Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowych

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KRUSZWICA
Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
powiat: inowrocławski
um@kruszwica.um.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488365
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kruszwica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg gminnych - II postępowanie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 15 tygodni od dnia zawarcia umowy.

1. Część opisowa
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie".
Dokumentację projektową należy wykonać starannie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami projektowania, zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzą inżynierską.
Realizacja zadania obejmuje:
1) uzyskanie mapy do celów projektowych
2) opracowanie geotechniczne
3) operat terenowo - prawny
4) wykonanie projektu budowlanego przebudowywanej drogi gminnej
5) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
6) opracowanie przedmiarów robót
7) opracowanie kosztorysów inwestorskich
8) opracowanie wzorów kosztorysów ofertowych
9) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów stałej organizacji ruchu
10) uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji technicznej
11) w razie konieczności uzyskanie stosownego odstępstwa właściwego Ministerstwa od warunków technicznych
12) przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
13) sprawowanie nadzoru autorskiego.

1.2 Opis stanu istniejącego.
Drogi objęta opracowaniem zlokalizowane są na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 14/10 na całej długości oraz w części działki 66 obręb Tarnowo. Długość odcinków przewidzianych do realizacji to ok. 220 mb. (dz. nr 14/10) oraz ok. 90 mb (dz. nr 66. Początek dla każdego odcinka stanowi włączenie w drogę powiatową nr 2578C relacji Bródzki - Głębokie położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 37 obręb Tarnowo. W stanie istniejącym drogi objęte przedmiotem opracowania stanowią drogi wewnętrzne w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych.

Drogi posiadają nawierzchnię gruntową, lokalnie utwardzoną kruszywem. Nie ma wydzielonych ciągów pieszych. Brak zachowania właściwej równości poprzecznej
i podłużnej. W ciągu dróg istnieją urządzenia techniczne niezwiązane z funkcjonowaniem dróg tj. sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć telefoniczna. Nie wyklucza się innych przewodów podziemnych. Spływ wód opadowych odbywa się na tereny przyległe. Istnieją lokalnie zjazdy indywidualne do przyległych posesji i na pola uprawne. Brak skrzyżowań na odcinku objętym opracowaniem.

1.3. Wymagania i parametry techniczno - użytkowe dla realizowanego zadania.
1.3.1. Parametry techniczno - użytkowe przebudowywanych dróg.
Przebudowę odcinków dróg należy zaprojektować w ten sposób aby uzyskać założone poniżej parametry techniczno - użytkowe:
1. Klasa techniczna drogi - D.
2. Kategoria ruchu - KR-1.
3. Nośność nawierzchni - min. 80 kN/oś.
4. Grupa nośności podłoża - G1.
5. Szerokość użytkowa jezdni - min. 4,0m. z wymaganymi mijankami.
6. Nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.
7. Należy zapewnić właściwe odwodnienie dróg. Nie dopuszcza się spływu wód opadowych na przyległe posesje. Zaprojektować odwodnienie odcinka drogi poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych elementów drogi, umożliwiające odpływ wody do rowów przydrożnych i naturalnych odbiorników wody. Na obszarze, z którego odprowadzenie wody powierzchniowej bezpośrednio do ziemi lub do odbiornika wody nie będzie możliwe, należy uwzględnić zaprojektowanie urządzeń ściekowych. Wody powierzchniowe ze ścieku powinny być odprowadzone przez studzienki ściekowe przykanalikiem do kanalizacji lub w wypadku braku kanalizacji przykanalikiem do rowu przydrożnego. W przypadku gdy nie ma możliwości odprowadzenia wody za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia należy uwzględnić zaprojektowanie kanalizacji deszczowej.
8. Zaprojektować budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do drogi w granicach opracowania.

1.4. Wymagania dla opracowań projektowych.

1.4.1. Zakres dokumentacji projektowej.

Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmować:
1. Uzyskanie mapy do celów projektowych z naniesionymi granicami własności
i numerami działek sąsiednich oraz reperami roboczymi).
2. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej podłoża dla potrzeb przebudowy dróg.
3. Wykonanie pomiarów geodezyjnych aktualizujących stan istniejący i projektowany w formie operatu geodezyjnego załączonego do dokumentacji podstawowej.
4. Opracowanie projektów branżowych (o ile będzie to konieczne), ich uzgodnienie oraz zatwierdzenie bądź w przypadku braku konieczności wykonania projektów - uzyskanie uzgodnień branżowych.
5. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem. W przypadku drogi wewnętrznej należy uzyskać zatwierdzenie zarządcy drogi tj. Burmistrza Kruszwicy natomiast dla włączenia w drogę powiatową pozytywną opinię zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, KPP w Inowrocławiu oraz zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem tj. Starostę Inowrocławskiego.
6. Sporządzenie operatu terenowo - prawnego, w tym uzyskanie: mapy ewidencji gruntów, wypisów z rejestru gruntów oraz zgody właścicieli działek sąsiednich na czasowe bądź trwałe zajęcie terenu.
7. Sporządzenie dokumentacji środowiskowej (o ile będzie wymagana) - przewiduje się inwentaryzację istniejącego drzewostanu ze wskazaniem drzew do wycinki i jeśli będzie to konieczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę. W przypadku wycinki należy wykonać projekt nasadzeń kompensacyjnych.
8. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla każdej branży.
9. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży.
10. Uzyskanie wszystkich uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych dla uzyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
11. Uzyskanie zatwierdzenia Gminy Kruszwica w stosunku do wykonywanych projektów oraz wszelkich opracowań związanych z realizacją niniejszego zamówienia.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne projekty, dokumenty, uzgodnienia, badania i analizy, które umożliwią prawidłowe wykonanie zadania. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. Jeżeli prawo lub inne względy wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były weryfikowane przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzeń bądź uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt. Wszelkie wymagane uzgodnienia należy dołączyć do dokumentacji projektowej. Oryginały uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu.

Wykonawca dokumentacji przed złożeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia w stosownych urzędach i instytucjach jest zobowiązany uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ.

CPV: 71322000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00127016, PIFZ-Z.271.22.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie,tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałe wymagania zostały określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz w regulaminie korzystania z platformy Open Nexus.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, Ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: mariusz.andryszak@gmail.com, telefon: 797 599 363;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 15 RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488365
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.22.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 15 tygodni od dnia zawarcia umowy.

1. Część opisowa
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie".
Dokumentację projektową należy wykonać starannie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami projektowania, zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzą inżynierską.
Realizacja zadania obejmuje:
1) uzyskanie mapy do celów projektowych
2) opracowanie geotechniczne
3) operat terenowo - prawny
4) wykonanie projektu budowlanego przebudowywanej drogi gminnej
5) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
6) opracowanie przedmiarów robót
7) opracowanie kosztorysów inwestorskich
8) opracowanie wzorów kosztorysów ofertowych
9) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów stałej organizacji ruchu
10) uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji technicznej
11) w razie konieczności uzyskanie stosownego odstępstwa właściwego Ministerstwa od warunków technicznych
12) przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
13) sprawowanie nadzoru autorskiego.

1.2 Opis stanu istniejącego.
Drogi objęta opracowaniem zlokalizowane są na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 14/10 na całej długości oraz w części działki 66 obręb Tarnowo. Długość odcinków przewidzianych do realizacji to ok. 220 mb. (dz. nr 14/10) oraz ok. 90 mb (dz. nr 66. Początek dla każdego odcinka stanowi włączenie w drogę powiatową nr 2578C relacji Bródzki - Głębokie położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 37 obręb Tarnowo. W stanie istniejącym drogi objęte przedmiotem opracowania stanowią drogi wewnętrzne w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych.

Drogi posiadają nawierzchnię gruntową, lokalnie utwardzoną kruszywem. Nie ma wydzielonych ciągów pieszych. Brak zachowania właściwej równości poprzecznej
i podłużnej. W ciągu dróg istnieją urządzenia techniczne niezwiązane z funkcjonowaniem dróg tj. sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć telefoniczna. Nie wyklucza się innych przewodów podziemnych. Spływ wód opadowych odbywa się na tereny przyległe. Istnieją lokalnie zjazdy indywidualne do przyległych posesji i na pola uprawne. Brak skrzyżowań na odcinku objętym opracowaniem.

1.3. Wymagania i parametry techniczno - użytkowe dla realizowanego zadania.
1.3.1. Parametry techniczno - użytkowe przebudowywanych dróg.
Przebudowę odcinków dróg należy zaprojektować w ten sposób aby uzyskać założone poniżej parametry techniczno - użytkowe:
1. Klasa techniczna drogi - D.
2. Kategoria ruchu - KR-1.
3. Nośność nawierzchni - min. 80 kN/oś.
4. Grupa nośności podłoża - G1.
5. Szerokość użytkowa jezdni - min. 4,0m. z wymaganymi mijankami.
6. Nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.
7. Należy zapewnić właściwe odwodnienie dróg. Nie dopuszcza się spływu wód opadowych na przyległe posesje. Zaprojektować odwodnienie odcinka drogi poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych elementów drogi, umożliwiające odpływ wody do rowów przydrożnych i naturalnych odbiorników wody. Na obszarze, z którego odprowadzenie wody powierzchniowej bezpośrednio do ziemi lub do odbiornika wody nie będzie możliwe, należy uwzględnić zaprojektowanie urządzeń ściekowych. Wody powierzchniowe ze ścieku powinny być odprowadzone przez studzienki ściekowe przykanalikiem do kanalizacji lub w wypadku braku kanalizacji przykanalikiem do rowu przydrożnego. W przypadku gdy nie ma możliwości odprowadzenia wody za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia należy uwzględnić zaprojektowanie kanalizacji deszczowej.
8. Zaprojektować budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do drogi w granicach opracowania.

1.4. Wymagania dla opracowań projektowych.

1.4.1. Zakres dokumentacji projektowej.

Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmować:
1. Uzyskanie mapy do celów projektowych z naniesionymi granicami własności
i numerami działek sąsiednich oraz reperami roboczymi).
2. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej podłoża dla potrzeb przebudowy dróg.
3. Wykonanie pomiarów geodezyjnych aktualizujących stan istniejący i projektowany w formie operatu geodezyjnego załączonego do dokumentacji podstawowej.
4. Opracowanie projektów branżowych (o ile będzie to konieczne), ich uzgodnienie oraz zatwierdzenie bądź w przypadku braku konieczności wykonania projektów - uzyskanie uzgodnień branżowych.
5. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem. W przypadku drogi wewnętrznej należy uzyskać zatwierdzenie zarządcy drogi tj. Burmistrza Kruszwicy natomiast dla włączenia w drogę powiatową pozytywną opinię zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, KPP w Inowrocławiu oraz zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem tj. Starostę Inowrocławskiego.
6. Sporządzenie operatu terenowo - prawnego, w tym uzyskanie: mapy ewidencji gruntów, wypisów z rejestru gruntów oraz zgody właścicieli działek sąsiednich na czasowe bądź trwałe zajęcie terenu.
7. Sporządzenie dokumentacji środowiskowej (o ile będzie wymagana) - przewiduje się inwentaryzację istniejącego drzewostanu ze wskazaniem drzew do wycinki i jeśli będzie to konieczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę. W przypadku wycinki należy wykonać projekt nasadzeń kompensacyjnych.
8. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla każdej branży.
9. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży.
10. Uzyskanie wszystkich uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych dla uzyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
11. Uzyskanie zatwierdzenia Gminy Kruszwica w stosunku do wykonywanych projektów oraz wszelkich opracowań związanych z realizacją niniejszego zamówienia.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne projekty, dokumenty, uzgodnienia, badania i analizy, które umożliwią prawidłowe wykonanie zadania. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. Jeżeli prawo lub inne względy wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były weryfikowane przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzeń bądź uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt. Wszelkie wymagane uzgodnienia należy dołączyć do dokumentacji projektowej. Oryginały uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu.

Wykonawca dokumentacji przed złożeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia w stosownych urzędach i instytucjach jest zobowiązany uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Cena (C)
Liczba punktów = (Cmin/Cof)* 60, gdzie:
- Cmin- najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców,
którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do realizacji zamówienia
(D)
Liczba punktów = (Dof/Dmax)* 40, gdzie:
- Dof - liczba punktów za wykazane dokumentacje projektowe
- Dmax - maksymalna liczba punktów za wykazane dokumentacje projektowe
W kryterium ,,Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do
realizacji zamówienia" zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
2.1. W kryterium ,,Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do realizacji zamówienia" zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
a) wykonanie dwóch dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg publicznych o długości min. 300 mb zakończone uzyskaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, decyzji ZRiD lub zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - 10 pkt,
b) wykonanie trzech dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg publicznych o długości min. 300 mb zakończone uzyskaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, decyzji ZRiD lub zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę- 20 pkt,
c) wykonanie czterech i więcej dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg publicznych o długości min. 300 mb zakończone uzyskaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, decyzji ZRiD lub zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę- 40 pkt.

Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp = C + D gdzie:
Lp. - liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena",
D - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do realizacji zamówienia".
W celu dokonania oceny w kryterium oceny ofert należy złożyć wykaz w zakresie doświadczenia projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do realizacji zamówienia- załącznik nr 3 do SWZ. Wykaz należy dołączyć do oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
-- jednym projektantem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadającymi im uprawnienia wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Wymieniony powyżej skład projektantów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niektóre lub wszystkie części zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia jednego zespołu projektantów dla wszystkich części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Uwagi:
1) Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie IV.2.4.1 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. ,,Formularz Oferty" przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ.
2. Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
5. Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów.
6. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy lub usługi, wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
8. Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz (kryterium oceny ofert) w zakresie doświadczenia projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do realizacji zamówienia - wzór
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do:
1) terminu wykonania umowy, o których mowa w § 7, jeżeli konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności:
a) opóźnienia w wydaniu decyzji lub opinii przez organy lub podmioty właściwe do ich wydania, w przypadku gdy Wykonawca dochował należytej staranności
w przygotowaniu wniosku o wydanie takiej decyzji i opinii,
b) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub podmiotów,
c) wykonania uzupełniających analiz, opracowań,
d) gdy zaistnieje inna - niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,
2) przedmiotu umowy, w przypadku gdy zmiana zakresu przedmiotu umowy stała się konieczna ze względu na uwarunkowania techniczno - prawne oraz interes Zamawiającego,
3) wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy, w przypadku gdy zmiana uwarunkowana jest:
a) zmianą zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu na ograniczenie zakresu, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne lub niemożliwe do zrealizowania z punktu widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. w przypadku braku konieczności wykonania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko),
b) uwarunkowaniami formalno-prawnymi, w tym urzędowa zmiana stawki VAT.
4) Wykonawca może dokonać zmiany projektantów wymienionych w ofercie za pisemną zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że nowy projektant będzie spełniał wszystkie wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia.
5) W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania zmian umowy, jeżeli jest ona wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z taką zmianą ponosi Wykonawca.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Cena (C)
Liczba punktów = (Cmin/Cof)* 60, gdzie:
- Cmin- najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców,
którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do realizacji zamówienia
(D)
Liczba punktów = (Dof/Dmax)* 40, gdzie:
- Dof - liczba punktów za wykazane dokumentacje projektowe
- Dmax - maksymalna liczba punktów za wykazane dokumentacje projektowe
W kryterium ,,Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do
realizacji zamówienia" zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
2.1. W kryterium ,,Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do realizacji zamówienia" zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
a) wykonanie dwóch dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg publicznych o długości min. 300 mb zakończone uzyskaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, decyzji ZRiD lub zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - 10 pkt,
b) wykonanie trzech dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg publicznych o długości min. 300 mb zakończone uzyskaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, decyzji ZRiD lub zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę- 20 pkt,
c) wykonanie czterech i więcej dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg publicznych o długości min. 300 mb zakończone uzyskaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, decyzji ZRiD lub zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę- 40 pkt.

Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp = C + D gdzie:
Lp. - liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena",
D - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do realizacji zamówienia".
W celu dokonania oceny w kryterium oceny ofert należy złożyć wykaz w zakresie doświadczenia projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do realizacji zamówienia- załącznik nr 3 do SWZ. Wykaz należy dołączyć do oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.