Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
5388z ostatnich 7 dni
20464z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie fundamentu pod zbiornik tlenu

Przedmiot:

Wykonanie fundamentu pod zbiornik tlenu

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
ul. Medyczna 19
09-400 Płock
powiat: Płock
tel. 24/ 364 329
c.dach@wszplock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 24/ 364 329
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku działając, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:
,,Wykonanie fundamentu pod instalację zbiornikową tlenu medycznego"
II. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zapytania jest wykonanie fundamentu pod zbiornik tlenu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: SIR/20/2021, SIR.2910.08.2021

Składanie ofert:
IV. TERMIN SKŁADANIA ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 03.08.2021 r. do godz. 10:00 na adres: - Wojewódzki Szpital Zespolony, Ul. Medyczna 19, 09-400 Płock, pokój nr 25
lub
na adres e-mail: c.dach@wszplock.pl

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Do dnia 31.08.2021r.. (wymagany).

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129. ze zm.) wartość szacunkowa przedmiotowego zapytania nie przekracza kwoty do 130.000zł z uwzględnieniem art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2020 poz. 1845 z późn. zm.)
2. Ofertę należy:
2.1. przygotować w formie pisemnej na formularzu oferty cenowej stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz załącznikami wynikającymi z treści zaproszenia.
2.2. podpisać przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
V. Kryteria wyboru.
1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Lp.
Kryterium
Znaczenie %kryterium
1
Cena oferty brutto
90%
2.
Termin gwarancji jakości i rękojmi
10%
Cena, termin gwarancji jakości i rękojmi - będą pochodziły z złożonej oferty wykonawcy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - pkt 1 Formularza ofertowego).
1.1. zasady oceny kryterium - ,,cena oferty brutto"
a) Punkty w kryterium ,,cena oferty brutto" będą obliczane wg. następującej formuły:
Ocena kryterium ,,cena oferty brutto" (pkt) =
cena brutto oferty najniższa
x 100 x 90%

cena brutto oferty ocenianej

1.2. zasady oceny kryterium - ,,termin gwarancji jakości i rękojmi".
a). Punkty w ww. kryterium będą obliczane wg. następującej formuły:
Ocena kryterium ,,termin gwarancji jakości i rękojmi" (pkt) =
termin gwarancji jakości i rękojmi ocenianej oferty
x 100 x 10%

max. dopuszczalny termin gwarancji jakości i rękojmi

b) Wymagany termin gwarancji i rękojmi - 24 m-ce.
c) Maksymalny termin gwarancji jakości i rękojmi - 36 m-ce.
d) Zamawiający ofercie wykonawcy, który zaproponuje termin gwarancji jakości i rękojmi na okres 24 m-ce przyzna ,,0" punktów.
e) Jeżeli wykonawca zadeklaruje termin gwarancji powyżej 36 m-cy do oceny ofert zostanie przyjęty termin gwarancji w wysokości 36-m-cy, zaś w umowie z wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji podany w ofercie.
f) Oferta wykonawcy, który zaproponuje inny termin wykonania zamówienia niż określony w ppkt. b) lub c) z zastrzeżeniem ppkt. e) zostanie odrzucona.
g) Wykonawca, który w ofercie nie poda terminu gwarancji jakości i rękojmi, Zmawiający przyjmie, iż zaoferował on wymagany termin gwarancji tj. 24 miesiące.
1.3. Całkowita ocena punktowa oferty będzie wynikała z sumy punktów, jakie otrzyma oferta za poszczególne kryteria zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + Tg
Gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej.
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena".
Tw - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,termin gwarancji jakości i rękojmi".
2. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż oferty będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych ofert tj. będzie prezentowała najkorzystniejszy bilans ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia i innych kryteriów oceny ofert. Liczba uzyskanych punktów będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
4. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i tak obliczona cena będzie stanowiła podstawę do oceny i porównania ofert w kryterium ,,cena oferty brutto".
5. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.
VI. Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać co najmniej:
1) Ofertę cenową;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający podstawę umocowania.
VII. Istotne zmiany postanowienia umowy
Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z COVID-19 wpływają na należyte wykonanie umowy. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający niezwłocznie wzajemnie będą się informować o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli taki wpływ wystąpi lub może wystąpić, potwierdzając ten wpływ odpowiednim oświadczeniem lub dokumentami. Pozostałe dopuszczalne zmiany zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do zapytania.
2. Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
2.1. zmiany lub unieważnienia zapytania ofertowego,
2.2. unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2.3. negocjacji cenowej i warunków wykonania przedmiotu zapytania z wykonawcami, których oferty będą rozpatrywane w niniejszym postępowaniu.
4. Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaleca się dokonanie przez Wykonawcę oględzin i wizji lokalnej miejsca będącego przedmiotem zapytania w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, wszystkich niezbędnych kosztów oraz uzyskania wszystkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Uwagi:
5. Informacje związane z RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku informuje, że:
1.1. dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi;
1.2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Medycznej 19, 09-400 Płock, tel. +48 24 3646322, e-mail sekretariat@wszplock.pl ;
1.3. inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku jest Pani Katarzyna Klimowicz, kontakt: adres e-mail k.klimowicz@wszplock.pl, tel. +48 24 3646728;
1.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy fundamentu pod instalację zbiornikową tlenu medycznego;
1.5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja wstępnych konsultacji rynkowych lub postępowania w oparciu o art. 16, art. 18 ust.6, art. 19, art. 74, 75 i 76 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp", a także w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jednakże nie krócej niż 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy. W przypadku, gdy zamówienie jest dofinansowane ze źródeł zewnętrznych okres przechowywania będzie zgodny z terminem określonym w umowie o dofinansowanie, jeśli będzie on dłuższy niż ww.;
1.7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.9. posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.10. nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.11. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
1.12. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1.13. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
1.14. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
1.15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
1.16. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO". Należą do nich obowiązki z:
2.1. art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w ofercie lub dokumentów składanych zamawiającemu,
2.2. art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych zamawiającemu, chyba że zastosowanie ma co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
6. Przedmiot zamówienia nie jest objęty przepisami ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129. ze zm.)

Kontakt:
1. Dane kontaktowe:
Osobą upoważnioną do kontaktów jest: Pan Cezary Dach tel. 24/ 364 329; c.dach@wszplock.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.