Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej i kartograficznej dla rozgraniczenia gruntów...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej i kartograficznej dla rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych wraz z podziałem nieruchomości

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Kraków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 62 84 112, tel. 12 62 84 117, tel. 12 62 84 110
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 62 84 112, t
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
,,Usługi geodezyjne - w tym: sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej i kartograficznej dla rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych wraz z podziałem nieruchomości (ustalenie linii brzegu)".
Zakres zamówienia - opis przedmiotu zamówienia:
Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych wraz z projektem podziału i niezbędną dokumentacją do celów prawnych wykonaną zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi (w szczególności z art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne -t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) i instrukcjami technicznymi, dla poniżej wymienionych działek ewidencyjnych.
I CZĘŚĆ:
a) Ustalenie linii prawego brzegu rzeki Bobrza - na dwóch odcinkach, w celu wydzjelenia z działki nr 118 fragmentu nieruchomości niestanowiącej już koryta ww. rzeki, w sąsiedztwie działek nr: 131,132 w obrębie Chełmce, w gminie Strawczyn;
b) Ustalenie linii prawego i lewego brzegu cieku Kalinka w obrębie Kalina Mała, w gminie Miechów na odcinku działek nr: 232/7, 232/8, 232/9, 233/4, 233/6, 233/7, 233/5;
c) Ustalenie linii lewego brzegu cieku Kalinka w obrębie Kalina Wielka, gmina Słaboszów na odcinku działek nr: 496/1, 496/2, 496/3;
II CZĘŚĆ:
d) Ustalenie linii prawego brzegu rzeki Soły w obrębie Wieprz, w gminie Radziechowy-Wieprz na odcinku działek nr: 3336, 3337, 3338 i 3339;
e) Ustalenie linii prawego i lewego brzegu cieku Stańców w obrębie Cisiec, w gminie Węgierska Górka, na odcinku działek nr: 4125, 4126, 4263, 4268, 4267, 4264;
f) Ustalenie linii prawego brzegu potoku Domaczka w obrębie Czaniec, w gminie Porąbka na odcinku działki nr 5853/4.

Dokument nr: KR.ROZ.2811.318.2021

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia ofert: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platforma" - pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod ww. adresem, w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
Podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy i zeskanowane w formacie PDF dokumenty o których mowa w pkt. 11 niniejszego zapytania należy przesłać za pośrednictwem Platformy - pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/ do dnia 30.07.2021 r. do godz. 8:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
rozpoczęcie - do 2 dni od dnia zawarcia umowy, zakończenie - do dnia 22 listopada 2021 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: koszt wykonania prac geodezyjnych - najniższa cena 100 %
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
Projekt rozgraniczenia gruntów sporządza osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2 lub 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy.
9. Warunki gwarancji: określone w załączonym projekcie umowy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, z najniższą ceną z pośród ofert nieodrzuconych. Pomocniczo, w celu obliczenia ceny, należy skorzystać z załącznika kalkulacja ofertowa. Suma poszczególnych pozycji kalkulacji powiększona o podatek VAT stanowić będzie cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w załączniku Kalkulacja ofertowa.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej. Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać na stronę www.przetargi.wody.gov.pl. Kompletna oferta musi zawierać: formularz oferty, oświadczenia wykonawcy, kalkulację ofertową. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert przez danego Wykonawcę. Istnieje możliwość składania ofert częściowych - a mianowicie, złożenia oferty tylko na jedną z ww. części: pierwszą lub drugą, ale również złożenia oferty na obie części jednocześnie.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: zamawiający dopuszcza negocjacje w zakresie ceny i terminu wykonania prac.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki opisane powyżej. Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: ,,kalkulacja ofertowa" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie. Ofert oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie. Wykonawca może przed
upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty.
14. Termin związania ofertą: 30 dni.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy.

Uwagi:
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59 A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Usługi geodezyjne -wtym: sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej i kartograficznej dla rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych wraz z podziałem nieruchomości (ustalenie linii brzegu)", nr postępowania KR.ROZ.2811.318.2021, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
-- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawco nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składaj.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
" Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Aleksandra Łatanik - tel. 12 62 84 112 Patrycja Balin - tel. 12 62 84 117 Katarzyna Potoniec - tel. 12 62 84 110

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.