kosztów prac robót budowlanych.
2) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
3) Opracowanie projektu budowlanego dla branży drogowej, ewentualnie projektów branżowych (elektrycznego, teletechnicznego, w zakresie sieci gazowej). Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w formie elektronicznej w plikach z rozszerzeniem *.dwg (pliki graficzne), *.doc (część opisowa) oraz *.pdf (całość).
4) Opracowanie projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz informacji i danych służących do przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawców. Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w formie elektronicznej w plikach z rozszerzeniem *.dwg (pliki graficzne), *.doc (część opisowa) oraz *.pdf (całość).
5) Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018 poz. 1474 ze zm.).
6) Przygotowanie materiałów i wniosków na decyzje (wraz z uzyskaniem tych decyzji) i opracowania towarzyszące np. operaty wodno-prawne (pozwolenie wodnoprawne), karty informacyjne przedsięwzięcia, ewentualnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (decyzja środowiskowych uwarunkowaniach), itp.
7) Dokumentację geodezyjno-prawną, w tym projekt podziału nieruchomości ze wskazaniem prawnych granic każdej nieruchomości, przez które przebiegać będzie rozgraniczenie terenu inwestycji.
8) Wypisy z rejestru gruntów.
9) Wyniesienie projektu podziału w terenie.
10) Dokumentację geologiczną (odwierty w gruncie min. co 300 m, w konstrukcji jezdni min. co 200 m) - komplet badań należy przekazać Jednostce organizacyjnej wraz z dokumentacją projektową.
11) Opracowanie projektu docelowej stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych opinii i zatwierdzenia.
12) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
a. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w formie elektronicznej edytowalnej (*.doc lub *.xls) i w plikach *.pdf, opracowanych w sposób zgodny z ustawą prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie za pomocą odpowiedniego opisu parametrów precyzujących rodzaj, standard itp.
b. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w wersji elektronicznej edytowalnej (*.doc lub *.xls) i w plikach *.pdf.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi, udział w radach technicznych, współpracę i bieżące uzgodnienia z gestorami infrastruktury technicznej. Wykonawca zadania przekaże w formie pisemnej autorskie prawa majątkowe całego opracowania dla wszystkich utworów wytworzonych w tym zakresie na polach eksploatacji niezbędnych do realizacji inwestycji, na rzecz Jednostki organizacyjnej, przed wystawieniem faktury za wykonanie zamówienia. Jednostka organizacyjna wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na organizowanych spotkaniach - radach technicznych. Jednostka organizacyjna oczekuje równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie Jednostki organizacyjnej.
4. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Jednostki organizacyjnej oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu.

Wykonanie zamówienia obejmuje wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Zamówienie podzielone jest na 5 części, każda część składa się z II etapów:
1) ETAP I. wykonanie i uzgodnienie z Jednostką organizacyjną koncepcji oraz szacowanych kosztów prac robót budowlanych;
2) ETAP II wykonanie i przekazania Jednostce organizacyjnej kompletnej dokumentacji wraz z innymi dokumentami
Jednostka organizacyjna po otrzymaniu dokumentów z I etapu, i ich przeanalizowaniu może odstąpić od realizacji II etapu prac.
W takim wypadku Wykonawcy zostanie zapłacone tylko wynagrodzenie za I etap zamówienia. Wykonawca nie może rościć sobie praw do pozostałej części wynagrodzenia.
CZEŚĆ NR 3: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice - Ucieszków na odcinku Karchów-Ucieszków"
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej o charakterystycznych parametrach - danych wyjściowych do projektowania jak poniżej:
a. długość odcinka objętego projektem: 5,90 km (początek: na wysokości posesji nr 3, Karchów przy
ul. Głównej, koniec skrzyżowanie z drogą krajową nr 38);
b. droga klasy: Z;
c. nr drogi publicznej: 1211 O;
d. kategoria ruchu: KR 4.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
1) przebudowy nawierzchni drogi o szerokości jezdni 6,0 m w km 6+410 do km 12+316;
2) odwodnienia - projektowane rowy przydrożne oraz projekt przebudowy/budowy kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym w miejscowości Borzysławice i w miejscowości Ucieszków oraz w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przebudowa przepustów drogowych (o ile wyniknie to z projektu budowlanego);
3) budowy/przebudowy chodnika w terenie zabudowanym w miejscowości Borzysławice i w miejscowości Ucieszków;
4) badania podłoża gruntowego oraz istniejącej nawierzchni jezdni publicznej drogi z oceną jej przydatności do przebudowy/budowy;
5) inwentaryzacji drzew i krzewów w istniejącym i docelowym pasie drogowym;
6) wykonania kanału technologicznego dla sieci teletechnicznych;
7) wykonanie przejścia/przejść dla pieszych oznakowanych aktywnie po uzgodnieniu lokalizacji
z Jednostką organizacyjną.
Do wyceny projektów podziałów w ramach przedmiotu zamówienia należy przyjąć ok. 54 działek przylegających do istniejącego pasa drogowego, wraz z późniejszym wyniesieniem granic w teren (po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ZRID).
2. Szczegółowy zakres wykonania projektu obejmuje:
1) Opracowanie koncepcji projektowej do akceptacji przez Jednostkę organizacyjną oraz szacowanych kosztów prac robót budowlanych.
2) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
3) Opracowanie projektu budowlanego dla branży drogowej, ewentualnie projektów branżowych (elektrycznego, teletechnicznego, w zakresie sieci gazowej). Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w formie elektronicznej w plikach z rozszerzeniem *.dwg (pliki graficzne), *.doc (część opisowa) oraz *.pdf (całość).
4) Opracowanie projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz informacji i danych służących do przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawców. Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w formie elektronicznej w plikach z rozszerzeniem *.dwg (pliki graficzne), *.doc (część opisowa) oraz *.pdf (całość).
5) Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.201 8 poz. 1474 ze zm.).
6) Przygotowanie materiałów i wniosków na decyzje (wraz z uzyskaniem tych decyzji) i opracowania towarzyszące np. operaty wodno-prawne (pozwolenie wodnoprawne), karty informacyjne przedsięwzięcia, ewentualnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), itp.
7) Dokumentację geodezyjno-prawną, w tym projekt podziału nieruchomości ze wskazaniem prawnych granic każdej nieruchomości, przez które przebiegać będzie rozgraniczenie terenu inwestycji.
8) Wypisy z rejestru gruntów.
9) Wyniesienie projektu podziału w terenie.
10) Dokumentację geologiczną (odwierty w gruncie min. co 300 m, w konstrukcji jezdni min. co 200 m)
- komplet badań należy przekazać Jednostce organizacyjnej wraz z dokumentacją projektową.
11) Opracowanie projektu docelowej stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych opinii
i zatwierdzenia.
12) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
a. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać w 2 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w 2 egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w formie elektronicznej edytowalnej (*.doc lub *.xls)
i w plikach *.pdf, opracowanych w sposób zgodny z ustawą prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie za pomocą odpowiedniego opisu parametrów precyzujących rodzaj, standard itp.
b. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
w 2 egzemplarzach w formie papierowej i 2 egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w formie elektronicznej edytowalnej (*.doc lub *.xls) i w plikach *.pdf.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi, udział w radach technicznych, współpracę i bieżące uzgodnienia z gestorami infrastruktury technicznej. Wykonawca zadania przekaże w formie pisemnej autorskie prawa majątkowe całego opracowania dla wszystkich utworów wytworzonych w tym zakresie na polach eksploatacji niezbędnych do realizacji inwestycji, na rzecz Jednostki organizacyjnej, przed wystawieniem faktury za wykonanie zamówienia. Jednostka organizacyjna wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na organizowanych spotkaniach - radach technicznych. Jednostka organizacyjna oczekuje równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie Jednostki organizacyjnej.
4. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Jednostki organizacyjnej oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu.

Wykonanie zamówienia obejmuje wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Zamówienie podzielone jest na 5 części, każda część składa się z II etapów:
1) ETAP I. wykonanie i uzgodnienie z Jednostką organizacyjną koncepcji oraz szacowanych kosztów prac robót budowlanych;
2) ETAP II wykonanie i przekazania Jednostce organizacyjnej kompletnej dokumentacji wraz z innymi dokumentami
Jednostka organizacyjna po otrzymaniu dokumentów z I etapu, i ich przeanalizowaniu może odstąpić od realizacji II etapu prac.
W takim wypadku Wykonawcy zostanie zapłacone tylko wynagrodzenie za I etap zamówienia. Wykonawca nie może rościć sobie praw do pozostałej części wynagrodzenia.
CZEŚĆ NR 4: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Remont drogi powiatowej nr 2066 O
ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu"
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej o charakterystycznych parametrach - danych wyjściowych do projektowania jak poniżej:
a. długość odcinka objętego projektem: 0,842 km (początek: skrzyżowanie z drogą gminną Ul. Józefa Elsnera, koniec: na wysokości posesji nr 10);
b. droga klasy: Z;
c. nr drogi publicznej: 2066 O;
d. kategoria ruchu: KR 4.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
1) remontu/przebudowy nawierzchni drogi o szerokości jezdni min. 6,0 m w km 0+157 do km 0+999;
2) remontu istniejących chodników;
3) odwodnienia - projekt remontu/przebudowy kanalizacji deszczowej w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych (o ile wyniknie to z projektu budowlanego);
4) badania podłoża gruntowego oraz istniejącej nawierzchni jezdni publicznej drogi z oceną jej przydatności do remontu (ewentualnej przebudowy);
5) inwentaryzacji drzew i krzewów w istniejącym i docelowym pasie drogowym;
6) wykonanie przejścia/przejść dla pieszych aktywnie oznakowanych po uzgodnieniu lokalizacji
z Jednostką organizacyjną.
2. Szczegółowy zakres wykonania projektu obejmuje:
1) Opracowanie koncepcji projektowej do akceptacji przez Jednostkę organizacyjną oraz szacowanych kosztów prac robót budowlanych.
2) Opracowanie projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawców. Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 egzemplarzach w formie elektronicznej w plikach z rozszerzeniem *.dwg (pliki graficzne), *.doc (część opisowa) oraz *.pdf (całość).
3) Opracowanie projektu docelowej stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych opinii i zatwierdzenia.
4) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
a. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać w 2 egzemplarzach w formie papierowej, opracowanych w sposób zgodny z ustawą prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie za pomocą odpowiedniego opisu parametrów precyzujących rodzaj, standard itp. Opracowania należy dostarczyć też w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej edytowalnej (*.doc lub *.xls) i w plikach *.pdf.
b. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
w 2 egzemplarzach w formie papierowej i 2 egzemplarzach w formie elektronicznej edytowalnej (*.doc lub *.xls) i w plikach *.pdf.
3. Jednostka organizacyjna wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na organizowanych spotkaniach - radach technicznych. Jednostka organizacyjna oczekuje równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie Jednostki organizacyjnej.
4. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Jednostki organizacyjnej oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu.
5. Wykonawca w celu zachowania spójności i jednolitej technologii wykonania nawierzchni przy projektowaniu niniejszej dokumentacji powinien wziąć pod uwagę posiadaną już przez Jednostkę organizacyjną dokumentację projektową na:
1) ,,Poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2066 O Ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu - przebudowa przejścia dla pieszych od strony DW Nr 408";
2) ,,Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2066 O Ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu - przebudowa przejścia dla pieszych od strony ulicy Józefa Bema".
Powyższa dokumentacja zostanie przekazana protokolarnie Wykonawcy na etapie podpisania umowy.

Wykonanie zamówienia obejmuje wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Zamówienie podzielone jest na 5 części, każda część składa się z II etapów:
1) ETAP I. wykonanie i uzgodnienie z Jednostką organizacyjną koncepcji oraz szacowanych kosztów prac robót budowlanych;
2) ETAP II wykonanie i przekazania Jednostce organizacyjnej kompletnej dokumentacji wraz z innymi dokumentami
Jednostka organizacyjna po otrzymaniu dokumentów z I etapu, i ich przeanalizowaniu może odstąpić od realizacji II etapu prac.
W takim wypadku Wykonawcy zostanie zapłacone tylko wynagrodzenie za I etap zamówienia. Wykonawca nie może rościć sobie praw do pozostałej części wynagrodzenia.
CZEŚĆ NR 5: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1433 O Ortowice - Stara Kuźnia"
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej o charakterystycznych parametrach - danych wyjściowych do projektowania jak poniżej:
a. długość odcinka objętego projektem: 2,06 km (początek: skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 408, koniec: początek terenu zabudowanego w miejscowości Stara Kuźnia tj. na wysokości posesji nr 57 przy Ul. Szkolnej);
b. droga klasy: Z;
c. nr drogi publicznej: 1433 O;
d. kategoria ruchu: KR 4.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
1) przebudowy nawierzchni drogi o szerokości jezdni 6,0 m w km 0+642 do km 2+701;
2) odwodnienia - projektowane rowy przydrożne oraz w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przebudowa/budowa przepustów drogowych (o ile wyniknie to z projektu budowlanego);
3) budowy dwukierunkowej ścieżki rowerowego po prawej stronie drogi od km 0+642 do km 2+701 km;
4) badania podłoża gruntowego oraz istniejącej nawierzchni jezdni publicznej drogi z oceną jej przydatności do przebudowy/budowy;
5) inwentaryzacji drzew i krzewów w istniejącym i docelowym pasie drogowym;
6) wykonania kanału technologicznego dla sieci teletechnicznych;
7) poszerzenia pasa drogowego, głównie w celu lokalizacji ciągu rowerowego.
Do wyceny projektów podziałów w ramach przedmiotu zamówienia należy przyjąć ok. 20 działek przylegających do istniejącego pasa drogowego, wraz z późniejszym wyniesieniem granic w teren (po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ZRID).
2. Szczegółowy zakres wykonania projektu obejmuje:
1) Opracowanie koncepcji projektowej do akceptacji przez Jednostkę organizacyjną oraz szacowanych kosztów prac robót budowlanych.
2) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
3) Opracowanie projektu budowlanego dla branży drogowej, ewentualnie projektów branżowych (elektrycznego, teletechnicznego, w zakresie sieci gazowej). Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w formie elektronicznej w plikach z rozszerzeniem *.dwg (pliki graficzne), *.doc (część opisowa) oraz *.pdf (całość).
4) Opracowanie projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz informacji i danych służących do przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawców. Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w formie elektronicznej w plikach z rozszerzeniem *.dwg (pliki graficzne), *.doc (część opisowa) oraz *.pdf (całość).
5) Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018 poz. 1474 ze zm.).
6) Przygotowanie materiałów i wniosków na decyzje (wraz z uzyskaniem tych decyzji) i opracowania towarzyszące np. operaty wodno-prawne (pozwolenie wodnoprawne), karty informacyjne przedsięwzięcia, ewentualnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (decyzja środowiskowych uwarunkowaniach), itp.
7) Dokumentację geodezyjno-prawną, w tym projekt podziału nieruchomości ze wskazaniem prawnych granic każdej nieruchomości, przez które przebiegać będzie rozgraniczenie terenu inwestycji.
8) Wypisy z rejestru gruntów.
9) Wyniesienie projektu podziału w terenie.
10) Dokumentację geologiczną (odwierty w gruncie min. co 300 m, w konstrukcji jezdni min. co 200 m) - komplet badań należy przekazać Jednostce organizacyjnej wraz z dokumentacją projektową.
11) Opracowanie projektu docelowej stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych opinii i zatwierdzenia.
12) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
a. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać w 2 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w 2 egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w formie elektronicznej edytowalnej (*.doc lub *.xls)
i w plikach *.pdf, opracowanych w sposób zgodny z ustawą prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie za pomocą odpowiedniego opisu parametrów precyzujących rodzaj, standard itp.
b. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
w 2 egzemplarzach w formie papierowej i 2 egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w formie elektronicznej edytowalnej (*.doc lub *.xls) i w plikach *.pdf.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi, udział w radach technicznych, współpracę i bieżące uzgodnienia z gestorami infrastruktury technicznej. Wykonawca zadania przekaże w formie pisemnej autorskie prawa majątkowe całego opracowania dla wszystkich utworów wytworzonych w tym zakresie na polach eksploatacji niezbędnych do realizacji inwestycji, na rzecz Jednostki organizacyjnej, przed wystawieniem faktury za wykonanie zamówienia. Jednostka organizacyjna wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na organizowanych spotkaniach - radach technicznych. Jednostka organizacyjna oczekuje równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie Jednostki organizacyjnej.
4. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Jednostki organizacyjnej oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu.

CPV: 79930000-2, 71221000-3, 71223000-7, 71322000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00126850, CUW.262.41.2021.MS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszeniaZamawiajacyId=77dc63a8-5c92-4a75-9319-a101d0990564
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszeniaZamawiajacyId=77dc63a8-5c92-4a75-9319-a101d0990564
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszeniaZamawiajacyId=77dc63a8-5c92-4a75-9319-a101d0990564.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
3. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
4. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xml, .xls, .xades, .zip, przy zachowaniu zapisów z pkt 17.8. SWZ.
5. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ,,Data przesłania";
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
6.W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ,,Wiadomości"). Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, przekazać należy za pośrednictwem Platformy (karta ,,Zapytania/Wyjaśnienia). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
7. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej podpisaną, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy.
8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec w prowadzonym postępowaniu przy składaniu ofert, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym podpisanym pliku, na karcie ,,Oferta/Załączniki", w tabeli ,,Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa", za pomocą opcji ,,Załącz plik".
9. Podpis elektroniczny zastosowany z poziomu programu MS OFFICE nie spełnia wymogu poprawnej weryfikacji.
10. Nie zaleca się podpisywania folderu Archiwum (zip) zawierającego niepodpisane pliki - powinno nastąpić najpierw podpisanie plików a potem ewentualnie spakowanie do zip.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 33 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 33 SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszeniaZamawiajacyId=77dc63a8-5c92-4a75-9319-a101d0990564

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.