Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dostaw i robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie dostaw i robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: IN-VENTO Spółka Cywilna B. Frysztak, S. Witek
Wola Rzędzińska 612
33-150 Wola Rzędzińska
powiat: tarnowski
+48 786 255 234, +48 533 449 559
ksiegowosc@in-vento.eu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61173
Województwo: małopolskie
Miasto: Wola Rzędzińska
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 786 255 234, +48
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Odnawialne źródła energii - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90 kWp i montaż powietrznej pomocy cieplnej o mocy 20Kw w przedsiębiorstwie IN-VENTO Spółka Cywilna B. Frysztak, S. Witek, we wsi Wola Rzędzińska, w powiecie tarnowskim"
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.04.04.02-12-0258/18 - Odnawialne źródła energii - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90 kWp i montaż powietrznej pomocy cieplnej o mocy 20Kw w przedsiębiorstwie IN-VENTO Spółka Cywilna B. Frysztak, S. Witek, ...

Część 1
Wykonanie dostaw i robót budowlanych dla firmy In - Vento

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw oraz robót budowlanych
w następującym zakresie:
- budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 49,6 kWp (lecz nie większej niż 49,99 kWp). Budowa instalacji fotowoltaicznej obejmuje kompleksowe zaprojektowanie (projekt) i wybudowanie systemu paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym okablowaniem i przyłączeniem elektrowni do sieci elektroenergetycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący budowy instalacji fotowoltaicznej określa Program Funkcyjno-Użytkowy wraz z naniesionymi zmianami (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
- dostawy i montażu 2 pomp ciepła o mocy 20 Kw łącznie wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym okablowaniem i podłączeniem w/w pomp do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, a także przyłączeniem ich do istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej. W przypadku niespełnienia przez ww. instalację elektryczną parametrów wymaganych do podłączenia pomp należy przewidzieć budowę nowej wewnętrznej linii zasilającej.
w obiekcie znajdującym się w miejscowości Wola Rzędzińska 612 w ramach projektu ,,Odnawialne źródła energii - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90 kWp i montaż powietrznej pompy ciepłą o mocy 20 Kw w przedsiębiorstwie IN-VENTO Spółka Cywilna B. Frysztak, S. Witek, we wsi Wola Rzędzińska, w powiecie tarnowskim."
2. Kod CPV przedmiotu zamówienia:
45000000-7 Roboty budowlane
09310000-5 Elektryczność
42511110-5 Pompy grzewcze
09330000-1 Energia słoneczna
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie instalacji PV określa Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego - Program funkcjonalno - użytkowy oraz plik dot. zmian i danych dodatkowych. Informacyjnie zamieszczono również audyt energetyczny w wersji przed wprowadzeniem zmian (należy uwzględnić zmiany opisane w dokumencie: In-Vento - zmianyPFUdoZapytania), a także załącznik 8.2 do wniosku.
4. Zamawiający informuje, że wskazane w dokumentacji technicznej oraz w niniejszym Zapytaniu ofertowym, typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz nazwy ich producentów (lub inne oznaczenia wskazujące na pochodzenie) mają każdorazowo charakter wyłącznie przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych, tj. takich które zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji i niniejszym Zapytaniu ofertowym. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne musi wykazać, że zamiennik jest adekwatny pod względem funkcjonalnym, zapewnia analogiczny efekt końcowy i nie spowoduje niekorzystnej zmiany jakiejkolwiek z zakładanych właściwości przedmiotu umowy.
5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną wykonanego przedmiotu zamówienia na poszczególne elementy:
- panele fotowoltaiczne:
gwarancja na produkt - min. 15 lat (kryterium oceny)
gwarancja uzysku (wydajności) - 25 lat
gwarancja na falownik - 10 lat
gwarancja na konstrukcję - 10 lat
gwarancja wykonania - 8 lat
- pompy ciepła:
gwarancja na produkt - 3 lata
gwarancja na sprężarkę - 5 lat.
6. Wszystkie roboty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z prawem budowlanym, a dostarczone urządzenia i materiały powinny posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji technicznej.
7. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz składają ofertę na własne ryzyko i na własny koszt.
Okres gwarancji
3-25 lat (na różne elementy inwestycji)

CPV: 09310000-5, 09330000-1, 42511110-5, 45000000-7

Dokument nr: 2021-26201-61173

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-11

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
tarnowski
Gmina
Tarnów
Miejscowość
Wola Rzędzińska

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w sytuacjach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest dopuszczalne w przypadkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a w szczególności w przypadkach wystąpienia następujących okoliczności:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy
w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
1) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te będące korzystnymi dla Zamawiającego.
2) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:
a) przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp., które to nie jest zawinione przez Wykonawcę,
b) działania siły wyższej,
c) innych przyczyn obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć,
3) zmiany zasad finansowania zamówienia,
4) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób / podmiotów trzecich,
5) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające,
6) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,
7) zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu) którejkolwiek ze stron umowy,
8) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia.
4. Za okoliczności ,,siły wyższej" uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej,
a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.
5. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę, która z faktu jej wystąpienia wnosi o zmianę umowy.
6. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w zakresie określonym w ust. 2.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku. Warunek uzna się za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego).
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia" (gdy dołączone dokumenty potwierdzają spełnienie wymogów Zamawiającego) - ,,nie spełnia" (gdy dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów).
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wymaga się aby wykonawca wykazał należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej trzech zamówień polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 39 kWp każda. Na potwierdzenie należytego wykonania roboty wykazanej przez Wykonawcę w ramach potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotowego zamówienia, Wykonawca przedłoży wykaz robót stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia" (gdy dołączone dokumenty potwierdzają spełnienie wymogów Zamawiającego) - ,,nie spełnia" (gdy dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów).
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku. Warunek uzna się za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego).
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia" (gdy dołączone dokumenty potwierdzają spełnienie wymogów Zamawiającego) - ,,nie spełnia" (gdy dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów).
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wymaga się, aby wykonawca dysponował:
- osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełniła funkcję kierownika robót.
Na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca przedłoży wykaz osób stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia" (gdy dołączone dokumenty potwierdzają spełnienie wymogów Zamawiającego) - ,,nie spełnia" (gdy dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku. Warunek uzna się za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego).
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia" (gdy dołączone dokumenty potwierdzają spełnienie wymogów Zamawiającego) - ,,nie spełnia" (gdy dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć następujący dokument:
1) oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu:
1) Oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
2) Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót wg Załącznika nr 4,
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wg Załącznika nr 6, wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane prawem uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót.
4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia" (gdy dołączone dokumenty potwierdzają spełnienie wymogów Zamawiającego) - ,,nie spełnia" (gdy dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów).
Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu - Załącznik 3 do Zapytania ofertowego;
3) wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego,
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i opisać w następujący sposób: IN-VENTO Spółka Cywilna, Wola Rzędzińska 612, 33-150 Wola Rzędzińska Oferta na wykonanie dostaw i robót budowlanych w ramach projektu pn.: ,,Odnawialne źródła energii - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90 kWp i montaż powietrznej pomocy cieplnej o mocy 20Kw w przedsiębiorstwie IN-VENTO Spółka Cywilna B. Frysztak, S. Witek, we wsi Wola Rzędzińska, w powiecie tarnowskim".
4. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były odpowiednio oznaczone i wskazane oddzielnie (np. spięte oddzielnie) od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w formie przewidzianej w pkt VII. Opis sposobu przygotowania ofert do dnia 11.08.2021 r. do godziny 10:00
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. spełniają warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
b. nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy powiązanemu
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a wystąpienie powiązania osobowego lub kapitałowego między Zamawiającym a Wykonawcą jest przesłanką do wykluczenia Wykonawcy z zapytania ofertowego. Za powiązania kapitałowe lub osobowe przyjmuje się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunek uzna się za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy (załącznik
nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego).
Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przez rażąco niską cenę rozumie się cenę ofertową brutto niższą o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o podatek od towarów i usług, ustalonej przez Zamawiającego przed wszczęciem niniejszego postępowania.
Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty w każdym przypadku niespełniania przez ofertę wymogów określonych w niniejszym zapytaniu.
Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:
1. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.11.2021 r.
2. Poszczególne etapy inwestycji będą realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji wypełniony harmonogram rzeczowo - finansowy, stanowiący załącznik nr 2 do umowy przed zawarciem umowy.
4. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przez Zamawiającego uważa się dzień obciążenia jego rachunku bankowego.
Pozostałe postanowienia:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści zawartych
w niniejszym Zapytaniu ofertowym lub/i załączników.
2. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. Zamawiający treść wyjaśnień zamieści na portalu internetowym Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
5. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na portalu internetowym Baza Konkurencyjności.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej, w złotych polskich (PLN). Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia waluty na PLN, według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu na portalu internetowym Baza Konkurencyjności..
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, w przypadku braku dołączenia do oferty wymaganych załączników i oświadczeń oraz, jeśli treść oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
9. Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty, w przypadku stwierdzenia, że oferta nie jest kompletna lub możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień do treści oferty. Wezwanie do złożenia wyjaśnień nie może prowadzić do zmiany oferty w zakresie kryteriów oceny ofert.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w każdym czasie i bez odszkodowania dla podmiotów składających oferty.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-26
Data ostatniej zmiany
2021-07-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 80 %
Oferty będą oceniane według wzoru:
C = (C min : C bad) x 80 pkt
gdzie:
C - liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert
C bad - cena oferty badanej
Szerszy opis oceny kryterium w załączniku: Zapytanie-In-Vento
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja na produkt (panele fotowoltaiczne) - 20%
Ocena według wzoru:
Gr = (Gb : Gmax) x 20 pkt
gdzie:
Gr - liczba punktów badanej oferty
Gb - okres gwarancji badanej oferty (min. 15 lat)
Gmax - najdłuższy okres gwarancji (max. 25 lat)
Szerszy opis oceny kryterium w załączniku: Zapytanie-In-Vento

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Lidia Stefańczyk
tel.: +48 786 255 234
e-mail: ksiegowosc@in-vento.eu
Bernard Wietrzyk
tel.: +48 533 449 559
e-mail: j.wietrzyk@in-vento.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.