Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
152z dziś
4608z ostatnich 7 dni
19496z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu domków letniskowych

Przedmiot:

Wykonanie remontu domków letniskowych

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
ul. Tadeusza Szeligowskiego 24
20-883 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 452 23 00 fax 81 452 23 06, tel. 83 342 76 25, tel. 81 452 25 34.
iln2.ias.lublin@mf.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. 81 452 23 00 fa
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
przedmiot zamówienia WYKONANIE REMONTU OŚMIU DOMKÓW W OŚRODKU
WYPOCZYNKOWYM W OKUNINCE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ośmiu domków letniskowych znajdujących się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Okunince. Zakres prac budowlanych do wykonania:
1) wymiana podłóg drewnianych i legarów (wraz z impregnacją i lakierowaniem podłóg), montaż listew przypodłogowych, demontaż starej podłogi
2) wymiana podwalin z podniesieniem domku o ok. 5 cm (poprzez podwyższenie fundamentów betonowych)
3) naprawa/naprowadzenie rozsuniętych ścian drewnianych zewnętrznych na poprzednie miejsce
4) wykonanie wentylacji w ścianach betonowych fundamentowych przestrzeni pod podłogą
5) naprawa regulacja ościeżnicy drzwiowej zewnętrznej
6) naprawa i regulacja zabudowy drzwi szafy wewnętrznej
7) wymiana podłóg i legarów na tarasie wraz z malowaniem impregnatem
8) wymiana barierek na tarasie wraz z malowaniem impregnatem
9) malowanie elewacji domku wraz z jej oczyszczeniem
10) rozebranie opaski z kostki betonowej i obniżenie terenu wokół domku
11) rozbiórka domku nr 4 i utylizacja wszystkich elementów

Dokument nr: 0601-ILN-2.213.10.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie, Ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin w sali nr A315:
- dnia 04.08.2021 r. o godz. 10:15.

Specyfikacja:
V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Preferowanym środkiem komunikacji w tym zakresie jest poczta elektroniczna (adres skrzynki: iln2.ias.lublin@mf.gov.pl).
Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej www.lubelskie.kas.gov.pl.

Składanie ofert:
1.8. Wykonawca może przekazać ofertę pocztą elektroniczną, przesyłając ją w formie pliku *.pdf spakowanego do *.zip opatrzonego hasłem w terminie składania ofert na adres e-mail:
iln2.ias.lublin@mf.gov.pl. W przypadku przekazania oferty w spakowanym pliku *.zip Wykonawca przed terminem otwarcia ofert przesyła drugi e-mail z hasłem do pliku *.zip. Niespełnienie tego warunku powoduje nieważność oferty.
2. Złożona oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Składanie ofert.
Oferty w formie pisemnej należy składać:
- za pośrednictwem poczty,
- osobiście w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie, Ul. T. Szeligowskiego 24 20-883 Lublin - biała wyraźnie oznaczona skrzynka podawcza w lewej części przy głównym wejściu do budynku,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iln2.ias.lublin@mf.gov.pl.
- do dnia 04.08.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r.

Wymagania:
tryb postępowania
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 130000 złotych
Specyfikacja warunków zamówienia zwana dalej ,,SWZ" określa warunki udzjelenia zamówienia na wykonanie remontu ośmiu domków w Ośrodku Wypoczynkowym w Okunince.
II. Tryb udzjelenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z instrukcją w sprawie dokonywania wydatków z środków publicznych w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 19.01.2021 r.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania o cenę.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SWZ.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców.
VI. Wymagania dotyczące wadium
Wniesienie wadium nie jest wymagane.
VII. Termin związania ofertą.
Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia zapytania nie dłużej niż 30 dni licząc od terminu na składanie ofert.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Warunki ogólne
1.1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami SWZ. Oferty nie spełniające w/w wymogów będą odrzucone.
1.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały oraz musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
1.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
1.4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Informację o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian do oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: ,,Wycofanie" lub ,,Zmiana". Opakowania te będą otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w SWZ.
1.5. Oferta może być dostarczona pocztą lub pocztą elektroniczną.
1.6. Oferta dostarczana pocztą winna być umieszczona w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Koperta winna zawierać następujące elementy:
Oznaczenie Zamawiającego:
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ w LUBLINIE ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin
Oznaczenie oferty:
,, Wykonanie remontu ośmiu domków Ośrodka Wypoczynkowego w Okunince - nr sprawy 0601-ILN-2.213.10.2021" ,,Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 04.08.2021 r. godz. 10.15"
1.7. Wykonawca może przekazać ofertę pocztą elektroniczną, przesyłając ją w formie skanu w formacie *.pdf w terminie składania ofert na adres email: iln2.ias.lublin@mf.gov.pl. W przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną Zamawiający nie gwarantuje nieotwarcia i niezapoznania się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert.
2.2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
2.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen złożonych ofert.
2.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- cen zawartych w ofertach.
2.5. Oferty będą oceniane w oparciu o kryteria podane w punkcie XI SWZ.
2.6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria określone w punkcie XI SWZ.
X. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
1. Cena oferty brutto powinna być podana w złotych cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty; znaczenie kryteriów oraz sposób oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Kryterium [K] Waga [W]
Cena 100%
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę brutto wskazaną
w załączniku nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIII. Zastrzeżenia dodatkowe.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, jego odwołania lub zawieszenia bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego zapytania ofertowego lub informacje o jego odwołaniu zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego, tj. http://www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie podlegać żadnym zmianom w całym okresie realizacji zamówienia.
3. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.
5. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
6. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość środków finansowych, jakimi dysponuje Zamawiający na realizację niniejszego zadania Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.

Kontakt:
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Wojciech Teodorczuk tel. 83 342 76 25 oraz Monika Bartyzel tel. 81 452 25 34.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.