Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Malowanie elewacji

Przedmiot:

Malowanie elewacji

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Częstochowskie
Al. NMP 47
42-217 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel. 34 360 56 31
zamowienia@muzeumczestochowa.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 34 360 56 31
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług
pn.: ,,Malowanie elewacji Rezerwatu Archeologicznego w Częstochowie", zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest malowanie elewacji (4 ściany i dach czterospadowy)
części znajdującej się nad cmentarzyskiem Rezerwatu Archeologicznego położonego
w Częstochowie przy Ul. Łukasińskiego 20.
Zdjęcia przedstawiające przedmiot zamówienia wraz z opisem stanowią Załącznik
nr 1 do Zapytania ofertowego.
Strona 1 z 162) Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zamówienia:
i. Elewacja wykonana jest z blachy cynkowo-tytanowej ANTHRA-ZINC
gr. 0,7 mm łączona na rąbki stojące
ii. Pochyłe ściany obudowy cmentarzyska - na szkielecie stalowym płyty
warstwowe PREKON grub. 15 cm, blacha pokryciowa jw.; dach nad
cmentarzyskiem na płatwiach stalowych blacha trapezowa ocynkowana T-55,
folia paroizolacyjna, wełna mineralna Spodrock 8 cm, Dachrock 8 cm między
profilami dystansowymi ,,Z" z blach ocynkowanej, płyty OSB wodoodporne
grub. min. 18 mm przykręcane do profili ,,Z", membrana wentylująca DELTA
VM ZINC 9 mm, blacha jw.
3) Zakres robót: szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót
stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Przedmiar ma charakter
pomocniczy.
5) Informacje dodatkowe:
i. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, a w szczególności powinny być dostosowane do materiału,
z którego wykonana została elewacja Rezerwatu Archeologicznego
(blachy cynkowo-tytanowej ANTHRA-ZINC) - farba do malowania elewacji
powinna mieć kolor zgodny ze stanem istniejącym (antracyt). Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu dodatkowo min. 10 litrów farby w celu
późniejszego ewentualnego zamalowania nielegalnego graffiti, jakie może
pojawić się na elewacji oraz poda nazwę farby i jej parametry. Wartość
dostarczonej farby powinna zostać wliczona w ofertę Wykonawcy.
ii. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany będzie
do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu, na podstawie którego można
będzie stwierdzić, że farba jaką zamierza zastosować nadaje
się do powierzchni, z jakiej wykonana została elewacja i nie spowoduje
zniszczenia bądź pozbawienia posiadanych właściwości elewacji oraz
wzornika kolorów, do ostatecznego zaakceptowania koloru.
iii. Narzędzia i materiały do realizacji prac dostarcza Wykonawca.
iv. Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z wymogami BHP oraz
ppoż.
6) Gwarancja: Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie
prace

Dokument nr: ZD.26.8.2021, ZD.222.9.1.2021 26.07.2021

Otwarcie ofert: 4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 sierpnia 2021 r. o godz. 9:10.

Składanie ofert:
Ofertę zawierającą:
1. formularz ofertowy uzupełniony o wymagane dane oraz parafowany na wszystkich stronach
projekt umowy - skany podpisanych dokumentów, format .pdf,
należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@muzeumczestochowa.pl w terminie
do 6 sierpnia 2021 r. do godz. 9:00. Wiadomość należy zatytułować: ,,Malowanie elewacji
Rezerwatu Archeologicznego".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
1. Tryb udzielenia zamówienia
Zamawiający prowadzi postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego - szacunkowa
wartość zamówienia jest niższa niż wartość zamówienia, o którym mowa w Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.),
przepisów ustawy nie stosuje się.
4) Wizja lokalna - zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem
sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem
zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych
i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń
Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów
niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
7) Integralną część zapytania ofertowego stanowią załączniki do zapytania.
3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę
i doświadczenie (polegające na wykonaniu co najmniej dwóch robót podobnych zakresem
do przedmiotu zamówienia, co Wykonawca wykaże składając stosowne oświadczenie),
dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia oraz znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej
wykonanie zamówienia.
Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona obustronnie podpisanym protokołem
wykonania robót.
5. Kryterium wyboru ofert
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę
netto za wykonanie prac będących przedmiotem zapytania ofertowego.
Termin złożenia oferty ustala się do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godz. 9:00. Oferty należy
składać:
1) w formie elektronicznej - formularz ofertowy uzupełniony o wymagane dane oraz parafowany
na wszystkich stronach projekt umowy - skany podpisanych dokumentów, format .pdf -
należy
dołączyć
do
wiadomości
e-mail
wysłanej
na
adres
zamowienia@muzeumczestochowa.pl, wpisując w polu wskazującym temat wiadomości:
,,Malowanie elewacji Rezerwatu Archeologicznego w Częstochowie".
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie
dostarczyć oryginały zeskanowanych dokumentów.
Wykonawca może wypełnić wzór formularza oferty ręcznie lub komputerowo.
2) Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej wpływu na pocztę elektroniczną (adres,
o którym mowa w punkcie 6.1).
3) Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych
w niniejszym zapytaniu ofertowym (formularz ofertowy, parafowany na wszystkich stronach
projekt umowy), a także przesłane na inny adres e-mail niż wskazany w punkcie 6.1 nie będą
rozpatrywane.
5) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert do zmiany swojej oferty
lub jej wycofania.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
7) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające
kwalifikacje, o których mowa oświadczeniu.
8) Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i czasie określonym przez
Zamawiającego.
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert,
jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się
od zawarcia umowy w terminie, o którym mowa w punkcie 6.8. W takim wypadku
Zamawiający ponownie dokona badania ofert zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu
ofertowym.
10) W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku przychylenia się przez
Zamawiającego do uwag zgłaszanych przez potencjalnych Wykonawców po zaznajomieniu
się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmiany treści zapytania ofertowego. Informacja o zmianie treści zostanie przesłana
do Wykonawców, którzy zostali zaproszeni do składania ofert drogą e-mailową oraz
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej https://muzeumczestochowskie.bip.gov.pl/
w zakładce ,,Zapytania ofertowe" w artykułach oznaczonych sygnaturą zapytania
(ZD.26.8.2021). Zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie nie może odbyć się później
niż 3 dni robocze przed terminem wskazanym w punkcie 6.4.
11) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną przekazane wszystkim
Wykonawcom, którzy złożą swoją ofertę, za pośrednictwem formy elektronicznej (e-mail).
12) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, poinformowany będzie za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub telefonicznie.
13) W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponowienie zapytania
ofertowego.
14) Muzeum Częstochowskie zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania
przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
15) Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną
w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia
jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta
zostanie odrzucona.
16) Wyjaśnień w kwestii treści i warunków niniejszego zapytania udziela Łukasz Pabiś -
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych, l.pabis@muzeumczestochowa.pl.
Zamawiający zastrzega sobie czas na odpowiedź na zadane pytanie - 3 dni robocze.

Kontakt:
UWAGA: ewentualne pytanie prosimy kierować wyłącznie na adres e-mail
l.pabis@muzeumczestochowa.pl,
pytania
przesłane
na
adres
zamowienia@muzeumczestochowa.pl pozostaną bez odpowiedzi.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.