Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stryszów
Stryszów 149
34-146 Stryszów
powiat: wadowicki
338797412
gmina@stryszow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Stryszów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 338797412
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łękawicy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łękawicy, w której zakres wchodzą m. in.:
- roboty ziemne i rozbiórkowe;
- roboty termomodernizacyjne t.j.: ocieplenie ścian poniżej gruntu, izolacja termiczna poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej;
- remont dachu t.j. impregnacja konstrukcji dachu, wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich, wymiana stolarki okienne dachowej oraz malowanie dachu na sali gimnastycznej;
- wymiana instalacji c.o. oraz zakup, dostawa i montaż: pieca gazowego kondensacyjnego wraz z osprzętem, urządzenia do podgrzewania c. w. u. (zestaw pomp ciepła) oraz podgrzewacz c. w. u.;
- roboty malarskie;
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego;
- montaż instalacji fotowoltaicznej;
- montaż instalacji odgromowej.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45261000-4, 45300000-0, 45310000-3, 45321000-3, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00127113, IiR.271.5.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w mini portalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjne dotyczące RODO zostały zawarte w
Rozdziale XXII SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 10:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniPortal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 10:00 w dniu 10.08.2021 r.
3. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 Pzp.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020, poz. 299).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego:
nr rachunku: 15 8119 0001 0019 4969 2000 0040 BS w Kalwarii Zebrzydowskiej z adnotacją ,,Wadium - Postępowanie ,,IiR.271.5.2021".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej wraz z ofertą z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest wymienienie wszystkich Wykonawców lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
3) kwotę gwarancji lub poręczenia,
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą),
5) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) oznaczenie postępowania, którego wadium dotyczy.
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
9. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium zostały określone w art. 98 Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IiR.271.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łękawicy, w której zakres wchodzą m. in.:
- roboty ziemne i rozbiórkowe;
- roboty termomodernizacyjne t.j.: ocieplenie ścian poniżej gruntu, izolacja termiczna poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej;
- remont dachu t.j. impregnacja konstrukcji dachu, wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich, wymiana stolarki okienne dachowej oraz malowanie dachu na sali gimnastycznej;
- wymiana instalacji c.o. oraz zakup, dostawa i montaż: pieca gazowego kondensacyjnego wraz z osprzętem, urządzenia do podgrzewania c. w. u. (zestaw pomp ciepła) oraz podgrzewacz c. w. u.;
- roboty malarskie;
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego;
- montaż instalacji fotowoltaicznej;
- montaż instalacji odgromowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena(C) - waga kryterium 60 %
2) Okres gwarancji (G) - waga kryterium 40 %
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C)- waga 60 %
cena najniższa brutto*
C =------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
2) Okres gwarancji (G) - waga 40 %
W kryterium ,,okres gwarancji" Wykonawca podaje długość okresu gwarancji na zrealizowany w ramach umowy przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Punkty zostaną przyznane za wydłużenie okresu gwarancji.
Punkty w kryterium ,,okres gwarancji" (max. 40 pkt) będą przyznawane ofertom następująco:
- okres gwarancji wymagany - 36 miesięcy: 0 pkt
- okres gwarancji - 48 miesięcy: 20 pkt
- okres gwarancji maksymalny - 60 miesięcy: 40 pkt
Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty zaznaczyć oferowany okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia.
Łączna ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru: C + G
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 10:00 w dniu 10.08.2021 r.
3. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 Pzp.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020, poz. 299).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego:
nr rachunku: 15 8119 0001 0019 4969 2000 0040 BS w Kalwarii Zebrzydowskiej z adnotacją ,,Wadium - Postępowanie ,,IiR.271.5.2021".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej wraz z ofertą z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest wymienienie wszystkich Wykonawców lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
3) kwotę gwarancji lub poręczenia,
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą),
5) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) oznaczenie postępowania, którego wadium dotyczy.
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
9. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium zostały określone w art. 98 Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1. Terminu realizacji umowy, w następujących sytuacjach:
a) wystąpienia okoliczności sił wyższych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres odpowiadający okresowi niezbędnemu na usunięcie ww. okoliczności;
b) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, a niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres odpowiadający okresowi niezbędnemu na wykonanie tych robót;
c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych itp. skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności wykrycia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres odpowiadający okresowi ww. działań skutkujących przerwaniem robót;
f) utrzymywania się długotrwale niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy, w szczególności nadmiernych opadów atmosferycznych występujących przez okres powyżej 48 godzin. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres odpowiadający okresowi na który roboty zostały wstrzymane oraz niezbędnemu na usunięcie skutków zaistniałych warunków atmosferycznych.
2. Zastosowanych materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania części robót objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a Prawa Budowlanego,
c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych itp. skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności wykrycia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena(C) - waga kryterium 60 %
2) Okres gwarancji (G) - waga kryterium 40 %
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C)- waga 60 %
cena najniższa brutto*
C =------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
2) Okres gwarancji (G) - waga 40 %
W kryterium ,,okres gwarancji" Wykonawca podaje długość okresu gwarancji na zrealizowany w ramach umowy przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Punkty zostaną przyznane za wydłużenie okresu gwarancji.
Punkty w kryterium ,,okres gwarancji" (max. 40 pkt) będą przyznawane ofertom następująco:
- okres gwarancji wymagany - 36 miesięcy: 0 pkt
- okres gwarancji - 48 miesięcy: 20 pkt
- okres gwarancji maksymalny - 60 miesięcy: 40 pkt
Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty zaznaczyć oferowany okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia.
Łączna ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru: C + G
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.