Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi powiatowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO
ul. Karola Wojtyły 106
32-086 Batowice
powiat: krakowski
126221010, faks 126221012
zp@zdpk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Batowice
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: 126221010, faks 1262
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Ul. Myślenicka w Rzeszotarach.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K".
2. W zakresie zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane:
- budowa ścieżki rowerowej lewostronnej jednokierunkowej;
- budowa ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki brukowej;
- remoncie nawierzchni jezdni;
- remoncie rowu prawostronnego;
- wykonaniem poszerzeń jezdni;
- przebudowa zjazdów prawo i lewostronnych;
- wykonanie palisady monolitycznej za projektowaną ścieżką rowerową;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- remont ścianki czołowej istniejącego przepustu;
- wykonanie drenażu wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej;
- wykonanie ścieku trójkątnego wraz z zamontowaniem krat przejazdowych na zjazdach;
- wykonanie ścieku korytkowego;
- remont fragmentu istniejącego chodnika;
- wykonaniu pobocza;
-uzupełnienie projektu stałej organizacji ruchu o dedykowane oświetlenie na przejściu dla
pieszych zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu
pieszych: Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dola pieszych", z 2018 roku,
opracowanych na zalecenie Ministra Infrastruktury przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wraz
z uzyskaniem stosownych uzgodnień projektu stałej organizacji ruchu oraz uzgodnień i opinii od
dysponentów sieci,
-wbudowanie elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym dedykowanego oświetlenia przejścia dla
pieszych,
- Wykonawca w ramach zadania dokona aktualizacji/prolongaty warunków, opinii i uzgodnień z
zarządcami sieci;
- Wykonawca w ramach zadania dokona prolongaty decyzji zezwolenia na wycinką drzew lub
pozyska nową decyzję;
Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia drogi na czas trwania robót nawierzchniowych
pod warunkiem wyznaczenia objazdu oraz poniesienia przez Wykonawcę wszelkich kosztów z
tym związanych.
3. Podstawą do wyliczenia cen ofertowych jest załączona dokumentacja projektowa,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST). Dołączona do projektu tabela
elementów rozliczeniowych jest jedynie materiałem pomocniczym przedstawiającym
orientacyjne ilości materiałów i robót budowlanych. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie.

CPV: 45000000-7, 45111000-8, 45232411-6, 45233222-1, 45233290-8

Dokument nr: 2021/BZP 00127100, ZP/261/34/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/zdpkrakowskiego/Article/id,58268.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej: www.zp@zdpk.krakow.pl. Przesyłane dokumenty muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że: o administratorem Państwa danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego; Ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice;
o Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K
ul. Myślenicka w Rzeszotarach", prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie
art. 275 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa PZP";
oodbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
o Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy PZP, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
o w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;
o posiadają Państwo:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Państwa dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa
danych osobowych; o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;? na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz art. 19 ust. 3 ustawy PZP; ? prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwa, że
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;o nie przysługuje
Państwu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;?
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy
obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych,których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający
pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę,
której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/261/34/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K".
2. W zakresie zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane:
- budowa ścieżki rowerowej lewostronnej jednokierunkowej;
- budowa ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki brukowej;
- remoncie nawierzchni jezdni;
- remoncie rowu prawostronnego;
- wykonaniem poszerzeń jezdni;
- przebudowa zjazdów prawo i lewostronnych;
- wykonanie palisady monolitycznej za projektowaną ścieżką rowerową;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- remont ścianki czołowej istniejącego przepustu;
- wykonanie drenażu wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej;
- wykonanie ścieku trójkątnego wraz z zamontowaniem krat przejazdowych na zjazdach;
- wykonanie ścieku korytkowego;
- remont fragmentu istniejącego chodnika;
- wykonaniu pobocza;
-uzupełnienie projektu stałej organizacji ruchu o dedykowane oświetlenie na przejściu dla
pieszych zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu
pieszych: Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dola pieszych", z 2018 roku,
opracowanych na zalecenie Ministra Infrastruktury przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wraz
z uzyskaniem stosownych uzgodnień projektu stałej organizacji ruchu oraz uzgodnień i opinii od
dysponentów sieci,
-wbudowanie elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym dedykowanego oświetlenia przejścia dla
pieszych,
- Wykonawca w ramach zadania dokona aktualizacji/prolongaty warunków, opinii i uzgodnień z
zarządcami sieci;
- Wykonawca w ramach zadania dokona prolongaty decyzji zezwolenia na wycinką drzew lub
pozyska nową decyzję;
Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia drogi na czas trwania robót nawierzchniowych
pod warunkiem wyznaczenia objazdu oraz poniesienia przez Wykonawcę wszelkich kosztów z
tym związanych.
3. Podstawą do wyliczenia cen ofertowych jest załączona dokumentacja projektowa,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST). Dołączona do projektu tabela
elementów rozliczeniowych jest jedynie materiałem pomocniczym przedstawiającym
orientacyjne ilości materiałów i robót budowlanych. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie robót podobnych do robót określonych w tabeli elementów rozliczeniowych o wartości nie przekraczającej do 200000 zł netto zgodnych z jego przedmiotem. Warunki umowne na jakich zostaną udzielone w/w zamówienia: podstawą do negocjacji
warunków udzielania zamówienia będą istotne postanowienia umowy nie odbiegające istotnie od załącznika nr 7 do SWZ.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą
ważną ofertę.
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych ofert.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, Zamawiający kierował się
będzie następującymi kryteriami i ich wagą:
- cena ofertowa brutto: 60%
- okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 40%
4. Obliczanie punktacji oferty wg wzoru: Pof = PC + PG
5. Obliczanie punktacji dla kryterium cenowego wg wzoru: Pc = Cmin / Cb.of x Kp x Wc
gdzie : Pc - ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej
Cmin - najniższa cena ofertowa
Cb.of - cena badanej oferty
Kp - współczynnik proporcjonalności = 100
Wc - waga procentowa dla kryterium = 60%
6. Obliczanie punktacji dla kryterium gwarancji i rękojmi wg wzoru: PG = Gb.of / 60 x Kp x Wc
gdzie : PG - ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej
60 - najdłuższy okres w miesiącach dopuszczony przez Zamawiającego
Gb.of - okres w miesiącach udzielonej gwarancji i rękojmi w badanej ofercie
Kp - współczynnik proporcjonalności = 100
Wc - waga procentowa dla kryterium = 40%
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany
przedmiot umowy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi dopuszczony przez Zamawiającego wynosi
60 miesięcy.
Uwaga 1: zaproponowany minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi co najmniej 36 m-cy. W
przypadku zaproponowania krótszego okresu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna
odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
Uwaga 2: W przypadku zaproponowania okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 m-cy punkty
zostaną przyznane jak za okres 60 m-cy, a do umowy zostanie wpisany okres 60 m-cy.
7. Najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wg kryteriów
oceny ofert.
8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) Posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonania określonej działalności zawodowej jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) Zdolności technicznej i zawodowej.
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże że:
a) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 500 000, zł brutto polegające na budowie, przebudowie lub remoncie
drogi obejmujące wykonanie warstw bitumicznych, chodnika, wykonanie kanalizacji opadowej
lub sanitarnej. Zamawiający dopuszcza wskazanie wykonania osobnych zamówień dotyczących
wykonania nawierzchni bitumicznej, wykonania chodnika oraz wykonania kanalizacji opadowej
lub sanitarnej.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży ,,Wykaz robót"- załącznik nr 4
SIWZ wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane w sposób
należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
b) Dysponuje kierownikiem budowy/kierownikiem robot drogowych, który będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia i posiada wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami
drogowymi.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży wykaz osób załącznik nr 3 do
SWZ.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 PLN.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.3)
oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. Z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowe. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp stanowi
Załącznik nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty wg. załączonego wzoru na poszczególne Zadania.
2. Wypełniona tabela elementów rozliczeniowych (zał. nr 1 do SWZ).
3. oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu - zał. nr 2 do SWZ.
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 1,
b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w
ppkt 1.
4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 6 SWZ).
5. Kopia dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz oferty wg. załączonego wzoru na poszczególne Zadania.
2. Wypełniona tabela elementów rozliczeniowych (zał. nr 1 do SWZ).
3. oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu - zał. nr 2 do SWZ.
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 1,
b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w
ppkt 1.
4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 6 SWZ).
5. Kopia dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 10 000,00 PLN.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zgodne z art. 455 ustawy PZP. Przewidywane możliwości zmiany umowy opisano w §11 Istotnych postanowień umownych (zał. nr 7 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą
ważną ofertę.
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych ofert.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, Zamawiający kierował się
będzie następującymi kryteriami i ich wagą:
- cena ofertowa brutto: 60%
- okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 40%
4. Obliczanie punktacji oferty wg wzoru: Pof = PC + PG
5. Obliczanie punktacji dla kryterium cenowego wg wzoru: Pc = Cmin / Cb.of x Kp x Wc
gdzie : Pc - ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej
Cmin - najniższa cena ofertowa
Cb.of - cena badanej oferty
Kp - współczynnik proporcjonalności = 100
Wc - waga procentowa dla kryterium = 60%
6. Obliczanie punktacji dla kryterium gwarancji i rękojmi wg wzoru: PG = Gb.of / 60 x Kp x Wc
gdzie : PG - ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej
60 - najdłuższy okres w miesiącach dopuszczony przez Zamawiającego
Gb.of - okres w miesiącach udzielonej gwarancji i rękojmi w badanej ofercie
Kp - współczynnik proporcjonalności = 100
Wc - waga procentowa dla kryterium = 40%
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany
przedmiot umowy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi dopuszczony przez Zamawiającego wynosi
60 miesięcy.
Uwaga 1: zaproponowany minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi co najmniej 36 m-cy. W
przypadku zaproponowania krótszego okresu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna
odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
Uwaga 2: W przypadku zaproponowania okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 m-cy punkty
zostaną przyznane jak za okres 60 m-cy, a do umowy zostanie wpisany okres 60 m-cy.
7. Najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wg kryteriów
oceny ofert.
8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.