Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa sprzątania i utrzymania w czystości budynku oraz posesji

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Usługa sprzątania i utrzymania w czystości budynku oraz posesji

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE
ul. Sienna 16
30-960 Kraków
powiat: Kraków
+48 124224094
sekretariat@ank.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 124224094
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa sprzątania i utrzymania w czystości budynku oraz posesji Archiwum Narodowego w Krakowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w budynku biurowym Archiwum Narodowego w Krakowie, przy Ul. Rakowicka 22E
Siedziba Archiwum rozlokowana jest na 5 kondygnacjach. Całkowita powierzchnia przeznaczona do sprzątania wynosi ok. 4 336,15 m.
Wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia: okien (140sztuk) wynosi ok. 620 m? oraz drzwi przeszklonych (13 sztuk) wynosi ok. 60 m.
Pozostałe powierzchnie szklane (w tym fasada i żaluzje szklane, ścianki przeszklone i elementy szklane przy schodach oraz szyb windowy) wynosi ok. 5 153 m.
W siedzibie Zamawiającego znajduje się 5 toalet dla osób niepełnosprawnych, 8 toalet damskich i 7 toalet męskich. Łącznie w toaletach znajduje się 29 kabin i 9 pisuarów oraz 2 kabiny prysznicowe.
Każdy pokój biurowy i socjalny Zamawiającego zaopatrzony jest w 1 kosz 5-komorowy (poj. 20 l każda komora). W każdej toalecie znajdują się kosze na śmieci do segregacji odpadów poj. 60 l - 16 szt., dodatkowo małe pojemniki na odpady higieniczne 23 sztuki - umieszczone są w każdej kabinie w toaletach. Pracownicy Zamawiającego używają 4 niszczarek (poj. ok. 120 l.).
W budynku, w którym znajduje się siedziba Zamawiającego jest jedna winda osobowa.
Teren zewnętrzny podlegający sprzątaniu obejmuje obszar kostki ok 3400 m2.
1. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonywania usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu czystości w siedzibie Archiwum Narodowego, codziennie od poniedziałku do piątku, oraz w soboty wskazane, jako dni pracujące dla Zamawiającego (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz.ch od 16.00-20.00, wyjątek stanowi powierzchnia ok. 753m2 na piętrze IV, gdzie prowadzone prace utrzymania czystości winny odbywać się w godz.ch 8:00-14:00;
b) wykonywania usług dodatkowych, realizowanych 2 razy w ciągu trwania umowy, polegających na: myciu okien zewnątrz wraz z elewacją szklaną oraz żaluzjami szklanymi, czyszczeniu wykładzin ok 200 m2, mebli tapicerowanych, dywanów ok. 27 m2 (zwane dalej usługami dodatkowymi).
2. W ramach usługi wykonawca zobowiązany jest do:
a) codziennego posprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych, korytarzy i klatek schodowych, łazienek, w tym uzupełniania papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła w płynie w dozownikach, codziennego opróżniania koszy na śmieci, mycia blatów i stołów oraz umycia sanitariatów (muszli, umywalek, baterii umywalkowych, kabin prysznicowych oraz zlewozmywaków) znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach;
b) posprzątania raz w miesiącu pomieszczeń technicznych (odkurzając i myjąc podłogę};
c) niezwłocznego, interwencyjnego sprzątania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
d) utrzymania w ciągłej czystości terenu zewnętrznego posesji poprzez zamiatanie i mycie kostki w okresie letnim oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem terenu w okresie zimowym.
3. Zamawiający wymaga, aby narzędzia i urządzenia techniczne wykorzystywane przez Wykonawcę podczas realizacji zamówienia były sprawne i bezpieczne dla obsługujących je osób. Ich użytkowanie nie może powodować uszkodzeń wyposażenia budynku. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ich w ilości niezbędnej do realizacji zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest dysponować następującym sprzętem:
a) odkurzaczami przemysłowymi;
b) systemowymi wózkami serwisowymi;
c) mopami płaskimi z wkładami myjącymi z mikrofibry;
d) ściereczkami do mycia powierzchni i usuwania kurzu z mikrofibry
e) innymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
5. Zamawiający zapewni wszelkie środki czystości (papier toaletowy, ręczniki, mydło, płyny do mycia podłóg i okien, środki zapachowe, itp.) oraz piasek do posypywania kostki w okresie zimowym.
6. Wykonawca obowiązkowo zapewni worki na śmieci do koszy i koszopopielnic w ilościach niezbędnych do prawidłowego świadczenia usługi.
7. Usługa sprzątania w zakresie podstawowym będzie wykonywana, przez co najmniej 6 pracowników Wykonawcy i pod jego własnym nadzorem, przy zastosowaniu profesjonalnego sprzętu. Prace sprzątające muszą być wykonywane w sposób rzetelny, profesjonalny i dokładny, uwzględniający uwagi i zalecenia Zleceniodawcy.

CPV: 90911200-8, 90620000-9, 90911300-9, 90919100-3, 90919200-4

Dokument nr: 2021/BZP 00127067, NZP.26.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ank.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej sekretariat@ank.gov.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, sekretariat@ank.gov.pl. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się znakiem sprawy NZP.26,3.2021
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, Ul. Sienna 16.
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres iod@ank.gov.pl
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Usługa sprzątania i utrzymania w czystości budynku oraz posesji Archiwum Narodowego w Krakowie, Oznaczenie sprawy: NZP.26.3.2021,4)
w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 016/679;c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w
art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, Ul. Sienna 16

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
2. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach wskazanych w przepisie art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 40 1010 1270 0009 0913 9130 1000
5. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi w warunkach przepisu art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NZP.26.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w budynku biurowym Archiwum Narodowego w Krakowie, przy ul. Rakowicka 22E
Siedziba Archiwum rozlokowana jest na 5 kondygnacjach. Całkowita powierzchnia przeznaczona do sprzątania wynosi ok. 4 336,15 m.
Wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia: okien (140sztuk) wynosi ok. 620 m? oraz drzwi przeszklonych (13 sztuk) wynosi ok. 60 m.
Pozostałe powierzchnie szklane (w tym fasada i żaluzje szklane, ścianki przeszklone i elementy szklane przy schodach oraz szyb windowy) wynosi ok. 5 153 m.
W siedzibie Zamawiającego znajduje się 5 toalet dla osób niepełnosprawnych, 8 toalet damskich i 7 toalet męskich. Łącznie w toaletach znajduje się 29 kabin i 9 pisuarów oraz 2 kabiny prysznicowe.
Każdy pokój biurowy i socjalny Zamawiającego zaopatrzony jest w 1 kosz 5-komorowy (poj. 20 l każda komora). W każdej toalecie znajdują się kosze na śmieci do segregacji odpadów poj. 60 l - 16 szt., dodatkowo małe pojemniki na odpady higieniczne 23 sztuki - umieszczone są w każdej kabinie w toaletach. Pracownicy Zamawiającego używają 4 niszczarek (poj. ok. 120 l.).
W budynku, w którym znajduje się siedziba Zamawiającego jest jedna winda osobowa.
Teren zewnętrzny podlegający sprzątaniu obejmuje obszar kostki ok 3400 m2.
1. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonywania usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu czystości w siedzibie Archiwum Narodowego, codziennie od poniedziałku do piątku, oraz w soboty wskazane, jako dni pracujące dla Zamawiającego (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 16.00-20.00, wyjątek stanowi powierzchnia ok. 753m2 na piętrze IV, gdzie prowadzone prace utrzymania czystości winny odbywać się w godzinach 8:00-14:00;
b) wykonywania usług dodatkowych, realizowanych 2 razy w ciągu trwania umowy, polegających na: myciu okien zewnątrz wraz z elewacją szklaną oraz żaluzjami szklanymi, czyszczeniu wykładzin ok 200 m2, mebli tapicerowanych, dywanów ok. 27 m2 (zwane dalej usługami dodatkowymi).
2. W ramach usługi wykonawca zobowiązany jest do:
a) codziennego posprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych, korytarzy i klatek schodowych, łazienek, w tym uzupełniania papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła w płynie w dozownikach, codziennego opróżniania koszy na śmieci, mycia blatów i stołów oraz umycia sanitariatów (muszli, umywalek, baterii umywalkowych, kabin prysznicowych oraz zlewozmywaków) znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach;
b) posprzątania raz w miesiącu pomieszczeń technicznych (odkurzając i myjąc podłogę};
c) niezwłocznego, interwencyjnego sprzątania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
d) utrzymania w ciągłej czystości terenu zewnętrznego posesji poprzez zamiatanie i mycie kostki w okresie letnim oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem terenu w okresie zimowym.
3. Zamawiający wymaga, aby narzędzia i urządzenia techniczne wykorzystywane przez Wykonawcę podczas realizacji zamówienia były sprawne i bezpieczne dla obsługujących je osób. Ich użytkowanie nie może powodować uszkodzeń wyposażenia budynku. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ich w ilości niezbędnej do realizacji zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest dysponować następującym sprzętem:
a) odkurzaczami przemysłowymi;
b) systemowymi wózkami serwisowymi;
c) mopami płaskimi z wkładami myjącymi z mikrofibry;
d) ściereczkami do mycia powierzchni i usuwania kurzu z mikrofibry
e) innymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
5. Zamawiający zapewni wszelkie środki czystości (papier toaletowy, ręczniki, mydło, płyny do mycia podłóg i okien, środki zapachowe, itp.) oraz piasek do posypywania kostki w okresie zimowym.
6. Wykonawca obowiązkowo zapewni worki na śmieci do koszy i koszopopielnic w ilościach niezbędnych do prawidłowego świadczenia usługi.
7. Usługa sprzątania w zakresie podstawowym będzie wykonywana, przez co najmniej 6 pracowników Wykonawcy i pod jego własnym nadzorem, przy zastosowaniu profesjonalnego sprzętu. Prace sprzątające muszą być wykonywane w sposób rzetelny, profesjonalny i dokładny, uwzględniający uwagi i zalecenia Zleceniodawcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90919200-4 - Usługi sprzątania biur
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Kryterium: cena oferty (C)- 60 %:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia, podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa cena / cena badanej oferty x 60 punktów = liczba punktów otrzymanych w kryterium cena.
2) Kryterium: doświadczenie pracowników (D) - 30%
W kryterium doświadczenia pracowników oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Zamawiający przyzna punkty za ilość osób skierowanych do wykonania przedmiotowego zamówienia, posiadających minimum 12-miesięczne doświadczenie w realizacji usługi sprzątania w obiektach użyteczności publicznej i wskazanych w formularzu oferty. Punktacja dla badanej oferty zostanie ustalona w następujący sposób:

Ilość pracowników skierowanych do realizacji zamówienia posiadających minimum roczne doświadczenie w realizacji usługi sprzątania w obiektach użyteczności publicznej
0 pracowników 0 punktów
1 pracownik 5 punktów
2 pracowników 10 punktów
3 pracowników 15 punktów
4 pracowników 20 punktów
5 pracowników 25 punktów
6 pracowników i więcej 30 punktów

3) Kryterium: doświadczenie koordynatora (DK) - 10 %
W kryterium doświadczenie koordynatora oferta może uzyskać maksymalnie10 punktów. Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie koordynatora ponad minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu
osoba desygnowana do pełnienia funkcji Koordynatora, który posiada co najmniej 2- letnie doświadczenie w koordynowaniu co najmniej 2 umów na usługi sprzątania przez okres, co najmniej 12- stu kolejnych miesięcy każda, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda- 0 pkt
osoba desygnowana do pełnienia funkcji Koordynatora, który posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie w koordynowaniu co najmniej 2 umów na usługi sprzątania przez okres, co najmniej 12- stu kolejnych miesięcy każda, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda- 5 pkt
osoba desygnowana do pełnienia funkcji Koordynatora, który posiada co najmniej 4- letnie doświadczenie w koordynowaniu co najmniej 3 umów na usługi sprzątania przez okres, co najmniej 12- stu kolejnych miesięcy każda, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda - 10 punktów
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty punkty za w/w kryteria dla danej oferty zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty (O)wg wzoru:
O = C+ D + DK
C - liczba punktów za kryterium ,,CENA" (oferty badanej)
D - liczba punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium doświadczenia pracowników
DK - liczba punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium doświadczenie koordynatora
Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą w każdej części zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie pracowników
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie koordynatora
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:
1.4w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.
1.1. W zakresie zdolności technicznej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług polegających na utrzymaniu czystości w budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) przez okres, co najmniej 12-stu kolejnych miesięcy, o wartości, co najmniej 200 000,00 zł brutto każda.
W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert usługa została wykonana należycie na kwotę, co najmniej 200 000,00 zł brutto przez okres co najmniej 12-stu kolejnych miesięcy
1.2. W zakresie zdolności zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem zespołem osób niezbędnych do realizacji zamówienia:
a) osobą desygnowaną do pełnienia funkcji Koordynatora, który posiada co najmniej 2- letnie doświadczenie w koordynowaniu co najmniej 2 umów na usługi sprzątania przez okres, co najmniej 12- stu kolejnych miesięcy każda, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda;
b) zespołem 6 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę desygnowanych do świadczenia usługi, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis dot. terminu wystawienia dokumentu stosuje się.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, liczby uczestników i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
2. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach wskazanych w przepisie art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 40 1010 1270 0009 0913 9130 1000
5. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi w warunkach przepisu art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie - art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi zmianami)).
3. wszelka korespondencja w postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów o zamówieniach publicznych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Kryterium: cena oferty (C)- 60 %:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia, podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa cena / cena badanej oferty x 60 punktów = liczba punktów otrzymanych w kryterium cena.
2) Kryterium: doświadczenie pracowników (D) - 30%
W kryterium doświadczenia pracowników oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Zamawiający przyzna punkty za ilość osób skierowanych do wykonania przedmiotowego zamówienia, posiadających minimum 12-miesięczne doświadczenie w realizacji usługi sprzątania w obiektach użyteczności publicznej i wskazanych w formularzu oferty. Punktacja dla badanej oferty zostanie ustalona w następujący sposób:

Ilość pracowników skierowanych do realizacji zamówienia posiadających minimum roczne doświadczenie w realizacji usługi sprzątania w obiektach użyteczności publicznej
0 pracowników 0 punktów
1 pracownik 5 punktów
2 pracowników 10 punktów
3 pracowników 15 punktów
4 pracowników 20 punktów
5 pracowników 25 punktów
6 pracowników i więcej 30 punktów

3) Kryterium: doświadczenie koordynatora (DK) - 10 %
W kryterium doświadczenie koordynatora oferta może uzyskać maksymalnie10 punktów. Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie koordynatora ponad minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu
osoba desygnowana do pełnienia funkcji Koordynatora, który posiada co najmniej 2- letnie doświadczenie w koordynowaniu co najmniej 2 umów na usługi sprzątania przez okres, co najmniej 12- stu kolejnych miesięcy każda, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda- 0 pkt
osoba desygnowana do pełnienia funkcji Koordynatora, który posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie w koordynowaniu co najmniej 2 umów na usługi sprzątania przez okres, co najmniej 12- stu kolejnych miesięcy każda, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda- 5 pkt
osoba desygnowana do pełnienia funkcji Koordynatora, który posiada co najmniej 4- letnie doświadczenie w koordynowaniu co najmniej 3 umów na usługi sprzątania przez okres, co najmniej 12- stu kolejnych miesięcy każda, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda - 10 punktów
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty punkty za w/w kryteria dla danej oferty zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty (O)wg wzoru:
O = C+ D + DK
C - liczba punktów za kryterium ,,CENA" (oferty badanej)
D - liczba punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium doświadczenia pracowników
DK - liczba punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium doświadczenie koordynatora
Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą w każdej części zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie pracowników
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie koordynatora
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.