Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa i montaż platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych

Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Leżajsk
ul. Łukasza Opalińskiego 2
37-300 Leżajsk
powiat: leżajski
Telefon 17 240 62 00, Faks 17 240 62 48
sekretariat@poczta.gminalezajsk.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Leżajsk
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 17 240 62 00
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Leżajsk zaprasza do złożenia oferty na Zakup, dostawę i montaż platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Leżajsk Ul. Łukasza Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk, której wartość bez podatku od towarów i usług nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, wyłączonej z stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaż platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Leżajsk.
2. Platforma zamontowana będzie wzdłuż bocznych schodów wewnątrz budynku Urzędu Gminy Leżajsk przy Ul. Łukasza Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk. Przeznaczeniem podstawowym platformy będzie transport osoby na wózku inwalidzkim.
3. Platforma powinna być wykonana zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE, powinna posiadać świadectwo badania typu WE oraz deklarację zgodności wg Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.
4. Minimalne wymogi techniczne:
1) Platforma o napędzie elektrycznym, zasilanie platformy lub ładowarki 230 V bezpośrednio z instalacji wewnętrznej lub akumulatorowej,
2) Parametry platformy:
a) tor jazdy: ze zmiennym kątem nachylenia,
b) wymiary: szerokość x długość: min. 800 x 800 mm, przy czy wymiary platformy muszą spełniać wymogi przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych,
c) najazd na platformę: boczny i frontowy,
d) udźwig: min. 200 kg,
e) rozkładana rampa ułatwiająca najazd z antypoślizgowym podłożem,
f) antypoślizgowa powierzchnia,
g) tor jazdy i mocowanie: wykonany ze stali nierdzewnej montowany do ściany nośnej po lewej stronie schodów,
h) sposób składania platformy i ramion: automatyczny - sterowanie pilotem,
i) Sterowanie: pilot zdalnego sterowania lub z poziomu platformy, j) funkcja łagodnego startu oraz zatrzymanie się platformy,
k) przycisk awaryjnego (wezwania i zatrzymania),
1) czujniki bezpieczeństwa zamontowane ze wszystkich stron platformy.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać instalację elektryczną z instalacji wewnętrznej, a także wszelkie inne prace związane z montażem platformy.
6. Platforma musi być wykonana tak aby klatka schodowa spełniała wymagania ppoż. w szczególności w zakresie szerokości schodów.
7. Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację platformy.
8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
9. Zamawiający w celach poglądowych przedstawia szkic i zdjęcia schodów, przy których ma być montowana platforma, stanowiące Załącznik nr 3 i 4.
10. W celu prawidłowej wyceny Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonać właściwych pomiarów.
11. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację wykonawczą, uzyska na własny koszt decyzję (świadectwo, zaświadczenie) dopuszczenia platformy do użytkowania przez wymagane instytucje (m. in. Urząd Dozoru Technicznego) oraz będzie brał udział przy badaniu rejestracyjnym UDT.
12. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeszkoli min. 2 osoby wskazane przez Zamawiającego z zakresu obsługi zamontowanej platformy.
13. Dostarczony przedmiot zamówienia, wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia będą fabrycznie nowe oraz kompletne, najwyższe gatunkowo, pochodzić będą z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może pochodzić z żadnych pokazów, nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego i europejskiego.

CPV: 45310000-3

Dokument nr: ROA.2512.34.2021/1

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 09.08.2021r. do godz. 12:00 pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany poniżej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione.
Ofertę pisemną należy umieścić w podwójnej kopercie (wewnętrzna i zewnętrzna).
1) zewnętrzna koperta zaadresowana na adres: Urząd Gminy Leżajsk
ul. Łukasza Opalińskiego 2 37-300 Leżajsk oraz opisana:
,,Oferta na Zakup, dostawę i montaż platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Leżajsk,, Nie otwierać przed dniem 09.08.2021 r. godz. 12:05
2) na wewnętrznej zaklejonej kopercie należy umieścić adres Wykonawcy oraz adres Zamawiającego podany wyżej.

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 31.10.2021 r.

Wymagania:
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym oraz dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW
1. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,
2. Karta urządzenia zawierające jego charakterystykę techniczną.
Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6. Oferta podpisana przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki i inne, o których mowa w zapytaniu. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.
8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto (w PLN) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownym, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe ustalenie podatku VAT.
4. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
5. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
2) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny, tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia - waga 100%.
Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru matematycznego:
Liczba punktów = (Cena najtańszej oferty x 100 pkt)/ Cena ocenianej oferty.
Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją
zamówienia.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Zapytania o cenę oraz danych zawartych w ofercie - wg. Projektu umowy, stanowiącym Załącznik nr 2.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
XV. INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZANIA MIEDZY STRONAMI
1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze zapytanie o cenę dokonywane będą wyłącznie w PLN.
2. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi w formie polecenia przelewu po odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na numer rachunku bankowego wskazanego w treści faktury.
XVI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Złożenie oferty nie jest wiążące dla Zamawiającego.
3. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Leżajsk z tytułu przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kontakt:
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
W zakresie przedmiotu zamówienia
Adam Wróbel - Specjalista ds. Obsługi Urzędu
Urząd Gminy Leżajsk
ul. Łukasza Opalińskiego 2
tel. 17 2406227
kom. 665555252

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.