Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja lodowiska

Przedmiot:

Modernizacja lodowiska

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Pionki
Aleja Jana Pawła II, 15
26-670 Pionki
powiat: radomski
48 3414201
burmistrz@pionki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pionki
Wadium: 7.000,00 zł
Nr telefonu: 48 3414201
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja lodowiska w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa zadaszenia istniejącego lodowiska sezonowego przy ul.
Leśnej na działce 2/13 w Pionkach, gm. Pionki. Zaprojektowano zadaszenie z przestrzennych
kratownic stalowych, opartych na słupach stalowych z profili goracowalcowanych.
Zaprojektowano zadaszenie łukowe. Konstrukcja zadaszenia z przestrzennych kratownic
stalowych wspartych na słupach stalowych. Całość zadaszenia, tj. konstrukcja stalowa, pokrycie
oraz obrobki blacharskie zaprojektowano w kolorze ciemnoszarym.
Dane ogólne zadaszenia:
Wymiary po obrysie zewnętrznym 22,80x40,05m
Powierzchnia dachu (pokrycia) 976,87m2
Powierzchnia rzutu poziomego dachu 933,70m2
Wysokość wiaty od poziomu terenu 8,01m

CPV: 45200000-9, 45100000-8, 45300000-0, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00127028, IR.271.10.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.bip.pionki.pl/strona-2931-rok_2021.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się za pośrednictwem/przy użyciu:
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
adres ePUAP zamawiającego: /umpionki/SkrytkaESP
c) poczty elektronicznej: burmistrz@pionki.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Przy przekazywaniu dokumentów lub oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji Zamawiający i Wykonawcy powołują się na nazwę zamówienia lub numer referencyjny postępowania.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz w Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu oraz
ePUAP).
7. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed
upływem wymaganego terminu. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania drogą elektroniczną.
8. Za datę przekazania oferty wraz z załącznikami składanymi wraz z ofertą, przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Oferta musi być sporządzona w formacie danych zgodnym z formatami wyszczególnionymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie -
zaleca się sporządzenie oferty w formacie .pdf
11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913), które Wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa", a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresowane do jednego pliku archiwum
(ZIP).
12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania Ofert zmienić lub wycofać Ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania Oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/miniPortalu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał
w niniejszym postępowaniu;
2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Marek Janeczek - kontakt: m.janeczek@pionki.pl ;
tel. 48 3414231;
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa, w szczególności
zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej;
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Zamawiający informuje, że Wykonawca w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu jest
zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków informacyjnych wymaganych przez RODO i
związanych z udziałem w przedmiotowym waniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki
informacyjne z:
art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te
wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów
składanych na żądanie zamawiającego,
art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a
które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na
żądanie zamawiającego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania Oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.10.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa zadaszenia istniejącego lodowiska sezonowego przy ul.
Leśnej na działce 2/13 w Pionkach, gm. Pionki. Zaprojektowano zadaszenie z przestrzennych
kratownic stalowych, opartych na słupach stalowych z profili goracowalcowanych.
Zaprojektowano zadaszenie łukowe. Konstrukcja zadaszenia z przestrzennych kratownic
stalowych wspartych na słupach stalowych. Całość zadaszenia, tj. konstrukcja stalowa, pokrycie
oraz obrobki blacharskie zaprojektowano w kolorze ciemnoszarym.
Dane ogólne zadaszenia:
Wymiary po obrysie zewnętrznym 22,80x40,05m
Powierzchnia dachu (pokrycia) 976,87m2
Powierzchnia rzutu poziomego dachu 933,70m2
Wysokość wiaty od poziomu terenu 8,01m
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami:
1) Cena oferty (60%) - maksymalnie 60 punktów
2) Gwarancja i rękojmia (przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi) (40%) - maksymalnie 40 punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia (przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 2. Dowód wpłaty wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona
notarialnie, opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w
szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą, wszystkich
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z
określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
c) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
d) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki
takich zmian zostały określone również w ustawie Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami:
1) Cena oferty (60%) - maksymalnie 60 punktów
2) Gwarancja i rękojmia (przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi) (40%) - maksymalnie 40 punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia (przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.