Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowych

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowych

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
powiat: kolbuszowski
tel. 17 74 45 774
zdp@kolbuszowski.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Kolbuszowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 74 45 774
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na zadanie: ,,Opracowanie dokumentacji projektowych:
Część Nr 1 Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń - Domatków - Bukowiec - Kupno w km 8 +407 -8+644 polegającą na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Bukowiec strona lewa.
Część Nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie -Podtrąba w miejscowości Przyłęk w KM 8+658 - 9+450 strona prawa.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Część Nr 1
Przedmiot zamówienia dotyczy dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1227 R Trześń - Domatków - Bukowiec - Kupno w km 8 +407 - 8+644 polegającą na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Bukowiec strona lewa. Długość projektowanego chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 227 R - 0,237 km, chodnik zlokalizowany przyjezdni. Dokumentacja na przebudowę wyżej wymienionego odcinka drogi zakresem obejmuje oprócz branży drogowej, branże towarzyszące niezbędne w zakresie realizacji zadnia. Dokumentację należy opracować w/g. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643). Należy skalkulować wszystkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w tym min. materiały z ośrodka dokumentacji geodezyjnej np. wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów itd. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem. Dokumentacja projektowa musi zawierać wszelkie niezbędne dokumenty w celu uzyskania zgłoszenia robót budowlanych jeżeli przepisy prawa lub rozwiązania projektowe nakładają taki obowiązek to należy je uzyskać oraz wszelkie decyzje, uzgodnienia w sprawie kolizji istniejącej infrastruktury z właścicielami lub zarządcami tej infrastruktury itp. Projektant dokona wizji oraz inwentaryzacji stanu istniejącego w ternie. Jednostka projektowa przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przedstawi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej koncepcję projektowanej przebudowy drogi polegającą na budowie chodnika, celem zatwierdzenia przez tut. Zarząd proponowanych rozwiązań projektowych. Należy przyjąć szary kolor kostki na chodniku z czerwoną opaską, 2 i 3 rząd od strony jezdni, natomiast na zjazdach kolor czerwony. Cenę należy podać za:
- Projekt wykonawczy - 3 egzemplarze (projekt wykonawczy musi zawierać: opis techniczny wykaz zjazdów, tabelę robót ziemnych opracowaną na podstawie przekrojów poprzecznych, przekroje)
- materiały do zgłoszenia robót (3 egzemplarze)
- szczegółowe specyfikacje techniczne (2 egzemplarze)
- przedmiar, kosztorys ofertowy i inwestorski w formie edytowalnej
Część Nr 2
Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1162 R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba w miejscowości Przyłęk w KM 8+658 - 9+450 strona prawa. Długość projektowanego chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 162 R - 0,792 km, chodnik zlokalizowany przy jezdni. Dokumentacja na przebudowę wyżej wymienionego odcinka drogi zakresem obejmuje oprócz branży drogowej, branże towarzyszące niezbędne w zakresie realizacji zadnia. Dokumentację należy opracować w/g. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643). Należy skalkulować wszystkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w tym min. materiały z ośrodka dokumentacji geodezyjnej np. wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów itd. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem. Dokumentacja projektowa musi zawierać wszelkie niezbędne dokumenty w celu uzyskania zgłoszenia robót budowlanych jeżeli przepisy prawa lub rozwiązania projektowe nakładają taki obowiązek to należy je uzyskać oraz wszelkie decyzje, uzgodnienia w sprawie kolizji istniejącej infrastruktury z właścicielami lub zarządcami tej infrastruktury itp. Projektant dokona wizji oraz inwentaryzacji stanu istniejącego w ternie. Jednostka projektowa przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przedstawi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej koncepcję projektowanej przebudowy drogi polegającą na budowie chodnika, celem zatwierdzenia przez tut. Zarząd proponowanych rozwiązań projektowych. Należy przyjąć szary kolor kostki na chodniku z czerwoną opaską, 2 i 3 rząd od strony jezdni (nawiązanie do istniejącego chodnika), natomiast na zjazdach kolor czerwony. Cenę należy podać za:
- Projekt wykonawczy - 3 egzemplarze (projekt wykonawczy musi zawierać: opis techniczny wykaz zjazdów, tabelę robót ziemnych opracowaną na podstawie przekrojów poprzecznych, przekroje)
- materiały do zgłoszenia robót (3 egzemplarze)
- szczegółowe specyfikacje techniczne (2 egzemplarze)
- przedmiar, kosztorys ofertowy i inwestorski w formie edytowalnej
Dokumentacja projektowa winna być sporządzona przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w stosownych specjalnościach, winna być zgodna z wymaganiami ustaw, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokument nr: ZDP. 2720.R3.1.21

Składanie ofert:
2. Miejsce i termin składania ofert Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2021r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej Ul. 11- go Listopada 10, 36 -100 Kolbuszowa, pok. nr 502

Miejsce i termin realizacji:
3.Termin wykonania zamówienia: 30.09.2021 r.

Wymagania:
4. Opis sposobu przygotowania ofert
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie. Wykonawca sporządzi ofertę według podanego wzoru - załącznik nr 3
- Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem nazwy zadania.
- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,
- Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, cenę należy podać za całość zamówienia za cz. nr 1 i 2, nie ma możliwości składania ofert częściowych.
- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Cenę należy podać w zł, musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, a także wliczonym podatkiem VAT,
- Przed złożeniem ofert należy dokładnie zapoznać się z zamówieniem i zdobyć wszelkie potrzebne informacje niezbędne do złożenia oferty i podpisania umowy (zaleca się wizje lokalną w terenie), ponieważ zaoferowana cena nie podlega zmianie
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- oferty złożone tylko na jedną część będą odrzucane.
- oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone do nadawcy.
5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - najniższa cena ofertowa brutto(100%) za część nr 1 i część nr 2 łącznie.
Termin Płatności: 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury Vat
6. Dodatkowe informacje
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
O dokonanej poprawie zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę.
zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert zamawiający zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatpwych w
Kolbuszowej
- inspektor ochrony danych osobowych u administratora - adres e-ma_L
iod@kolbuszowski.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;
? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je
pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
? podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; o posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *o
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
* * Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
Osoba do kontaktu: Dyrektor ZDP w Kolbuszowej Eugeniusz Szczebiwilk tel. 17 74 45 774
e-mail do kontaktu: zdp@kolbuszowski.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.