Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tarnowska Szkoła Wyższa
Ignacego Mościckiego 27
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
14 657 10 55
uczelnia@tszw.edu.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61131
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: 14 657 10 55
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.05.00-00-A020/19 - "W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI - wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej, odpowiadających potrzebom osób z niepełnosprawnościami"

Opis
Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych mających na celu dostosowanie pracowni komputerowej dla osób z niepełnosprawnościami, które obejmuje:
- demontaż aktualnie funkcjonującej pracowni komputerowej,
- wymiana/dostosowanie instalacji elektrycznej wraz z zakupem niezbędnych materiałów,
- wykonanie gładzi gipsowych wraz z zakupem materiałów i narzędzi,
- wykonanie gładzi gipsowych po uprzednim przygotowaniu ścian wraz z zakupem niezbędnych materiałów,
- prace malarskie wraz z zakupem niezbędnych materiałów i narzędzi
- zakup i montaż rolet,
- zakup i położenie wykładziny po uprzednim uzupełnieniu ubytków po zdemontowanych gniazdach i wyrównaniu posadzki.
Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych mających na celu dostosowanie pomieszczenia sanitarno-higienicznego na pierwszym piętrze dla osób z niepełnosprawnościami, które obejmują:
- wymianę/dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z umieszczeniem nowego odpływu wody wraz z zakupem niezbędnych materiałów,
- zakup miski ustępowej i umywalki,
- dostosowanie instalacji grzewczej,
- wymianę/dostosowanie instalacji elektrycznych wraz z zakupem niezbędnych materiałów i narzędzi,
- wymianę pokryć powierzchni ścian i podłóg (skucie starej glazury i terakoty, wyrównanie podłoża, położenie nowej glazury, terakoty i cokołów ,położenie gładzi gipsowej ,prace malarskie)
- zakup i montaż drobnych elementów wyposażenia ( lustra ,poręcze, dyspensery mydła i papieru toaletowego, ręczników, wieszaki na ubrania i bagaż, lampa).
Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych mających na celu dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego na ,,POKÓJ CISZY" na pierwszym piętrze budynku dla osób z niepełnosprawnościami , które obejmują :
- wymianę/dostosowanie instalacji elektrycznej wraz z zakupem niezbędnych materiałów,
- wykonanie gładzi gipsowych po uprzednim przygotowaniu ścian wraz z zakupem niezbędnych materiałów,
- prace malarskie wraz z zakupem niezbędnych materiałów i narzędzi,
- zakup i położenie wykładziny antypoślizgowej,
- zakup i montaż rolet.
Okres gwarancji
12 miesięcy

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021-26106-61131, UD/4/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Tarnów
Gmina
Tarnów
Miejscowość
Tarnów

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem okresu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie ukończył minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 50.000,- złotych brutto, polegającą na przebudowie lub remoncie budynku lub pomieszczeń w budynku, w ramach której wykonano roboty ogólnobudowlane lub sanitarne w sposób należyty i terminowo nadzorował zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z Formularzem Oferty Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego oraz referencje bądź inne dokumenty np. protokoły odbioru robót, wystawione dla Wykonawcy przez odbiorcę tego zamówienia, potwierdzające jednoznacznie, że to zamówienie zostało wykonane należycie .
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
2) wykaz należycie i terminowo wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
3) oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego);
4) wzór Umowy, której każda ze stron zostanie parafowana przez Wykonawcę własnoręcznym podpisem, co oznacza akceptację jej postanowień. (Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy są podmiotem powiązanym z Tarnowską Szkołą Wyższą w Tarnowie osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Tarnowską Szkołą Wyższą w Tarnowie lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie lub osobami wykonującymi w imieniu Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie zawarte
w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-26
Data ostatniej zmiany
2021-07-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C = (Cn/Cb) x 80 pkt
Gdzie:
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie
Cn - najniższa cena spośród badanych ofert
Cb - cena oferty badanej
Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość punktowa wagi 80 % (maksymalna ilość punktów 80).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium II
Doświadczenie Wykonawcy.Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych usług (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego) wraz z dołączonymi dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Wartość punktowa wagi 5 % (maksymalna liczba punktów 5).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium III
Maksymalizacja prawdopodobieństwa dochowania terminowości założonych prac i przestrzegania harmonogramu (ocena ofert będzie dokonana w oparciu o dokument - Harmonogram prac stanowiący Załącznik nr 6A,6B,6C). - Wartość punktowa wagi 5 % (maksymalna ilość punktów 5).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium IV
Jakość, w tym wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne oraz gwarancja zabezpieczenie terenu i otoczenia przed oddziaływaniem prac oraz zapewnienie dostępności. Ocena będzie dokonana w oparciu o załącznik nr 7. Wartość punktowa wagi 10% (maksymalna ilość punktów 10).

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Małgorzata Krzos
tel.: 14 657 10 55
e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.