Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inżyniera

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inżyniera

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świątniki Górne
Kazimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Świątniki Górne
powiat: krakowski
122704030
kanalizacja@swiatniki-gorne.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61209
Województwo: małopolskie
Miasto: Świątniki Górne
Wadium: ---
Nr telefonu: 122704030
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne - etap III".
Powstaje w kontekście projektu
POIS.02.03.00-00-0320/17 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne

Część 1
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn. ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne - etap III" współfinansowanego w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zamówienie dofinansowane jest w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020."
Inżynier Kontraktu świadczy usługę nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę 26.684,5 m (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery metry i pięćdziesiąt centymetrów) kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym, budowę dziewięciu pompowni ścieków sieciowych i dwóch pompowni przydomowych wraz z zasilaniem energetycznym, odtworzenie dróg.
Roboty budowlane zostały podzielone na następujące zadania:
1) zad. 8A - południowa część miejscowości Ochojno,
2) zad. 8B - północna część miejscowości Świątniki Górne, południowa część miejscowości Wrząsowice, północno-zachodnia część miejscowości Rzeszotary.
Kompletna dokumentacja na roboty budowlane znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem :
https://bip.malopolska.pl
Miejsce wykonywania usługi - obszar gminy Świątniki Górne.
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności faktyczne i prawne należące do Zamawiającego związane z realizacją ww. zadania, w tym z uwzględnieniem wymagań, instrukcji i procedur wynikających z dofinansowania inwestycji ze środków unijnych.
Usługa Inżyniera Kontraktu rozumiana jest jako usługa świadczona przez zespół specjalistów reprezentujących Zamawiającego w nałożonych przez niego jako Inwestora obowiązkach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, w tym również obowiązkach wynikających z kontraktu na wykonanie robót budowlanych, w sensie fizycznym, ekonomicznym, finansowym, logistycznym i ich rozliczanie w trakcie realizacji robót budowlanych aż do momentu dokonania odbioru końcowego (bez usterek), w szczególności dotyczących kontroli parametrów technicznych i jakościowych wykonanych robót.
W skład zespołu specjalistów winien wchodzić : Inżynier-Rezydent i Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego (branża sanitarna, drogowa, elektryczna).
Inżynier Kontraktu zapewnia w ramach niniejszej umowy Inspektorów Nadzoru sanitarnego, elektrycznego i drogowego posiadających uprawnienia wymagane przepisami prawa. Sprawowanie ww. funkcji nadzoru winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z późn. zm.) i w aktach wykonawczych.
Inżynier-Rezydent winien pełnić funkcje koordynatora inwestycji budowlanej oraz winien uczestniczyć we wszystkich ważnych zdarzeniach w procesie budowlanym.
Inżynier-Rezydent winien wykonywać swoje obowiązki na terenie budowy oraz stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego w godz.ch pracy tut. Urzędu. Zamawiający zapewnia Inżynierowi-Rezydentowi miejsce wykonywania usługi (Referat Inwestycji Sieciowych, pokój 207, II piętro tut. Urzędu w Świątnikach Górnych), w tym biurko, fotel, dostęp do mediów. Inżynier-Rezydent winien zorganizować we własnym zakresie pozostałe wyposażenie niezbędne do wykonania usługi (m.in. komputer, samochód).
Jeżeli Inżynier-Rezydent posiada również odpowiednie uprawnienia, może pełnić funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nadzoru nad realizowanymi robotami.
Inspektor nadzoru winien być obecny na terenie budowy i nadzorować budowę, co najmniej trzy razy w tygodniu. Zamawiający może telefonicznie bądź mailowo wezwać Inspektora/Inspektorów do świadczenia usług wedle aktualnych potrzeb wynikających z realizacji nadzorowanej inwestycji. Inspektor nadzoru winni stawić się na wezwanie Zamawiającego wedle wskazań Zamawiającego, w terminie do dwudziestu czterech godzin, bądź w terminie do czterech godzin w przypadku niecierpiącym zwłoki.
Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. :
1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2) Monitorowanie i kontrola umowy z wykonawcą robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym kontrola i potwierdzenie ilości faktycznie wykonanych robót, kontrola rozliczeń Wykonawcy.
3) Kwalifikację kosztów zgodnie z wytycznymi do umowy o dofinansowanie zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanym dalej NFOŚiGW), w tym m.in. weryfikacja rozliczeń, faktur, szkiców pod faktury, zaznaczanie odcinków znajdujących się w projekcie oraz poza projektem.
4) Nadzór, weryfikację i akceptację prac realizowanych w ramach umowy/umów z Wykonawcą dla przedmiotowego zadania, w zakresie ich zgodności z dokumentacją techniczną i pozwoleniami na budowę, zgłoszeniami, przepisami i normami.
5) Sprawdzenie, nadzór i zatwierdzanie polis ubezpieczeniowych Wykonawcy robót, gwarancji (np. zabezpieczenia wykonania itp.) przedstawionych przez Wykonawcę robót.
6) Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.
7) Sprawdzanie jakości wykonywania nadzorowanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególność sprawdzanie ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualną decyzję o wstrzymaniu robót lub usunięciu wad w określonym terminie.
8) Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z umową z Wykonawcą i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. urządzenia.
9) Kontrolę przestrzegania przez Wykonawcę zadania zasad BHP.
10) Kontrolę zgodności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy.
11) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robót i Podwykonawcy posiadają akceptację Zamawiającego do realizacji zadania.
12) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając projekty robót tymczasowych zaproponowanych przez Wykonawcę robót.
13) Kontrolę i odbiór nadzorowanych robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od daty zgłoszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy zadania do dziennika budowy.
14) Przygotowanie i potwierdzenie gotowości nadzorowanych robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów.
15) Współpracę z Zamawiającym zapewniająca sprawną obsługę realizacji przedmiotu umowy oraz nadzorowanych robót, jak też ich odbioru i przekazania do użytku.
16) Monitorowanie i potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym nadzorowanych robót.
17) Ocenę i rozstrzyganie roszczeń Wykonawcy robót, w tym sprawdzanie składanych przez Wykonawcę protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych wraz z weryfikacją kosztorysów, sprawdzenie w zakresie zgodności z umową z Wykonawcą, jak również wydawanie i dostarczanie do Zamawiającego różnych dokumentów dotyczących aprobat zmian w nawiązaniu do postanowień umowy z Wykonawcą.
18) Wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub technologii nadzorowanych robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie na wykonanie zadania oraz sporządzanie wraz z Kierownikiem budowy protokołów konieczności na okoliczność wykonania zamówień, których nie można było przewidzieć, zaniechania wykonania robót określonych w SIWZ oraz wykonania robót zamiennych, weryfikacja kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę i przedstawienie protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającego.
19) Nadzór nad przeprowadzeniem przez Wykonawcę robót prób ruchowych, przegląd opracowanych przez Wykonawcę instrukcji eksploatacyjnych w celu ułatwienia przekazania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu.
20) Weryfikację i akceptację wszystkich niezbędnych prób.
21) Organizowanie z udziałem Zamawiającego okresowych narad technicznych, które odbywać się winny co najmniej raz na 2 tygodnie w celu kontroli działań Wykonawcy robót i podejmowania bieżących decyzji dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postępy robót oraz sporządzanie protokołów z tych narad.
22) Informowanie Zamawiającego o stanie zaawansowania nadzorowanych robót oraz występujących trudnościach w realizacji robót budowlanych.
23) Zarządzanie ryzykiem budowlanym przy współudziale Zamawiającego i Wykonawcy Robót
24) Rozliczenie umowy na wykonanie nadzorowanych robót w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nadzorowanych robót lub Wykonawcę nadzorowanych robót w terminie pięciu dni roboczych od sporządzenia protokołu inwentaryzacji wykonanych robót będących przedmiotem nadzoru.
25) Wnioskowanie do Zamawiającego o naliczenie kar dla Wykonawcy nadzorowanych robót za nieprzestrzeganie zapisów SIWZ i postanowień umowy, której przedmiotem są nadzorowane roboty.
26) Bieżący kontakt i obsługa właścicieli nieruchomości na których realizowana jest inwestycja budowlana.

CPV: 71244000-0, 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4, 71311300-4, 71520000-9, 71540000-5

Dokument nr: 2021-13780-61209, IS.042.1.1.17.2018

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-16

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
krakowski
Gmina
Świątniki Górne
Miejscowość
Świątniki Górne

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający dopuszcza w szczególności wprowadzenie zmian do umowy w sytuacjach określonych w ust. od 2 do 8 poniżej.
2. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku wartość robót brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej wartości netto tych robót zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień ich odbioru;
2) zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 8 pkt 1 niniejszego paragrafu
3. Termin ustalony w § 4 ust. 3 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę robót budowlanych,
2) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót,
3) działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
4) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
W przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
4. Wykonawca może dokonać zmian osób realizujących zamówienie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowe osoby. Nowe osoby realizujące zamówienie muszą spełniać wszystkie minimalne warunki stawiane w SWZ, w tym powinny posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany osób realizujących zamówienie, jeżeli wykaże, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany Inspektora Nadzoru, nowy Inspektor Nadzoru powinien posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów.
6. Jeżeli w realizacji umowy będą występować Podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego Podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku:
1) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym,
2) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiającego,
3) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,
4) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego,
8. Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do drugiej strony.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonanie co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegającej m.in. na zarządzaniu, nadzorowaniu, rozliczaniu inwestycji budowlanych dofinansowanych przez instytucje zewnętrzne np. ze środków UE w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej o długości min. 10 km (Zamawiający akceptuje również świadczenie usługi na zadaniu inwestycyjnym polegającym na wykonaniu kilku odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości min. 10 km, w ramach jednej umowy), wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :
a) Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżynier-Rezydent) - osoba kierująca pracą zespołu, która nadzorowała lub nadzoruje co najmniej jedną inwestycję budowlaną dofinansowaną przez instytucje zewnętrzne np. ze środków UE na stanowisku Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru Budowlanego.
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży instalacji elektrycznych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w co najmniej ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej - posiadający uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi w co najmniej ograniczonym zakresie w specjalności drogowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-26
Data ostatniej zmiany
2021-07-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium oceny ofert i znaczenie : Cena - 85%
Opisane w rozdziale 16 SWZ.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium oceny ofert i znaczenie : Doświadczenie zawodowe Inżyniera Kontraktu - 15 %.
Opisane w rozdziale 16 SWZ.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Patrycja Lis
tel.: 122704030
e-mail: kanalizacja@swiatniki-gorne.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.