Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
244z dziś
4720z ostatnich 7 dni
18700z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP

Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Kultury Podgórza w Krakowie
Sokolska 13
30-510 Kraków
powiat: Kraków
sekretariat@ckpodgorza.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP Swoszowice z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury Podgórza
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane tj. roboty wykończeniowe i adaptacyjne w pomieszczeniach budynku Dworca PKP w Swoszowicach. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej - dnia 2.08.2021 r. o godz. 12.00 W celach organizacyjnych zamiar dokonania wizji lokalnej należy zgłosić emailem na adres: pawel.bak @ckpodgorza.pl.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00126903, ZP-1/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu ePUAP za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w przy użyciu:
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@ckpodgorza.pl
Zamawiający zaleca składanie wszelkich dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@ckpodgorza.pl za wyjątkiem oferty, która musi zostać przekazana Zamawiającemu w sposób określony w niniejszym rozdziale SWZ, tj. za pośrednictwem miniPortalu, w którym po wyborze ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" nastąpi przekierowanie na konto ePUAP. Szyfrowanie oferty przez Wykonawcę odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla wykonawców na miniPortalu. Korespondencja przesłana za pomocą ,,Formularza do komunikacji" nie może być zaszyfrowana.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji" do których przekierowuje go miniPortal. Uwaga! Ofertę należy złożyć za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na miniPortalu, który następnie przekieruje automatycznie na ePUAP.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest Centrum Kultury Podgórza z siedzibą w Krakowie (zwane dalej: CKP lub Zamawiający) 30-510 Kraków, Ul. Sokolska 13, adres e-mail: sekretariat@ckpodgorza.pl nr tel.: 126563670
Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: Centrum Kultury Podgórza, Ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków lub pod numerem telefonu: 12 3506132
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prace budowlane - wykończeniowe w pomieszczeniach Dworca PKP w Swoszowicach, znak postępowania: ZP - 1/2021 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:? prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO). W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.? prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO)*;? prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pozostałe informacje w SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane tj. roboty wykończeniowe i adaptacyjne w pomieszczeniach budynku Dworca PKP w Swoszowicach. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej - dnia 2.08.2021 r. o godzinie 12.00 W celach organizacyjnych zamiar dokonania wizji lokalnej należy zgłosić emailem na adres: pawel.bak @ckpodgorza.pl.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla każdej z części Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o wadze:
Cena (C) - waga kryterium 60% (60 pkt)
Wydłużenie gwarancji (G) - waga kryterium40 % (40 pkt)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu
4. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
a) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
i. minimum dwa zamówienia, spełniające następujące wymagania:
- każde zamówienie polegało na wykonaniu robót budowlanych polegających na wykończeniu i/lub remoncie i/lub przebudowie/adaptacji/ modernizacji budynku budowlanego,
- łączna wartość zamówień wynosiła minimum 400.000,00 zł brutto

Uwaga: pod pojęciem "zamówienia" zamawiający rozumie umowę. W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający pod pojęciem budynek rozumie budynek zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
ii. dysponuje lub będzie dysponował:
a. co najmniej jedną osoba pełniącą funkcję Kierownika budowy tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej dwóch robót budowlanych o wartości robót co najmniej 300.000,00 PLN brutto łącznie,
b. co najmniej jedną osoba pełniącą funkcję Kierownika robót w branży sanitarnej tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej dwóch robót budowlanych o wartości robót co najmniej 300.000,00 PLN brutto łącznie
c. co najmniej jedną osoba pełniącą funkcję Kierownika robót w branży elektrycznej tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej dwóch robót budowlanych o wartości robót co najmniej 300.000,00 PLN brutto łącznie
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831).

Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, lub którzy nabyli prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności w oparciu o przepisy prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a kwalifikacje te zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniach pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
b) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie ofert, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) wykaz wykonanych zamówień, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmio-tów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z treścią załącznika nr 7. do SWZ.
d) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
7. Oświadczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń:
a) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 4 ustawy i powtórzonych w rozdz. V SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ (składane razem z ofertą).

Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
b) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu, o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych.
c) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów - o ile zachodzi,
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
? zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
? sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
? czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale V SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony dopuszczają dokonanie następujących zmian umowy o charakterze istotnym: a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy: i. z uwagi na warunki atmosferyczne nie jest możliwe wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie. Przez warunki atmosferyczne strony rozumieją warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów takie jak: powodzie, podtopienia, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe - o ile długość ich łącznego oddziaływania w okresie realizacji Umowy przekroczy 30 dni. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 3.
ii. z uwagi na wystąpienie przesłanek o których mowa w § 2 ust. 7 lit. a - e umowy 01) nastąpi opóźnienie w wydaniu zgód i pozwoleń dotyczących Inwestycji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 02) nastąpi przerwanie wykonania robót na skutek wydania decyzji przez organy administracji publicznej, które to decyzje zostały wydane z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
03) nastąpi zmiana przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót,
04) nastąpi wydłużenie terminów odbiorów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 05) nastąpi odkrycie na terenie prowadzonych robót przedmiotów o znaczeniu archeologicznym lub historycznym
- o ile długość ich łącznego oddziaływania w okresie realizacji umowy przekroczy 20 dni. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 3.
b) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy:
iii. w ten sposób że wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych. Za roboty zamienne Strony uznają działania wprowadzające rozwiązania zamienne w stosunku do opisanych w Dokumentacji projektowej i/lub technicznej które nie stanowią rozszerzenia Przedmiotu umowy a jedynie stanowią inny sposób wykonania robót tj. w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń i są konieczne do wprowadzenia z uwagi na:
1) zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych robót,
2) poprawieniu parametrów technicznych Przedmiotu umowy,
3) obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację Przedmiotu umowy,
4) błędy lub braki w Dokumentacji projektowej i/lub technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji projektowej i/lub technicznej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;
5) postęp technologiczny lub zmianę przepisów prawa lub obowiązujących norm i aprobat technicznych.
Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4.
iv. w ten sposób że wystąpi konieczność zaniechania wykonania robót. Za roboty zaniechanie Strony uznają prace co do których decyzją Zamawiającego został ograniczony ich zakres. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4.
v. w ten sposób że wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych. Za roboty dodatkowe Strony uznają roboty, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego a były przewidziane w projekcie budowlanym. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4.
vi. z uwagi na zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub funkcjonalnych lub z uwagi na niedostępność na rynku materiałów i urządzeń, w szczególności w przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania Przedmiotu umowy pozwalającej na: zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia; kosztów eksploatacji; kosztów konserwacji; poprawę parametrów technicznych; wydajności; właściwości funkcjonalno- użytkowych. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4.
vii. wynikająca z przeprowadzonych dodatkowych badań, analiz i ekspertyz. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla każdej z części Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o wadze:
Cena (C) - waga kryterium 60% (60 pkt)
Wydłużenie gwarancji (G) - waga kryterium40 % (40 pkt)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.