Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
306z dziś
4732z ostatnich 7 dni
19759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa polegająca na wykonaniu konstrukcji prototypu

Przedmiot:

Usługa polegająca na wykonaniu konstrukcji prototypu

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al.Racławickie 1
20-059 Lublin
powiat: Lublin
81 448 55 33
joanna.kapron@umlub.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60224
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: 81 448 55 33
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Inkubator Innowacyjności 4.0
Ogłoszenie "Ogłoszenie jest dodawane przez Grantobiorcę w ramach projektu "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach"."
Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.04.00-00-0004/15 - Inkubator Innowacyjności 4.0

Część 1
Usługa polegająca na wykonaniu konstrukcji prototypu

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Usługa polegająca na wykonaniu konstrukcji prototypu dwóch urządzeń (tj. obudowy wraz
z systemem elektronicznym) przeznaczonych do przeprowadzenia prac badawczo-naukowych oraz opracowanie oprogramowania (aplikacji) do testu fizykalnego, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznikiem nr 1) w ramach projektu ,,Inkubator Innowacyjności 4.0".
Zamawiający informuje, że wszelkie dodatkowe informacje do przygotowania oferty dostępne są do wglądu u Użytkownika. Oferent winien zgłosić chęć pozyskania dodatkowych informacji e-mailem (adres e-mail: joanna.kapron@umlub.pl). Ww. informacje zostaną udostępnione Oferentowi po uprzednim podpisaniu Oświadczenia o zachowaniu poufności (stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego). W przypadku jeśli Oferent nie skorzysta z prawa do pozyskania dodatkowych informacji do przygotowania oferty zobowiązany jest złożyć podpisane Oświadczenie o zachowaniu poufności wraz z ofertą.
Okres gwarancji
minimum 24 miesiące

CPV: 72244000-7

Dokument nr: 2021-21158-60224, DAN 387/21

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-30

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
WARUNKI UDZIAŁU OFERENTA W ZAPYTANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
1. Nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp.
2. Spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ale uzna ww. warunek
za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy w Formularzu oferty, iż posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
b) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunków tym zakresie,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ale uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy w Formularzu oferty, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3. Nie jest związany/a z Zamawiającym osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Finansującą,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Zapewni minimalny wymagany 24ro miesięczny okres gwarancji
5. Zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 150 dni.
6. Zaoferuje wykonanie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełnią ww. warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-20
Data ostatniej zmiany
2021-07-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium nr 1 - Cena (C)
Ocena ofert wg. kryterium nr 1 prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi
z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:
C = (Cena minimalna brutto / Cena oferty brutto) x 60 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium nr 2 - Termin realizacji zamówienia (T)
Ocena ofert wg kryterium nr 2 prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi
z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:
T = (Najkrótszy termin realizacji / Termin realizacji oferty) x 40

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Joanna Kaproń
tel.: 81 448 55 33
e-mail: joanna.kapron@umlub.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.