Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace budowlane i remont instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Prace budowlane i remont instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA Centrala Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrownia Turów
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
+48 75 773 4217
Bogumila.Lopuska-Zdonek@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/43294/details
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 75 773 4217
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania:
Modernizacja układu magazynowania i transportu mączki kamienia wapiennego spod zbiorników nr 1 i 2 dla potrzeb nowego bloku - prace budowlane i remont instalacji elektrycznej obiektu dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów

Dokument nr: POST/GEK/CSS/PME-ELT/05160/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
09-08-2021 14:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/43294/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
09-08-2021 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK Odziała Elektrownia Turów

Wymagania:
Dodatkowe informacje:
I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:
1. O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania zakupowego, na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. II poniżej, oraz spełniają warunki udziału w Postępowaniu zakupowym, tj.
1.1. Posiadają niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu,
w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Zakupu, a w szczególności:
Wykonali co najmniej 1 zadanie w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie) w zakresie prac remontowo - budowlanych w tym z montażem lub wymianą instalacji elektrycznej o napięciu do 1 kV w obiekcie przemysłowym".
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczeń oraz dokumentów załączonych na platformie zakupowej OnePlace przez Wykonawcę podczas składania oferty. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca podczas składania oferty na platformie zakupowej OnePlace złoży:
a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu elektronicznym poprzez platformę zakupową - OnePlace - https://oneplace.marketplanet.pl
b. Wykaz zrealizowanych prac, potwierdzających wykonanie co najmniej
1 zadania w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie) w zakresie prac remontowo- budowlanych w tym z montażem lub wymianą instalacji elektrycznej o napięciu do 1 kV w obiekcie przemysłowym. Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
c. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac (min.1) w wykazie
o którym mowa w pkt b. powyżej, wystawione przez odbiorców tj. np. referencje, potwierdzone protokoły odbioru.
II. Przesłanki wykluczenia z postępowania:
1. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie spełnia lub nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym.
2. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Wykonawcę będącego osobą fizyczną a w przypadku pozostałych Wykonawców - urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
3. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli wobec Wykonawcy orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł
z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym / Oferty wstępne / Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym /Oferty wstępne / Oferty niezależnie od siebie.
5. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym.
6. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
7. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli
w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
8. Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Wykonawca został umieszczony na LWZW, z zastrzeżeniem pkt. 6.8.8.Procedury.
9. Zamawiający może (fakultatywnie) zdecydować o wykluczeniu z Postępowania zakupowego Wykonawcy, który:
a) doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania zakupowego i doszło w związku z tym do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu zakupowym,
b) nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki GK PGE lub wykonał ją nienależycie, albo odmówił zawarcia Umowy po przeprowadzonym Postępowaniu zakupowym,
c) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym,
d) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym, lub który zataił te informacje,
e) zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek co będzie w stanie wykazać Zamawiającemu.
III. UWAGI:
1) W postępowaniu nie obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś
w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
2) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie zawiadomień i wyjaśnień oraz dokumentów składanych w toku postępowania zakupowego odbywać się będzie poprzez platformę zakupową - SWPP 2. Pytania do treści Ogłoszenia lub SWZ należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi".
3) Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową - OnePlace - https://oneplace.marketplanet.pl
4) Okres związania ofertą: 60 dni.
5) Zamawiający stosuje tzw. ,,procedurę odwróconą" tzn. najpierw dokona badania i oceny Ofert,
a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6) Zamawiający po dokonaniu oceny Ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej (jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty) i/lub negocjacje handlowe. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena jednostkowa netto przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy. Warunkiem koniecznym czynnego uczestnictwa w aukcji elektronicznej jest posiadanie uwierzytelnionego na platformie OnePlace konta Użytkownika. Zamawiający zastrzega, że do udziału w aukcji elektronicznej i/lub negocjacji handlowych zaprosi Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
8) Kryteria oceny ofert: Cena - 100,00%

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Bogumiła Łopuska-Zdonek
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Bogumila.Lopuska-Zdonek@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 75 773 4217

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.