Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
452z dziś
4928z ostatnich 7 dni
18908z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Rynek 18
38-200 Jasło
powiat: jasielski
134435140, faks 134462868
pzdjaslo@pro.onet.pl
https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/272976/przebudowa-i-budowa-przejsc-dla-pieszych-w-ciagu-drog-powiatowych-nr-1313r-jaslo-ul-mickiewicza-na-osiedlu-gamrat-nr-1827r-swiecany-gr-wojew-szerzyny-w-miejscowosci-swiecany-nr-1313r-jaslo
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jasło
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 134435140, faks 1344
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Nr 1827R ; Nr 1313R; Nr 1847R; Nr 1829R
Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 do SWZ

CPV: 45233221-4, 34928510-6, 34932000-9, 34970000-7, 34990000-3, 34992200-9, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00126999, T.2e.261.1.13.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: ,,Platforma") pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie
Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin
Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms
lub https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions ).
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie
rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki
korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
Dalsza część w SWZ w Dziale XV.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, Ul. Rynek 18, 38-200 Jasło reprezentowany przez Dyrektora, kontakt do inspektora Ochrony danych osobowych: iod@pzd.powiat.jaslo.pl.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej ,,ustawa Pzp";
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Okres przechowywania Pani/ Pana danych osobowych może ulec wydłużeniu ze względu na stosowanie przepisów szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_____________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego."

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/272976 /przebudowa-i-budowa-przejsc-dla-pieszych-w-ciagu-drog- powiatowych-nr-1313r-jaslo-ul-mickiewicza-na-osiedlu-gamrat- nr-1827r-swiecany-gr-wojew-szerzyny-w-miejscowosci-swiecany- nr-1313r-jaslo-blazkowa-jodlowa-w-miejscowosci-brzyska- nr-1847r-szebnie-ta
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 10:00
Miejsce składania ofert: https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Rymanowie nr rachunku 93 8636 0005 2006 0004 6646 0003 z dopiskiem ,,Wadium - nr postępowania".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: T.2e.261.1.13.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe

34932000-9 - Zestawy radarowe

34970000-7 - Urządzenia monitorowania ruchu

34990000-3 - Sprzęt kontrolny, bezpieczeństwa, sygnalizacyjny i oświetleniowy

34992200-9 - Znaki drogowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym.
3. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
4. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. W niniejszym postępowaniu oferty będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów:

Lp. Nazwa kryterium Symbol Waga
I Cena oferty C 60 pkt
II Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi G 40 pkt
6. Sposób oceny ofert:
1) Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert, stosując poniższe zasady:
a) Kryterium I: Cena oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:

C - ilość punktów =
najniższa oferowana cena brutto/ cena brutto oferty ocenianej x 60
Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena brutto oferty - cena za realizację całości zamówienia. Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
b) Kryterium II: Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi
Kryterium ,,Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi" będzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji jakości i rękojmi zadeklarowanego przez wykonawcę ponad wymagany okres 36 miesięcy. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. Zrównuje się okres gwarancji z okresem rękojmi. Wydłużenie okresu gwarancji jednocześnie stanowi deklarację wykonawcy wydłużenia okresu rękojmi.
Sposób przyznania punktów w Kryterium ,,Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi":

G - ilość punktów =
dodatkowy okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi w ocenianej ofercie (miesiące)/najdłuższy dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi z pośród wszystkich ocenianych ofert (miesiące) x 40
Maksymalna ilość punktów według kryterium ,,Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi" to 40,00 punktów.
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Termin gwarancji jakości i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Zadeklarowanie terminu gwarancji jakości i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy jako nieodpowiadającej treści SWZ.
Najdłuższy możliwy dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (ponad wymagany okres gwarancji 36 miesięcy). W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji jakości i rękojmi dłuższego niż 12 miesiące (ponad wymagany okres gwarancji 36 miesięcy), Zamawiający przyjmie do oceny dodatkowy okres 12 miesięcy.
Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:
Ko = C + G
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
G - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt. Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowy okres gwarancji jakości i rekojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik - pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku sporządzenia pełnomocnictwa w postaci papierowej dopuszcza się również przedłożenie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Rymanowie nr rachunku 93 8636 0005 2006 0004 6646 0003 z dopiskiem ,,Wadium - nr postępowania".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Oryginał pełnomocnictwa składany jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się? wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza, powinny być? załączone do oferty i zawierać? w szczególności wskazanie:
? postepowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
? wszystkich wykonawców ubiegających się? wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
? ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Uwaga! Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Spółka cywilna ubiegająca się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników na ogólnych zasadach reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba że umowa lub uchwała wspólników stanowi odmiennie, w takiej sytuacji wymaga się od wykonawcy, aby przedstawił umowę spółki cywilnej.
6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego i inspektora nadzoru i będą rozliczane kosztorysem różnicowym tzn. od ceny roboty pierwotnej odliczy się cenę roboty zamiennej w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie odpowiednich KNR-ów lub KNNR-ów w oparciu o następujące założenia:
a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych złożonych przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SECOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.
2) gdy wystąpi różnica pomiędzy przedmiarem a obmiarem robót w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia kosztorysowego, w zakresie wynikającym z tej różnicy;
3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i spełnione zostały warunki określone w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, jeżeli spełnione zostały przesłanki określone w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) zmiana umowy w trybie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych skutkować może zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
6) w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym.
3. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
4. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. W niniejszym postępowaniu oferty będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów:

Lp. Nazwa kryterium Symbol Waga
I Cena oferty C 60 pkt
II Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi G 40 pkt
6. Sposób oceny ofert:
1) Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert, stosując poniższe zasady:
a) Kryterium I: Cena oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:

C - ilość punktów =
najniższa oferowana cena brutto/ cena brutto oferty ocenianej x 60
Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena brutto oferty - cena za realizację całości zamówienia. Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
b) Kryterium II: Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi
Kryterium ,,Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi" będzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji jakości i rękojmi zadeklarowanego przez wykonawcę ponad wymagany okres 36 miesięcy. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. Zrównuje się okres gwarancji z okresem rękojmi. Wydłużenie okresu gwarancji jednocześnie stanowi deklarację wykonawcy wydłużenia okresu rękojmi.
Sposób przyznania punktów w Kryterium ,,Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi":

G - ilość punktów =
dodatkowy okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi w ocenianej ofercie (miesiące)/najdłuższy dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi z pośród wszystkich ocenianych ofert (miesiące) x 40
Maksymalna ilość punktów według kryterium ,,Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi" to 40,00 punktów.
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Termin gwarancji jakości i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Zadeklarowanie terminu gwarancji jakości i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy jako nieodpowiadającej treści SWZ.
Najdłuższy możliwy dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (ponad wymagany okres gwarancji 36 miesięcy). W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji jakości i rękojmi dłuższego niż 12 miesiące (ponad wymagany okres gwarancji 36 miesięcy), Zamawiający przyjmie do oceny dodatkowy okres 12 miesięcy.
Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:
Ko = C + G
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
G - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt. Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowy okres gwarancji jakości i rekojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.