Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów robót...

Przedmiot:

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów robót budowlanych i prac projektowych - przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
ul.Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec
powiat: zgorzelecki
Tel. +48 75 771 25 56, Tel. 075-7711435, fax. 075-7712551
wegliniec@wegliniec.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Węgliniec
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48 75 771 25 5
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Przebudowa Ul. Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie"- Wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy) .
1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów robót budowlanych i prac projektowych.
2. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna być opracowana w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
3. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia ma służyć do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu ,,Przebudowa Ul. Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie" - Wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy).
4. Program funkcjonalno - użytkowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
powinien zawierać:
4.1. stronę tytułową, która obejmuje:
1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;
2) adres obiektu budowlanego
3) nazwy i kody:
a) grup robót,
b) klas robót,
c) kategorii robót;
4) imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego oraz jego adres;
5) imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy;
6) spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego.
4.2. część opisową, która obejmuje:
1) opis ogólny przedmiotu zamówienia, w tym:
- charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;
aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
- ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;
- szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych,
2) opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz przygotowania terenu budowy i warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
4.3. część informacyjną, która obejmuje:
1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
2) oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.
4.4. część graficzną przedstawiającą rozwiązania techniczne i technologiczne, która powinna zawierać:
1) projektowane przekroje poprzeczne modernizowanej drogi, kanalizacji i oczyszczalni ścieków;
2) zagospodarowanie terenu na aktualnych mapach do celów projektowych lub mapach zasadniczych w skali 1:1000, które Wykonawca pozyska swoim staraniem i na swój koszt.
4.5. Szacunek kosztów planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych opracowany zgodnie z metodologią określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389)
4.6. Sporządzana przez Wykonawcę część opisowa oraz kosztowa opracowania nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny" zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w takim przypadku należy opisać parametry techniczne kwalifikujące równoważność rozwiązań.
4.7. Program Funkcjonalno - Użytkowy powinien być sporządzony w oparciu o dane przedstawione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

CPV: 71240000-2

Składanie ofert:
1.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adres wegliniec@wegliniec.pl
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adres wegliniec@wegliniec.pl, w terminie do dnia 02.08.2021r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji całości zamówienia (dla 3 zadań) wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca musi wykazać, iż:
1.4.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej lub programu funkcjonalno-użytkowego na budowę, przebudowę, modernizację drogi publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieciami kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej,
1.4.2. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie dróg, oświetlenia, sieci sanitarnych.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.
V. Opis sposobu przygotowywania ofert
1.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
1.3 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
1.4 Oferta ma obejmować całość zamówienia.
1.5 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy Wykonawcy.

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
a) cena - 100 % - dla każdego zadania oddzielnie

VII. Sposób oceny ofert
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryterium oceny ofert:
1) cena (koszt) - waga kryterium 80%
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według wzoru: C=(C min : C oferty ) × 80, gdzie Cmin oznacza najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, a Coferty cenę badanej oferty.
b) Termin realizacji zamówienia - waga kryterium 20%
Zamawiający oceniając kryterium termin realizacji zamówienia (T) zastosuje poniższe zasady:
1) termin wykonania do 15.12.2021r. - T=20 pkt
3) termin wykonania do 14.01.2022r. - T=10 pkt
4) termin wykonania do 15.02.2022r - T=0 pkt
VIII. Oferta ma zawierać:
1. Ofertę cenową - wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Wykaz usług sporządzony wg załącznika nr 4 do niniejszego zaproszenia.
4. Kopie odpowiednich uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

IX. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).
2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 1 nie będzie rozpatrywana
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn

Kontakt:
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia Pan Ryszard Sokołowski - email: sokolowski@wegliniec.pl , w pozostałych sprawach Pani Monika Fryzowicz - email: fryzowicz@wegliniec.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.