Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Przedmiot:

WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Miński
T. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
zamowienia@powiatminski.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski/proceedings
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W OBIEKTACH POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Krótki opis przedmiotu zamówienia

PONIŻSZA NUMERACJA ZGODNA Z SWZ.
4.1. Przedmiot zamówienia polega na sporządzeniu dokumentacji projektowej (projekt techniczny) instalacji fotowoltaicznej, dostawie urządzeń wraz z ich montażem, uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej oraz wykonaniu niezbędnych robót budowlanych w obiektach powiatowych jednostek organizacyjnych tj. na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki: Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim; Budynek Zespołu Szkół Turystyczno - Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim.
Przedmiot zamówienia obejmuje urządzenia fabrycznie nowe i nieużywane. Instalacja fotowoltaiczna winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 10 do umowy.

CPV: 45261215-4, 45000000-7, 45315000-8, 45331000-6, 71220000-6, 71323100-9

Dokument nr: 2021/BZP 00127052, I.272.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera pkt 7 SWZ.
PONIŻSZA NUMERACJA ZGODNA Z SWZ.
7. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się komunikował z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
7.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski
7.2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".
7.3. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@powiatminski.pl (nie dotyczy składania ofert).
7.4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
7.5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji ,,Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
7.6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7.7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7.8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem (https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): PONIŻSZA NUMERACJA ZGODNA Z SWZ.
25.8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy Ul. T. Kościuszki 3,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@powiatminski.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: I.272.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PONIŻSZA NUMERACJA ZGODNA Z SWZ.
4.1. Przedmiot zamówienia polega na sporządzeniu dokumentacji projektowej (projekt techniczny) instalacji fotowoltaicznej, dostawie urządzeń wraz z ich montażem, uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej oraz wykonaniu niezbędnych robót budowlanych w obiektach powiatowych jednostek organizacyjnych tj. na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki: Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim; Budynek Zespołu Szkół Turystyczno - Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim.
Przedmiot zamówienia obejmuje urządzenia fabrycznie nowe i nieużywane. Instalacja fotowoltaiczna winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 10 do umowy.
4.2. Okres gwarancji i rękojmi:
1. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniego okresu gwarancji i rękojmi jednak nie więcej niż 7 - letniego licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Dokument gwarancyjny stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby urządzenia wchodzące w skład instalacji posiadały gwarancję producenta:
a) min. 25 lat - na moduły fotowoltaiczne,
b) min. 12 lat - na inwertery.
3. Wymagana jest również 25 letnia liniowa gwarancja na moc modułów - min. 80% mocy nominalnej po 25 latach.
4. Dostarczone urządzenia instalacji posiadać muszą:
a) karty gwarancyjne odpowiednio dla modułów fotowoltaicznych,
b) stosowne certyfikaty i świadectwa zgodności wymagane przepisami obowiązującego prawa w języku polskim;
c) karty katalogowe modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez przedstawicieli producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim, obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wymaga reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia od min 4 godzin do max. 24 godzin.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia (S)
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia (G)
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
PONIŻSZA NUMERACJA ZGODNA Z SWZ.
14.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają niżej wymienione warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli:
a) przedstawi wykaz co najmniej dwóch dostaw wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych o mocy min. 49 kW każda oraz o wartości co najmniej 150 tys. brutto każda z podaniem ich wartości, rodzaju, dat wykonania zakończenia oraz miejsca i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Informacje należy podać na druku zgodnym ze wzorem załącznika Nr 5 do SWZ;
b) wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą z odpowiednimi uprawnieniami do sporządzenia projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej, o min. 2 letnim doświadczeniu. Informacje należy podać na druku zgodnym ze wzorem załącznika Nr 6 do SWZ;
c) wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania ekspertyzy technicznej wraz z obliczeniami potwierdzające możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy min. 49 kW na obiekcie Zamawiającego. Informacje należy podać na druku zgodnym ze wzorem załącznika Nr 6 do SWZ;
d) przedstawi wykaz punktów serwisowych zapewniających na terytorium Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na moduły fotowoltaiczne oraz na inwertery. Informacje należy podać na druku zgodnym ze wzorem załącznika Nr 7 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: PONIŻSZA NUMERACJA ZGODNA Z SWZ.
16.2.1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zestawienia oferowanych urządzeń (w druku Formularza oferty - Tabela Elementów Zryczałtowanych) zawierające w szczególności wskazanie nazwy producenta, rodzaju i mocy zainstalowanych źródeł oraz parametrów instalacji fotowoltaicznych wraz z dokumentami potwierdzającymi w/w, tj.:
a) certyfikaty potwierdzające zgodność modułów fotowoltaicznych z normami PN-EN 61215:2017, PN-EN 61730-1:2018 ( lub równoważnymi );
b) karty katalogowe modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez przedstawicieli producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim, obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
PONIŻSZA NUMERACJA ZGODNA Z SWZ.
16.2.1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zestawienia oferowanych urządzeń zawierające w szczególności wskazanie nazwy producenta, rodzaju i mocy zainstalowanych źródeł oraz parametrów instalacji fotowoltaicznych wraz z dokumentami potwierdzającymi w/w, tj.:
a) certyfikaty potwierdzające zgodność modułów fotowoltaicznych z normami PN-EN 61215:2017, PN-EN 61730-1:2018 ( lub równoważnymi ) ;
b) karty katalogowe modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez przedstawicieli producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim, obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia .
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
a) certyfikaty potwierdzające zgodność modułów fotowoltaicznych z normami PN-EN 61215:2017, PN-EN 61730-1:2018 ( lub równoważnymi ) ;
b) karty katalogowe modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez przedstawicieli producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim, obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia .
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
PONIŻSZA NUMERACJA ZGODNA Z SWZ.
11. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 16.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
11.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
ZMIANY UMOWY ZAWARTE ZOSTAŁY W § 16 UMOWY
1. Strony umowy w sprawie zamówienia niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem zachorowań na COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:
5. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.
6. Wykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
2) zmianę sposobu wykonywania dostawy;
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy;
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia (S)
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia (G)
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.