Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi telekomunikacyjne

Przedmiot:

Usługi telekomunikacyjne

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
Zamkowa 1
66-003 Zabór
powiat: zielonogórski
509431398
robertnarkun@o2.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61198
Województwo: lubuskie
Miasto: Zabór
Wadium: ---
Nr telefonu: 509431398
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście naboru
POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 -

Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na potrzeby projektu pn. ,,Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze" usług telekomunikacyjnych w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na warunkach nie gorszych niż standardowa oferta Wykonawcy - w przypadku wydłużenia Projektu - o czas niezbędny do prawidłowej realizacji projektu.
Wymagania dotyczące oferty:
o Rozmowy i sms bez limitu na telefony stacjonarne w Polsce oraz komórkowe w UE oraz 2Gb miesięcznie Internetu. Transmisja danych na terenie Polski, w technologii nie gorszej niż LTE (możliwe będzie podniesienie standardu usług do wyższej technologii, bez zmiany ceny oraz bez konieczności zawarcia aneksu). Wykonawca zapewni nośniki usług w postaci 20 fabrycznie nowych kart SIM z transmisją danych - rozmiar kart do wyboru (mini sim, micro sim, nano sim).
o Rozmowy i sms bez limitu na telefony stacjonarne w Polsce oraz komórkowe w UE oraz 2Gb miesięcznie Internetu. Transmisja danych na terenie Polski, w technologii LTE.
o Możliwość włączenia blokad na połączenia międzynarodowe, roaming, WAP, usługi Premium, zakupy mobilne - blokada.
o Wykonawca, w przypadku kradzieży lub zgubienia karty przez użytkownika, nieodpłatnie zapewni możliwość wydania duplikatów dostarczonych kart SIM;
o Wykonawca na prośbę zamawiającego udostępni możliwość włączenia usługi nagrywania połączeń wychodzących w dowolnym momencie trwania umowy na numerach wskazanych przez zamawiającego.
o Nośniki usług tj karty muszą być fabrycznie nowe, gotowe do użytkowania i nie wycofane z rynku przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników oraz pozostawać własnością Wykonawcy i nie być obciążone prawem na rzecz osób trzecich oraz posiadać parametry techniczno-użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

CPV: 31712112-8, 64200000-8, 72318000-7

Dokument nr: 2021-18600-61198, 07/SZPC/2020

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-03

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubuskie
Powiat
zielonogórski
Gmina
Zabór
Miejscowość
Zabór
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Gmina
Zielona Góra
Miejscowość
Zielona Góra
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-08-26
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Wskazana data jest orientacyjna - obowiązuje termin 24 miesiące od dnia podpisania Umowy.
o Miejsce dostawy: Zielona Góra, Ul. Nowa 2. Urządzenia muszą być opakowane w fabryczne opakowanie typowe dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający wymaga podpisania Umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiany są dopuszczalne, gdy:
a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę;
b) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;
3. Dopuszcza się zmianę zapisów umowy, gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego.
4. Dopuszcza się inne zmiany wymienione w treści niniejszego zapytania ofertowego.
Możliwe będzie podniesienie standardu usług do wyższej technologii, bez zmiany ceny oraz bez konieczności zawarcia aneksu. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na warunkach nie gorszych niż standardowa oferta Wykonawcy - w przypadku wydłużenia Projektu - o czas niezbędny do prawidłowej realizacji projektu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz ofertowy z opisem zamówienia - Załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - Załącznik nr 2,
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
VII. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY
Wykonawca powinien:
1. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia (które stanowi załącznik do zapytania ofertowego).
2. spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa UKE, co upoważnia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2016 r., poz. 542 art. 107), Opis spełnienia warunku: Wykonawca podpisze oświadczenie zawarte w treści załącznika nr 1 formularza ofertowego.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
O udział w postępowaniu może ubiegać się podmiot, spełniający następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
5. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
6. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7. W przypadku której, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
8. Wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków ,,Oświadczenie" w formularzu ofertowym - załącznik nr 1.
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

o Ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy nie ulegną podwyższeniu w okresie realizacji umowy.
o Zamawiający wymaga żeby karty SIM były sprawne przez okres realizacji zamówienia i zobowiązuje Wykonawcę do świadczenia usług serwisowych umożliwiających przywracanie usług w przypadku ich awarii.
o Zamawiający nie dopuszcza zamówień częściowych.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-26
Data ostatniej zmiany
2021-07-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena - 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Robert Narkun
tel.: 509431398
e-mail: robertnarkun@o2.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.