Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic

Przedmiot:

Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
drogi@um.zielona-gora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA: Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic: Wrocławskiej i Lwowskiej w ramach zadania ,,Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Ul. Wrocławskiej i Lwowskiej"
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie koncepcji projektowej geometrii przebudowy skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w 2 wariantach.
2) Opracowanie w programie do modelowania ruchu (symulacja mikroskopowa) dla obu wariantów projektowanej sygnalizacji świetlej wraz z kosztorysami szacunkowymi oraz symulacje stanu istniejącego (skalibrowana do nagrania wideo).
3) Wykonanie pomiarów ruchu na skrzyżowaniu Ul. Wrocławskiej i Lwowskiej w Zielonej Górze:
a) Pomiary należy wykonać poprzez nagranie kamerą we wrześniu 2021 r.
b) W każdym z dni pomiarowych pomiary należy prowadzić przez 16 godzin, w godz.ch 6:00-22:00
c) Wyniki pomiarów należy również zapisać w pliku .xlsx wg. Wzory przekazanego przez Zamawiającego:
- w zakładkach A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, należy wpisywać wyniki pomiarów (w przypadku niniejszego zamówienia jedynie w zakładkach A1, B1, C1, A2, B2, C2 - dwa pomiary)
- A, B, C i D to wloty skrzyżowania wg. poniższej grafiki:
-formularz zawiera już 15 minutowe interwały
- kolumny A, O, SD, C ,Cp, M, R, I to rodzaje pojazdów (w autobusach ująć również mikrobusy) 4) opracowanie dla wariantu wskazanego w Etapie II programów działania sygnalizacji dla:
a) Godziny szczytu porannego
b) Godziny pomiędzy szczytami
c) Godziny szczytu południowego
d) Godziny późniego popołudnia
e) Godziny wieczorne i nocne.
Programy sygnalizacji należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311)
5) Na podstawie pomiarów własnych (wg, Pkt 3 powyżej) oraz załącznikiem nr 3 (pomiary.pdf) na podstawie, którego przeliczono natężenie ruchu dla godzin szczytu, należy wyliczyć typowe natężenie dla pięciu analizowanych pór dnia (pkt 4a - 4e powyżej) i stworzyć dla nich kartogramy ruchu (w uzgodnionej z Zamawiającym formie - np. w plikach .xlsx)
6) Zbudowany model ruchu w programie do mikrosymulacji wraz z programem sygnalizacji dla stanu istniejącego należy przekazać Zamawiającemu zarówno w wersji filmów (plik .mp4) jak i w wersji edytowalnej - pliki muszą być możliwe do otwarcia i edytowania w programie Vissim wersja 11.00-07, którym dysponuje Zamawiający
7) Raporty z wykonanych prac muszą zawierać m.in. zrzuty ekranu z danymi właściela/właścicieli oprogramowania do projektowania programów sygnalizacji świetlnej oraz programu do modelowania ruchu, w którym wykonuje się prace w ramach niniejszego zlecenia. Właścicielem ww. oprogramowania musi być podmiot lub osoba wykonująca zlecenie.
8) Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej - 3 egzemplarze ; w wersji elektronicznej - 1 egzemplarz.

Dokument nr: DZ-BD.7251.22.2021.MB RISS

Otwarcie ofert: 6) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.08.2021 r. o godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
a) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.08.2021 r. do godz. 12:00 w
siedzibie Zamawiającego, pokój 417
b) Oferty złożone po terminie z podanym wyżej nie zostaną rozpatrzone.

Miejsce i termin realizacji:
2. Terminy wykonania robót budowlanych:
Zadanie powinno zostać zrealizowane trzyetapowo:
1) Etap I - wykonanie w formie raportu koncepcji przebudowy skrzyżowania, symulacji ruchu drogowego w programie do modelowania mikroskopowego (stan istniejący) pomiarów i badań ruchu w modelu mikroskopowym dla stanu istniejącego - termin realizacji 30.09.2021 r.
2) Etap II - opracowanie w formie raportu symulacji ruchu drogowego (w programie do modelowania mikroskopowego) dla dwóch wariantów projektowanej sygnalizacji świetlnej skrzyżowania dla szczytów porannego i popołudniowego, w tym analiz porównawczych w terminie do 30.10.2021 r.
Raport powinien wskazywać wariant sugerowany przez Wykonawcę zarówno pod względem przepustowości jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego. W raporcie należy zawrzeć m.in. obliczenia przepustowości w oparciu o wykonane symulacje.
3) Etap III - opracowanie w formie raportu dla wariantu wybranego w etapie II programów działań sygnalizacji wg. Pkt 1) - ust. 4) niniejszego zapytania (5 programów) wraz z opracowaniem wyników analiz i ocen działania, wykonanie kosztorysów szacunkowych) w terminie do 30.11.2021 r.

Wymagania:
3. Opis sposobu obliczania ceny oraz istotne warunki umowy:
1) Należy podać cenę za wykonanie całości zamówienia,
2) Istotne warunku umowy:
a) Wynagrodzenie za realizację każdego z etapów zlecenia będzie wypłacane przez Zamawiającego zgodnie w terminach 21 dni od daty otrzymania faktury VAT i protokołu odbioru,
b) Do wszystkich opłat doliczony zostanie należy podatek VAT
3) Odbiór przedmiotu umowy:
a) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac, przekaże opracowania i nośniki elektroniczne
b) Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przekazania dokona czynności odbioru, pod warunkiem bezusterkowego wykonania zamówienia. W razie konieczności Zamawiający wniesie uwagi i wyznaczy termin na ich wprowadzenie jednak nie krótszy niż 7 dni,
c) Czynności odbioru zakończone zostaną podpisaniem protokołu końcowego.
4. Miejsce, termin, sposób składania ofert:
1) Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) Ofertę cenową dla zamówienia
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6-mscy przed upływem terminu składania ofert
c) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
d) Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
e) Potwierdzenie wykonania min. dwóch modeli symulacji w skali mikroskopowej.
f) Oświadczenie Wykonawcy, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem pozwalającym na zrealizowanie zamówienia.
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną i spełnia wszystkie wymagania przedmiotu zamówienia
3) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu lub jeśli koszty oferty przekroczą zabezpieczone środki na realizację zadania. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących odwołań.
4) Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie
b) Na kopercie należy umieścić adres Zamawiającego i nazwę zadania
c) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku języku polskim i obejmować całość zamówienia. Formularze wypełnić czytelną trwałą techniką.

Kontakt:
7) Zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną jako formę porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcą.
E-mai!: drogi@um.zielona-gora.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.