Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz kanałów kablowych

Przedmiot:

Budowa budynku stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz kanałów kablowych

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu
Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
powiat: Bytom
32 432 10 70
pkreja@srk.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: 16 000,00 złotych
Nr telefonu: 32 432 10 70
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa budynku stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz kanałów kablowych na działce nr 444/15 w Zabrzu przy Ul. Szybowej 2" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu - Oddział CZOK
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa budynku stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz kanałów kablowych na działce nr
444/15 w Zabrzu przy Ul. Szybowej 2

CPV: 45210000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00126336, ZP-CZOK-0017/21-1

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.srk.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://efo.coig.biz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dopuszczalne przeglądarki internetowe: przeglądarka internetowa
z włączoną obsługą JavaScript: Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50
(bez wsparcia dl awersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) - zgodnie
z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana
do poprawnego wyświetlania 1366x786 Pozostałe wymagania techniczne: 1) dostęp do
sieci Internet, komputer klasy PC z jednym z następujących systemów
operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Vista)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowejdziałającej pod adresem: https://efo.coig.biz poprzez Elektroniczny Formularz Ofertowy

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Wymagania:
16.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium na całość
przedmiotu zamówienia w kwocie: 16 000,00 złotych (słownie szesnaście tysięcy złotych 0/100)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-CZOK-0017/21-1
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa budynku stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz kanałów kablowych na działce nr
444/15 w Zabrzu przy ul. Szybowej 2
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
8.1.1. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się:
1. wpisem do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania

8.1.2. Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę o wartości minimum 1 000 000,00 zł.
8.1.3. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej jeżeli wykonawca wykaże się:
a. należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednej lub kilku umów polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów przemysłowych o łącznej wartości minimum 600 000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
b. dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia w zakresie:
o kierownik budowy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz stwierdzenie kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego zatwierdzenie na osobę dozoru ruchu w specjalności budowlanej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny - minimum 1 osoba,
o kierownik robót uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz stwierdzenie kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego do wykonywania czynności osoby dozoru ruchu w specjalności budowlanej w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1 osoba,
o osoby wykonujące roboty spawalnicze, spełniające warunki Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych oraz Zarządzenia nr 3/2020 KRZ CZOK w Czeladzi z dnia 19.02.2020 r. w sprawie warunków bezpiecznego wykonywania prac spawalniczych oraz bezpieczeństwa pożarowego przy spawaniu, cięciu, lutowaniu oraz zgrzewaniu metali w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń - minimum 1 osoba.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.1. Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dotyczy podstaw wykluczenia z art. 108 i 109 ust. 1 ust. 5, 7, 8 i 10; stanowiące załącznik nr 1 do ,,Formularza Ofertowego"
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego o braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w odniesieniu do tych podmiotów; stanowiące załącznik nr 2 do ,,Formularza Ofertowego"
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów stanowiące załącznik nr 3 do ,,Formularza Ofertowego". Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 8.1.2 i 8.1.3 polega na zdolnościach innych podmiotów, z którego będzie wynikać:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.2. Podmiotowe środki dowodowe, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych w przypadkach, o których mowa w art. 126 ust. 2 ustawy Pzp:
9.2.1. dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
9.2.2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w okresie realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem tej polisy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej w dniu poprzedzającym wygaśnięcie ubezpieczenia kopii polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
9.2.3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
9.2.4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
9.2.5. oświadczenie wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
9.3. Wszystkie dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 9. składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem polegające na sygnowaniu takiego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym wykonawcy (podmiotu trzeciego o ile dokument lub oświadczenie dotyczy tego podmiotu) lub notariusza.
9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 9.1.1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdzi brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9.5. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
5.1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
5.1.1. Oświadczenie zawarte w Formularzu Ofertowym dotyczące gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
5.2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.3. Postanowień pkt 5.2. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek
dowodowy służy wyłącznie potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak
6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://laip-srk.coig.biz/
6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:
23.1 Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje aukcję elektroniczną.
23.1.1. po dokonaniu badania złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty dodatkowe niepodlegające odrzuceniu, lub co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu gdy zamawiający zrezygnował z negocjacji
23.1.2. w toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ofert - zgodnie z zapisami w SWZ - w toku aukcji licytowana będzie tylko cena,
23.1.3. sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji,
23.1.4. w trakcie aukcji każdemu wykonawcy udostępniany jest: numer porządkowy przydzielony jego ofercie, aktualna pozycja w rankingu ofert, wysokość ceny najkorzystniejszej, wysokość postąpienia, które wykonawca powinien dokonać w celu złożenia najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu zaoferowanych przez niego pozostałych kryteriów oceny ofert, czas pozostały do zakończenia aukcji,
23.1.5. aukcja trwa dwadzieścia minut. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie ostatnich 10 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut dogrywki. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejną dziesięciominutową dogrywkę. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do liczby dogrywek,
23.1.6. gdzie postąpienie zostanie określone na poziomie nie mniejszym niż 0,1 % ceny całkowitej ceny brutto, określonej w ofercie ocenionej jako najkorzystniejsza.
23.2 Adres Portalu Aukcji Publicznych, na którym będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-srk.coig.biz/
22.2.1. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:
a) Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zawierające między innymi komplet: login i hasło (umożliwiające zalogowanie do systemu aukcyjnego), zostanie przesłane Wykonawcom za pośrednictwem Portalu Aukcji Publicznych, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w formularzu ofertowym.
22.2.2. Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych:
a) Szerokopasmowe łącze internetowe,
b) Komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP);
c) Stabilne wersje (bez wsparcia dla wersji beta) przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji od 9 do 11. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript oraz zainstalowane darmowe oprogramowanie Java (JRE) - zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java,
d) Ważny podpis elektroniczny zweryfikowany kwalifikowanym certyfikatem wydanym przez jedno z następujących centr certyfikacji:
o Cencert,
o Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,
o PWPW,
o Certum
o EuroCert.
e) Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
f) Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania portalu to 1366x768,
g) Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca znajdzie na stronie https://laip-srk.coig.biz w dziale ,,Informacje podstawowe" oraz instrukcji obsługi w dziale ,,Instrukcja obsługi" (dostępnej po zalogowaniu).
23.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające
z korzystania przez Uczestników z oprogramowania innego niż zalecane.
23.4 Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym
w trakcie pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu.
23.5 Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia testu podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcji testowej od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-hasło).
23.6 W przypadku, gdy Wykonawca posiada podpis elektroniczny wystawiony przez zagraniczne centrum certyfikacji, jest on zobligowany do dostarczenia Administratorowi wzoru takiego podpisu w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji.
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
16.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium na całość
przedmiotu zamówienia w kwocie: 16 000,00 złotych (słownie szesnaście tysięcy złotych 0/100)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
OKOLICZNOŚCI ZMIANY UMOWY Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadkach wynikających wprost z przepisów Ustawy prawo zamówień
publicznych oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w
§23 załącznika nr 2 do SWZ (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.