Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
186z dziś
4642z ostatnich 7 dni
19530z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REWITALIZACJA UZDROWISKA, REWITALIZACJA PARKU UZDROWISKOWEGO

Przedmiot:

REWITALIZACJA UZDROWISKA, REWITALIZACJA PARKU UZDROWISKOWEGO

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uzdrowisko Kraków Swoszowice sp. z o.o
Kąpielowa 70
30-698 Kraków
powiat: Kraków
12 254 78 06
e.waga@uzdrowisko.krakow.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61157
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 12 254 78 06
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.06.03.02-12-0529/16 - REWITALIZACJA UZDROWISKA KRAKÓW SWOSZOWICE. ETAP 1: REWITALIZACJA PARKU UZDROWISKOWEGO W SWOSZOWICACH

Opis
W związku z realizacją projektu ,,REWITALIZACJA UZDROWISKA KRAKÓW SWOSZOWICE. ETAP 1: REWITALIZACJA PARKU UZDROWISKOWEGO W SWOSZOWICACH" (nr projektu RPMP.06.03.02-12-0529/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Priorytet VI, poddziałanie 6.3.2 oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparci o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Uzdrowisko Kraków Swoszowice sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych w ramach zadania rewitalizacji infrastruktury parku (działania 1.2, 1.7) oraz wyposażenie parku w małą architekturę (działanie 3.1): amfiteatr - schody przy ścieżce amfiteatru
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w pkt. III niniejszego zapytania.
W związku z ograniczeniami technicznymi jakie wynikają z konieczności publikacji przedmiotowego zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności (np. ograniczenia możliwych do wykorzystania w danym obszarze znaków), treść przedmiotowego zapytania ofertowego musiała zostać skrócona.Wobec powyższego, Zamawiający zachęca oferentów zainteresowanych wzięciem udziału w niniejszym postępowaniu o zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej publikacji.
Okres gwarancji
60 miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45233140-2, 45233160-8, 45233161-5, 45233200-1, 45262300-4

Dokument nr: 2021-12766-61157, MRPO.6.3.2/28

Otwarcie ofert: 8. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00 Budynku Zarządu Uzdrowiska Kraków Swoszowice, Pawilon ,,Słońce" Ul. Piłkarska 3, 30-698 Kraków, pok. nr 1,

Specyfikacja:
6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Zamawiającego (ul. Kąpielowa 70, Kraków).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-10
1. Oferty należy złożyć do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00

5. Oferty należy składać pocztą tradycyjną /kurierem /osobiście w Sekretariacie Zarządu - Budynek ,,Słońce" adres: Ul. Piłkarska 3, 30-698 Kraków
Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o.
ul. Piłkarska 3, 30-698 Kraków
"OFERTA NA PRZETARG NR MRPO.6.3.2/28"
NIE OTWIERAĆ PRZED <10 sierpnia 2021 r. godz. 15.00>

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Podgórze
Miejscowość
Kraków
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-10-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (w rozumieniu Prawa Budowlanego)
w ramach zadania rewitalizacja infrastruktury parku. Zakres planowanych do przeprowadzenia prac określony jest w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Poniższy zakres robót realizowany na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Prezydenta Miasta Krakowa NR 992/6740.1/2017, znak: UA-01-5.6740.1.359.2017.JKU z dnia 12.06.2017r.
AMFITEATR (projekt wykonawczy) - SCHODY PRZY ŚCIEŻCE AMFITEATRU STREFA C - PARK AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
Przedmiotem zamówienia jest realizacja amfiteatru znajdującego się w południowo-wschodniej części parku. Amfiteatr został szczegółowo przedstawiony w projekcie wykonawczym amfiteatru stanowiącym uzupełnienie i uszczegółowienie do Projektu Budowlanego. Nawierzchnia ciągów pieszych ułożonych kaskadowo w formie amfiteatru zostanie wykonana z nawierzchni mineralnej przepuszczalnej, która kontynuuje się w tej części parku. Kaskadowe ścieżki zostaną połączone
ze sobą schodami żelbetowymi z balustradami obustronnymi. Nawierzchnia miejsca pod scenę u stóp amfiteatru zostaje wymieniona na geokratę z warstwą roślinną. Przy amfiteatrze rozmieszczone zostały elementy małej architektury, które nie są przedmiotem zamówienia, takie jak: ławki, kosze na odpadki i oświetlenie niskie, wysokie. Wzdłuż ścieżek ustawione będą siedziska betonowe (C40) w formie prostopadłościanu wykończone od góry szczeblinami (5 sztuk o wym. 95x33x1000mm) powleczonymi ekologiczną bejcą na bazie wodnej, dopuszcza się zastosowanie równoważne tj. zastosowanie szalunków i wylanie ławek z betonu na miejscu. Powierzchnie, które będą widoczne należy wykonać w standardzie betonu architektonicznego (dekoracyjnego) odpowiadającego co najmniej klasie SB3. Połączenia nawierzchni i detale obrzeży zostały ujęte w części rysunkowej projektu wykonawczego.
Obszar Parku Zdrojowego w Swoszowicach wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 06.02.1985r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków - Nr rejestru: A-675, zmienioną decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie
Nr OZKr.DW.4141-A-34/08, z dnia 06.05.2008r.
,,Zamawiający informuje, że wskazanie nazw zwyczajowych, autorów, producentów
w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie precyzyjnemu określeniu cech technicznych i jakościowych oraz wynika z konieczności wykorzystania parametrów przedmiotu dla osiągniecia lepszych efektów -, a tym samym dla osiągniecia zamierzonego celu projektu. Ilekroć w treści użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie
o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, cechach użytkowych, jakościowych
i funkcjonalnych".
Zamawiający zastrzega, iż szczegółowa dokumentacja techniczna przekazana zostanie po wysłaniu prośby o przesłanie dokumentacji na adres mailowy park@uzdrowisko.krakow.pl do dnia 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00.
Oferenci będą mieli prawo do odbycia jednorazowej wizji lokalnej, której termin zostanie uzgodniony z Oferentem w drodze korespondencji elektronicznej.
MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRAC: siedziba Zamawiającego - PARK UZDROWISKO
W SWOSZOWICACH
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA / termin realizacji umowy: od zawarcia umowy
do końca października 2021 r.
W związku z ograniczeniami technicznymi jakie wynikają z konieczności publikacji przedmiotowego zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności (np. ograniczenia możliwych do wykorzystania w danym obszarze znaków), treść przedmiotowego zapytania ofertowego musiała zostać skrócona.Wobec powyższego, Zamawiający zachęca oferentów zainteresowanych wzięciem udziału w niniejszym postępowaniu o zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej publikacji.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
W toku dokonania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych przez nich ofert.
Informacja nt. konieczności uzupełnienia złożonej oferty (w tym: zakres wymaganych uzupełnień oraz termin oraz sposób ich przedłożenia) zostanie przekazana w trybie poczty elektronicznej
W przypadku niedostarczenia przez Oferentów zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Komisja Wyboru Dostawców może wyznaczyć dodatkowy termin na ich uzupełnienie.
Warunki zmiany umowy
Wzór umowy przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik do umowy
Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając zasad przejrzystości prowadzenia postępowania zgodnie z pkt. 6.5.2 ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
W następujących przypadkach:
o jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
o jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych
i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć
w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
o zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny jednostkowe brutto o wartość podatku VAT,
o jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych,
w szczególności dotyczących:
? przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
? odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
? konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
? konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia
w chwili zawierania umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W trakcie realizacji robót należy spełnić następujące warunki:
1. Zabezpieczyć odcinek robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Wykonać plan BIOZ dla oferowanego zakresu robót.
3. Wszystkie szkody bezpośrednio wynikłe z budowy pokryje Wykonawca i doprowadzi teren
do stanu istniejącego.
4. Wykonawca jako dowód wykonania robót przedstawi protokół odbioru końcowego robót
z udziałem przedstawicieli Zamawiającego (Inspektora nadzoru i Kierownika budowy).
5. Załącznikiem do protokołu końcowego będzie dokumentacja powykonawcza (wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie) dostarczona przez Wykonawcę robót, niezbędna do przekazania do użytkowania przedmiotu umowy.
6. Przedmiary robót udostępniono Wykonawcy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia
i mają charakter jedynie pomocniczy. W trakcie realizacji zamówienia nie będą stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie muszą być zatwierdzone pisemnym protokołem konieczności przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Roboty te nie spowodują zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy. Wprowadzenie robót zamiennych będzie możliwe, jeżeli:
a) są korzystne dla Zamawiającego lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy,
b) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej,
c) pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych
w dokumentacji projektowej,
d) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających
na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
8. Strony przewidują także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu umowy, lub które pojawiły się
w dokumentacji projektowej na skutek tzw. błędów projektowych (tzw. roboty zaniechane). Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego na piśmie w porozumieniu
z projektantem. W przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie odpowiednich KNR-ów lub KNNR-ów w oparciu o następujące założenia:
a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych złożonych przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte w drodze negocjacji.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - warunek potwierdzany oświadczeniem,
b. prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia - warunek potwierdzany oświadczeniem,
c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie- warunek potwierdzany oświadczeniem wraz z referencjami - wymagane przedłożenie min. 1 szt. referencji z ostatnich 4 lat dotyczących robót budowlanych z zakresu wykonania ścieżek i elementów żelbetowych takich jak schody zewnętrzne o wartości co najmniej 200 tys. zł (nazwa nabywcy, lokalizacja, wartość, rok kalendarzowy, opis zakresu, czas realizacji).
d. dysponują potencjałem technicznym i kadrą niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia - warunek potwierdzony oświadczeniem. Należy wykazać minimum 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i ma uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót zgodnie z obowiązującymi przepisami - wskazać należy informacje na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tą osobą,
e. posiadać będą polisę ubezpieczeniową OC dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej - Oferent przedłoży oświadczenie, że najpóźniej w dniu podpisania umowy będzie posiadał odpowiednią polisę ubezpieczeniową od OC na wartość min 200 tys. PLN. Polisa będzie ważna/prolongowana przez cały okres trwania kontraktu na wartość wskazaną jak wyżej,
f. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - warunek potwierdzany oświadczeniem,
g. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości - warunek potwierdzany oświadczeniem,
h. nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - warunek potwierdzany oświadczenie,
że nie posiada zaległości z tytułu ww. należności (opłaty publiczno-prawne, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne),
i. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera
lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej,
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy
są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo (wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem) - warunek potwierdzany oświadczeniem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Do oferty należy dołączyć:
a. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych punkcie IV.1 i IV.2 niniejszego zapytania,
b. Wykaz wykonanych robót wraz z referencjami,
c. Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia,
d. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie),
e. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i elementami robót, wg których dokonywane będą odbiory częściowe robót,
f. Dokument potwierdzający umocowanie prawne osoby reprezentującej Wykonawcę (aktualny wydruk z CEiDG lub KRS). W przypadku pełnomocników - do dokumentacji należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne.

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
2. Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności.
3. Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
4. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
5. Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień (dalej: Regulamin) obowiązującym u Zamawiającego..

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zmiany treści zapytania ofertowego w tym zmiany warunków postępowania,
b) zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
8. O wprowadzonych w zapytaniu ofertowym zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów w każdy ze sposobów wyszczególnionych jako forma upublicznienia opisana
w Regulaminie.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Oferentów na każdym etapie postępowania o dodatkowe informacje, dokumenty lub wyjaśnienia. Kontakt Zamawiającego z Oferentem nastąpi drogą elektroniczną wskazaną w treści nadesłanej przez Oferenta oferty.
10. W sytuacji zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy lub też unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty oraz upubliczni stosowną informację.
11. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
12. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
13. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
14. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz Regulaminu.
15. Oferentom przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu dotyczącego przeprowadzonej oceny ofert zgodnie z Regulaminem.
16. Dokumentacja związana z niniejszym zapytaniem ofertowym (wraz z załącznikami) sporządzona może być w języku polskim.
17. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji.
.2. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę.
Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo to musi w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
.4. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego
7. Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.

9. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
10. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego i treści umowy. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze (dni robocze: dni od poniedziałku od godz. 10:00 do piątku do godziny 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed upływem terminu składania ofert.
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w taki sam sposób, w jaki opublikowano zapytanie ofertowe.
Pytania należy kierować na adres mailowy: park@uzdrowisko.krakow.pl.
Pytania dotyczące umowy muszą wskazywać konkretny jej punkt.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Ewelina Waga.
11. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
12. Okres związania ofertą wynosi co najmniej 30 dni od daty złożenia oferty.
13. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania.
14. W toku dokonania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych przez nich ofert.
15. Informacja nt. konieczności uzupełnienia złożonej oferty (w tym: zakres wymaganych uzupełnień oraz termin oraz sposób ich przedłożenia) zostanie przekazana w trybie poczty elektronicznej.
16. W przypadku niedostarczenia przez Oferentów zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Komisja Wyboru Dostawców może wyznaczyć dodatkowy termin
na ich uzupełnienie.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z §10 umowy stanowiącej integralny załącznik niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z którym:
,,Na całość robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy Wykonawca udziela gwarancji
na okres 60 miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrego wykonania Umowy oraz usunięcia wad i usterek
w wysokości 4 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 Umowy w formie kaucji gwarancyjnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiającego. Do czasu dostarczenia ww. gwarancji Zamawiający zatrzymuje z każdej płatności 4% kwoty brutto na poczet wspominanej kaucji gwarancyjnej. Gwarancja dobrego wykonania winna obowiązywać do czasu zakończenia napraw gwarancyjnych realizowanych na podstawie niniejszego paragrafu, ale nie krócej niż do zakończenia 61 miesiąca licząc od daty podpisania Protokołu.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-26
Data ostatniej zmiany
2021-07-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferowana cena netto wyrażona w PLN - 100%
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie wartości minimalnej wśród złożonych ofert przez wartość ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Ewelina Waga
tel.: 12 254 78 06
e-mail: e.waga@uzdrowisko.krakow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.