Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
153z dziś
4629z ostatnich 7 dni
18610z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Boisko wysokich lotów- rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego

Przedmiot:

Boisko wysokich lotów- rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lublin
Pl. Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
powiat: Lublin
zamowienia@lublin.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Boisko wysokich lotów- rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy SP 31 przy Ul. Lotniczej 1 w Lublinie zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego V
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Rozebranie istniejącej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy (wraz z wywozem i utylizacją)
2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
3. Rozścielenie warstwy kruszywa o drobnej frakcji,
4. Dostarczenie i ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wyznaczeniem i wklejeniem linii koloru białego i zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze szarym,
5. Zakup, dostarczenie i wymiana (demontaż istniejących i montaż nowych) bramek stalowych ocynkowanych i malowanych do piłki nożnej w komplecie z siatką polipropylenową,
.6. Zakup i dostarczenie bramek do piłki nożnej przenośnych aluminiowych w komplecie z siatką polipropylenową
UWAGA!
Etapy II - IV wymienione w dokumentacji projektowej oraz w STWiORB nie są objęte przedmiotem zamówienia.

CPV: 45212200-8, 45100000-8, 45110000-1, 45212290-5, 45262210-6

Dokument nr: 2021/BZP 00127031, ZP-P-I.271.58.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 14:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym: ZP-P-I.271.58.20215. Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1.1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109
Lublin. 1.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres
Administratora danych. 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 1.4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy. 1.5. Z danych osobowych
będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 1.3 tj. zgodnie z art. 78
ust. 1 ustawy, przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Po tym czasie
z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. 1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy. 1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 1.8. Posiada
Pani/Pan: 1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, 1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 1.8.4. prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 1.8.5. 1.9. nie
przysługuje Pani/Panu: 1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych, 1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 1.9.3.
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 12:00
Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-P-I.271.58.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Rozebranie istniejącej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy (wraz z wywozem i utylizacją)
2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
3. Rozścielenie warstwy kruszywa o drobnej frakcji,
4. Dostarczenie i ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wyznaczeniem i wklejeniem linii koloru białego i zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze szarym,
5. Zakup, dostarczenie i wymiana (demontaż istniejących i montaż nowych) bramek stalowych ocynkowanych i malowanych do piłki nożnej w komplecie z siatką polipropylenową,
.6. Zakup i dostarczenie bramek do piłki nożnej przenośnych aluminiowych w komplecie z siatką polipropylenową
UWAGA!
Etapy II - IV wymienione w dokumentacji projektowej oraz w STWiORB nie są objęte przedmiotem zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

45262210-6 - Fundamentowanie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące posiadania przez wykonawców zdolności ekonomicznej/finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia:
1.1. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 200.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem oświadczenia.
2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące niezbędnych kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia oraz doświadczenia Wykonawcy.
2.1.dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
a) konstrukcyjno - budowlanej, przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, liczone od dnia wydania uprawnień (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. t. j. Dz. U. z 2016 r. poz 290).
2.2. wykonanie minimum 2 robót budowlanych obejmujących budowę i/lub przebudowę i/lub remont boiska o nawierzchni ze sztucznej strawy o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto każda robota (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 300 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy), w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego
na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-8 ustawy.
3. Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt 1. i 2. podmiotów udostępniających zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust.
5 ustawy Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w
równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w
równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt .1.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1
4. Dokumenty wymienione w pkt 1 - 2. osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione jeżeli w zakresie określonym w pkt 5.4) ppk 2.2. co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dysponuje wymaganą zdolnością techniczną lub zawodową i wykona roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 3.1. oświadczenie wymagane w pkt 5.5 oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt 1.3. (o ile zachodzi taka okoliczność) winien złożyć każdy wykonawca. Oświadczenia potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3.2. Oświadczenie wymagane w IX pkt 1.4. oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt 1.5. winny być złożone wspólnie przez wykonawców. 3.3. Dokumenty wymagane w pkt 5.11) ppkt 1 winien złożyć każdy wykonawca. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4.1. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 5.6. winien złożyć każdy wykonawca.4.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 5.7. winny być złożone wspólnie przez wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia znajdują się we wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.